HES9315 – Systematiske oversikter - finne, forstå og bruke

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

 

Emnet inngår i kursopplegget til Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) og vil ha fokus på systematisk oversikt av studier knyttet til faget allmennmedisin. Emnet vil sette deg i stand til å vurdere studier og skjevheter ved disse kritisk. Dette er grunnleggende vitenskapelige ferdigheter som  er nødvendig å beherske for sammenskrivingen av doktoravhandlingen. Du vil også lære om søkestrategier og systematiske verktøy for vurdering av studier. Du vil lære å lese og forstå systematiske oversikter. Dette er springbrett for å kunne lage egne systematiske oversikter, noe som kan være nødvendig som bakgrunn for forskningsprosjekter, søknader om forskningsmidler, eller et mål i seg selv.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Dette emnet vil gi deg kunnskap om:

 • Formålet med å lage en systematisk oversikt
 • Forskjellen på en narrativ og en systematisk oversikt
 • De viktigste elementene i en protokoll for en systematisk oversikt
 • Systematiske oversikter basert på kvalitative studier og diagnosestudier

 

Ferdighetsmål: 

Dette emnet vil gi deg ferdigheter til å:

 • Vurdere ulike søkestrategier med hensyn på hvor fullstendige og effektive de er 
 • Vurdere strategier for å hanskes med publikasjonsskjevhet
 • Utvikle og iverksette en plan for å finne fram relevant forskning for egen oversikt.
 • Utvikle inklusjon- og eksklusjonskriterier
 • Utvikle skjema for uttrekk av informasjon fra forskningsrapporter (artikler)
 • Vurdere kilder til feil og skjevheter i forbindelse med dataekstraksjon
 • Vurdere hvordan mangelfull rapportering kan påvirke en systematisk oversikt. 

 • Avdekke risiko for skjevheter i inkluderte studier
 • Bruke eksplisitte kriterier for vurdering av risiko for skjevheter
 • Vurdere og utforske statistisk, metodisk og klinisk heterogenitet
 • Vurdere kvalitet på dokumentasjon ved hjelp av GRADE

 

Generelle kompetansemål

Dette emnet vil gi deg generell kompetanse til å:

 • Kunne se fordeler og ulemper ved å kombinere funnene i inkluderte studier
 • Forstå ”summary of findings”-tabeller

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i kursopplegget til Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM), og ph.d.-kandidater som er tatt opp på NAFALM har førsteprioritet ved opptak til emnet.  Andre søkere som er knyttet til de allmennmedisinske forskningsmiljøene, samt ph.d-kandidater fra andre fag områder tas opp hvis det er plass på kurset. Nødvendige forutsetninger for deltakelse er opptak i et ph.d-program. Det tas opp 20 deltakere til emnet.

Søkere som har studierett ved UiO:
Ph.d.-kandidater ved UiO søker opptak til emnet i StudentWeb

Søkere som ikke har studierett ved UiO:
Søkere som ikke har opptak på et ph.d.-program ved UiO, må søke om studierett før de kan søke opptak til ph.d.-emner i medisin og helsefag. Ta kontakt med adm-phd-emner@medisin.uio.no for å søke om studierett.

Undervisning

Kurset går over tre dager, totalt 18 timer undervisning.

Undervisningen blir lagt opp som et plenumsseminar med enkelte gruppearbeider.

Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte blir registrert.

Eksamen

Eksamen vil være i form av en tosiders rapport som vurderer en relevant systematisk oversikt, gjerne ved hjelp av en standard sjekkliste. Rapporten må leveres senest to uker etter avsluttet kurs.

Eksamensspråk

Eksamensspråket er norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Emnet tar ikke opp studenter  2021 og 2022

 

Eksamen

Annenhver høst fra 2017

Undervisningsspråk

Norsk