HLED4102 – Finansiering og organisasjonsformer i helsetjenestene

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på emnet HADM4201 eller HADM4202 og gir deg en mer inngående forståelse for ulike typer finansierings- og organisasjonsformer i helsetjenesten. Det legges vekt på å ta opp aktuelle temaer og presentere og diskutere disse på en grundig måte. Siste årene har det vært lagt økende vekt på diskutere effekter av Samhandlingsreformen, herunder hvilke pasienter kommunene kan overta ansvar for, hvordan dette kan gjøres og hvilke effekter det potensielt vil ha.

 

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du kunne:

Kunnskap

  • gjøre rede for modeller for organisering av forholdet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
  • ha oversikt over en del av de kommunale initiativene som tas i forbindelse med Samhandlingsreformen

Ferdigheter

  • vurdere fordeler og ulemper ved ulike typer finansierings- og organisasjonsformer
  • kjenne eksempler på kostnads-nytte-analyser av tiltak som iverksettes i primærhelsetjenesten og pleie og omsorgstjenestene
  • kunne designe tiltak som potensielt avlaster spesialisthelsetjenestene med oppgaver

Generell kompetanse

  • reflektere over hva som er god arbeidsdeling mellom kommunenes og spesialisthelsetjenesten

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Erfaringsbasert master i helseadministrasjon.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Emnet holdes ikke inntil videre.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk