Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset første del gir en innføring i grunnlagsproblemer og presenterer ulike vitenskapsteoriske problemstillinger. Den siste delen av kurset konsentrerer seg om helseøkonomiske tema. Det redegjøres først for sentrale helseøkonomiske målsettinger samtidig som man gir eksempler på problemstillinger i helsesektoren som kan analyseres ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Videre vil de fremtidige helseøkonomiske utfordringene helsesektoren står overfor, bli diskutert. Ett viktig delmål er å introdusere sentrale begrep fra økonomisk teori som tilbud og etterspørsel, ulike kostnadsbegreper og effektivitet. Kurset vil også inneholde en makroøkonomisk og en deskriptiv del. Den makroøkonomiske delen gir en enkel innføring i nasjonalregnskapet samt noen enkle makroøkonomiske modeller. Den deskriptive delen presenterer utviklingen i helsektorens ressursbruk målt med ulike indikatorer, samt sammenligning av utviklingen i de samme størrelsene mellom land.

Hva lærer du?

Kurset skal gi studentene innsikt i sentrale økonomiske og helseøkonomiske begreper samt kunnskap om hvordan samfunnsøkonomi kan anvendes til å forstå og analysere organiseringen av helsevesenet. Hensikten er å gi studentene en bred oversikt over mulige problemstillinger som kan analyseres ved hjelp av samfunnsøkonomiske metoder.

Opptak og adgangsregulering

Lukket studum

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kurset gir en innføring i samfunnsøkonomi på begynnernivå, og krever derfor ingen forkunnskaper innen økonomi. Kurset krever heller ingen forkunnskaper i matematikk utover det man har fra videregående skole, selv om man med fordel kan friske opp dette i forkant av kurset (lineære likninger og enkel derivasjon)

Undervisning

Forelesninger 4 timer pr. uke samt innlevering av individuell semesteroppgave. Studentene skal også arbeide med oppgaveløsning i grupper.

Eksamen

Skriftlig individuell skole-eksamen, 5 timer. Obligatorisk innlevering av semesteroppgave.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som ønsker å ta eksamen på nytt et senere semester, er ikke garantert at kurset blir gitt med samme innhold og pensum, eller at eksamensordningen er den samme.

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som får «ikke bestått» til ordinær eksamen kan fremstille seg til utsatt prøve.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk