HMED4102 – Komparativ helsepolitikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg mulighet til å studere helseforholdene og helsesystemet i et annet land. Undervisningen er basert på en studietur, hvor reisemål bestemmes av studentkullet i fellesskap. Reisekostnadene dekkes av studentene. Det faglige innholdet vil betinges av studieturens reisemål, men tema som søkes belyst gjennom ekskursjoner og foredrag er: Befolkningens helsetilstand og etterspørsel og forbruk av helsetjenester, helsepolitiske prioriteringer, finansiering av helsetjenester, forholdet mellom privat og offentlig finansiering og drift av helsetjenester og frivillige organisasjoner og internasjonale hjelpeorganisasjoners rolle.

Se tidligere studieturer

Hva lærer du?

Ved fullført emne skal du kunne:

Kunnskap

  • beskrive helseforeholdene og hovedtrekk i helsesystemet i et annet land
  • gjøre rede for indikatorer og prinsipper som brukes for å vurdere helsesystemer

Ferdigheter

  • foreta en komparativ analyse av ett eller flere aspekter ved helseforholdene eller helsesystemet i ulike land

Generell kompetanse

  • reflektere over helsetjenestens historiske, sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske rammevilkår

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Erfaringsbasert master i helseadministrasjon.

Undervisning

Studietur hvor studentene selv velger sted og ordner med det praktiske rundt reisen, samt utarbeider det faglige program i samråd med emneansvarlig. Det forutsettes at du setter seg inn i et nærmere angitt pensum i forkant av studieturen.

Eksamen

Individuell hjemmeoppgave på et fritt valgt tema som relaterer seg til læringsmålene for emnet.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Studieturen er flyttet fra høsten 2020 til våren 2021

Eksamen

Hver høst

Eksamen gjennomføres ikke høsten 2020 -  flyttet til våren 2021

Undervisningsspråk

Norsk