HADM4401 – Planlegging, kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er består av to deler. Del I gir deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse innen planlegging og evaluering av helsetjenester. Del II gir deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse innenfor arbeid med kvalitetssystemer, kvalitetsforbedring og sikkerhet i helsetjenesten.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du kunne:

Kunnskap

Del I

 • forklare utviklingstrekk i befolkningens sammensetning og grunnlaget for befolkningsframskrivninger
 • forklare utviklingen av befolkningens sykelighet og behov for helsetjenester
 • gjøre rede for hvordan kulturelle forhold, forventninger og faglig og teknologisk utvikling innvirker på etterspørsel etter og bruk av helsetjenester på kommunalt nivå, i spesialisthelsetjenesten og i samhandlingen mellom dem
 • beskrive hvordan forhold på etterspørsels- og tilbydersiden kan brukes som grunnlag for planlegging, utforming og dimensjonering av helsetjenester

Del II

 • gjøre rede for begrepet brukermedvirkning og kunne drøfte det kritisk
 • beskrive det faglige grunnlag og ulike tilnærmingsmåter for å evaluere og overvåke kvalitet i helsetjenesten
 • forklare grunnlaget for å utarbeide faglige retningslinjer og prioritering
 • gjøre rede for begrepet kvalitetsindikator, hva som kjennetegner en god indikator og ulike anvendelser av slike indikatorer
 • forklare hvordan avvik kan håndteres og hvordan avviksmeldinger kan brukes som grunnlag for forbedring av kvaliteten i tjenestene
 • gjøre rede for begreper og modeller innen kvalitetsforbedring og arbeid med pasientsikkerhet

Ferdigheter

Del I

 • innhente og vurdere informasjon om forhold på etterspørsels- og tilbydersiden
 • presentere planer for endring og utvikling av helsetjenester

Del II

 • anvende begreper, verktøy og metoder innen arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Generell kompetanse

Del I

 • reflektere over utviklingen av sykeligheten i befolkningen
 • reflektere over forhold som påvirker etterspørselen etter helsetjenester
 • reflektere over behovet for koordinering av helsetjenester til store pasientgrupper

Del II

 • reflektere over ulike begreper om kvalitet og bruk av informasjon om kvalitet i helsetjensten
 • reflektere over ønsket om å standardisere diagnostik og behandling i relasjon til pasienters medbestemmele og profesjoners autonomi
 • reflektere over sammenhenger mellom organiseringen av tjenestene, kvalitet og pasientsikkerhet

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Erfaringsbasert master i helseadministrasjon.

Undervisning

Undervisningen i emnet foregår i høstsemesteret, integrert med øvrig undervisning. Undervisningen baserer seg på forelesinger og gruppeoppgaver med presentasjoner i plenum, supplert med ekskursjoner og seminarer, som dels gjennomføres på tvers av de ulike emner i høstsemesteret.

Eksamen

Eksamensformen er hjemmeeksamen hvor begreper og modeller fra undervisningen skal anvendes i konkrete situasjoner. Eksamen innlevers tidlig i vårsemesteret.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk