MED3006 – Kliniske og eksperimentelle forskningsmetoder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Etter fullført emne skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper om klinisk forskning og translasjonsforskning, inkludert forskningstradisjoner, studiedesign, klinisk epidemiologi, etiske aspekter og krav til godkjenninger.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for hvilke formelle krav som gjelder for kliniske studier 
  • gjøre rede for ulike typer design innen klinisk forskning
  • gjøre rede for prinsippene for cellebasert forskning
  • gjøre rede for bruk av dyremodeller (både små og store dyr)

Ferdigheter

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • forklare hvordan man gjennomfører en retrospektiv studie av et pasientmateriale
  • forklare prinsippene for en randomisert kontrollert studie (for eksempel utprøving av nye legemidler, behandlingsprinsipper etc.) 
  • sammenfatte en kasuistikk for publikasjon

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • reflektere over metodologiske styrker og svakheter ved ulike typer studier 
  • reflektere over etiske spørsmål knyttet til klinisk og eksperimentell forskning

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Studenter må innen angitte frister foreta en emneprioritering over valgfrie emner i StudentWeb.

Ingen opptaksramme.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha fullført undervisningen og ha møtt til eller ha gyldig fravær på eksamenene i MED2200 – Medisinstudiet, modul 2 for å kunne fremstille deg til eksamen i de valgfrie emnene i første elektive periode.

Overlappende emner

Overgang/innpass

Dersom du er forskerlinjestudent kan du søke om å få kursaktiviteter på forskerlinjen godskrevet som erstatning for de valgfrie emnene i de elektive periodene.

Om fritak

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Arbeidsform: forelesninger, studentdrevne gruppearbeider, ekskursjoner til relevante forskningslaboratorier.

Deler av undervisningen vil foregå på engelsk. Det vil i hovedsak gis forelesninger og legges opp til studentdrevne gruppearbeider.

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen.

Eksamen

Muntlig gruppepresentasjon

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen, meldes til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen. Ved ikke bestått eller gyldig forfall til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen kan studenten fortsette i studiet og fremstille seg til eksamen i den påfølgende elektive perioden (påfølgende januar). Studenten må senest ha avlagt og bestått det valgfrie emnet innen utgangen av den andre elektive perioden i studieløpet, før modul 4 for vårkull og før modul 5 for høstkull.

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen kan få en annen vurderingsform på kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan søke om dette senest fire uker før eksamen. Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

2

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo