HLED4103 – Ledelse med kasuistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet baserer seg på kasuistikker om ledelsesmessige utfordringer som studentene selv har erfart. Som deltaker må du forberede og legge frem din kasuistikk, som så blir gjenstand for analyse, diskusjon og ferdighetsutvikling med bakgrunn i begreper og modeller innen beslutnings-, kommunikasjons- og organisasjonspsykologi.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du kunne:

Kunnskap

  • gjøre rede for hvordan ledelsesatferd kan vurderes
  • forklare begreper og modeller som kan brukes i analyser av organisasjoner
  • forklare hvordan uformelle trekk ved organisasjonen og organisasjonskulturen er av betydning for ledelse
  • forklare prinsipper innen konflikthåndtering
  • gjøre rede for faktorer som kan påvirke om endringsprosesser lykkes eller mislykkes

Ferdigheter

  • presentere, analysere og diskutere sammensatte ledelsesmessige utfordringer
  • reflektere over ulike typer lederstiler og ledelsesatferd
  • analysere hvordan organisatoriske forhold påvirker forutsetningene for ledelse

Generell kompetanse

  • reflektere over egne og andres personlige forutsetninger for ledelse
  • identifisere og reflektere over etiske problemstillinger knyttet til styring og ledelse i helsesektoren, herunder målkonflikter i organisasjoner

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Erfaringsbasert master i helseadministrasjon.

Undervisning

Korte forelesninger, presentasjon og diskusjon av deltakernes kasuistikker, samt øvelser i plenum og i grupper knyttet til kaustikkene.

Eksamen

Kasuistikk-presentasjon og ”forsvaret” av denne, samt en individuell hjemmeeksamen som er en skriftlig versjon av presentasjonsinnholdet.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Tilbys ikke høsten 2021

Undervisningsspråk

Norsk