HADM4602V – Samhandling og kvalitet i primærhelsetjenesten

Kort om emnet

Etterutdanning målrettet for leger i primærhelsetjenesten som ønsker å utvikle sine lederegenskaper. I dette emnet får du kunnskap til å systematisk forbedre kvalitet og pasientsikkerhet og lærer metoder for velfungerende teamarbeid. Undervisning er samlingsbasert fordelt på 2 + 3 dager.

Godkjenning til spesialisering

 • Allmennmedisin: 32 poeng som emnekurs i ledelse til videreutdanningen og med 32 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen.
 • Samfunnsmedisin:  27 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal deltakeren kunne:

Kunnskaper

 • Gjøre rede for hva som fremmer vellykket samhandling, teamarbeid og koordinering
 • Gjøre rede for kvalitetsbegrepet, og hvordan en kan utvikle indikatorer for å kunne måle kvalitet.
 • Gjøre rede for metoder for brukerinvolvering i utvikling av tjenestene
 • Gjøre rede for begrepet om lærende organisasjoner

Ferdigheter

 • Benytte trinnene i en kvalitetsforbedringsprosess
 • Anvende metoder for kvalitetsforbedring, herunder driverdiagram, prosesskartlegging, fiskebensdiagram
 • Utarbeide planer for lokale målinger for kvalitet og pasientsikkerhet
 • Lede kvalitetsforbedringsprosjekter i flerfaglige team

Generell kompetanse

 • Reflektere over hva som fremmer og hemmer god samhandling og arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet
 • Reflektere over sammenhenger mellom kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet og ledelse innen helsetjenesten

Opptak og adgangsregulering

Studieplasser: 40

Opptak gjøres via allmennlegeforeningen

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse. Fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.

Anbefalte forkunnskaper

Målgruppen er leger i primærhelsetjenesten.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot HADM4402 - Kvalitet og pasientsikkerhet

Undervisning

Forelesninger, oppgaveløsning individuelt eller i grupper, presentasjoner av kasuistikker og plenumsdiskusjoner.

Samlingsbasert undervisningen fordelt på tre dager i Tromsø og to dager i Oslo (Auditoriet CU1065, Forskningsveien 2B).

Eksamen

Hjemmeoppgave på ca. 2000 ord som innleveres innen tre uker etter avsluttet undervisning.

Eksamensspråk

Norsk, svensk, dansk eller engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Eksamen vurderes til Bestått/ikke bestått. Det gis skriftlig tilbakemelding på besvarelsen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2017

Eksamen

Vår 2017

Undervisningsspråk

Norsk