HADM4201 – Helseøkonomi og helsepolitikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er organisert i tre delemner: Finansiering og organisering av helsetjenester, samfunnsøkonomisk effektivitet og økonomisk styring av helseinstitusjoner.

Hva lærer du?

Ved fullført emne skal du kunne:

Kunnskap

 • gjøre rede for ulike måter å finansiere helsetjenester, slik som frivillige og obligatoriske forsikringsbaserte ordninger og skatte- og premiebaserte ordninger
 • beskrive organisering av helsesektoren, herunder eierskap og struktur, ulike kontraktstyper og ordninger for samarbeid og konkurranse mellom sykehus og mellom nivåene i helsesektoren.
 • beskrive teknikker for økonomisk styring av sykehus
 • forklare regnskapslovens konsekvenser for sykehus
 • forklare tankegangen bak måter å beregne produktivitet og effektivitet i helsesektoren på
 • forklare spørmål knyttet til pasientrettigheter, særlig behandlingsgarantier og ordninger for valg av tjenestetilbydere
 • forklare kostnadssammenhenger ved hjelp av begreper som faste og variable kostnader, gjennomsnittskostnad og marginalkostnad
 • forklare hva som menes med behovsbasert finansiering
 • forklare hvordan ulike måter å betale tilbyderne på virker inn på omfang og sammensetning av helsetjenester
 • forklare hvordan egenbetalingsordninger virker inn på etterspørselen etter helsetjenester
 • forklare egenskaper ved etterspørsel og tilbud i helsesektoren i forhold til andre sektorer
 • forklare forskjellen mellom privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet
 • beskrive sammenhenger mellom prioriteringsregler og alternative mål for helsetjenestens virksomhet
 • forklare prinsippene for en nytte-kostnadanalyse

Ferdigheter

 • anvende kostnadsbegreper som gjennomsnittskostnader og marginalkostnader på problemstillinger i helsesektoren
 • kunne vurdere og kommentere nytte-kostandsanalyser av tiltak i helsesektoren
 • være i stand til å stille opp enkle investeringskalkyler
 • vurdere budsjetter og regnskaper

Generell kompetanse

 • reflektere over hvordan en økonomiske tenkemåte kan bidra til å beskrive og forklare hendelser og sammenhenger i helsetjenesten og forbedre beslutningsgrunnlaget for bruk av ressurser i helsevesenet
 • reflektere over sammenhenger mellom privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Erfaringsbasert master i helseadministrasjon.

Undervisning

Undervisningen baserer seg på forelesinger, gruppearbeid, selvstudium, og oppgaveskriving.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk