Valgfrie emner i medisinstudiet

I tillegg til de 8 modulene i medisinstudiet er det lagt inn elektive perioder som skal brukes til prosjektoppgavearbeid og valgfrie emner.

 
Studieløp med elektive perioder og valgfrie emner

Første elektive periode

Første elektive periode i studieløpet kommer midt i modul 3 for høstkull og etter modul 2 for vårkull, og skal brukes til valgfrie emner.

Den første uka i perioden (2.-6. januar) er satt av til kurset «Studiedesign og kunnskapshåndtering». Dette kurset inngår i emnet MED5095 – prosjektoppgave og er ikke et valgfritt emne. Andre uke i perioden (9.-13. januar) er satt av til valgfritt metodeemne, mens uke 3 og 4 (16.-27. januar) dedikeres til valgfritt temaemne.

Du som student skal ta ett metodeemne (vektet til 2 studiepoeng) og ett temaemne (vektet til 3 studiepoeng) i løpet av den første elektive perioden.

Emner som avholdes i 2023, og som studenter på kull høst-20 og vår-21 kan velge blant, er listet opp under. Følg lenke fra emnekode til emnebeskrivelse for informasjon om emnet. Programrådet har satt en minstegrense for antall studenter per emne. Emner med få søkere kan derfor bli avlyst og søkerne overføres til emner med ledig kapasitet. Prioriteringen av emner gjøres i nær dialog med studentrepresentantene i komiteen for de valgfrie emnene.

Emnekode

Metodeemner (2 stp)

Avholdes 09.-13. januar

Emneansvarlig
MED3001 Praktisk epidemiologi Jesper Dahl og Paz Lopez-Doriga Ruez
MED3002 Kvalitative metoder i helseforskning Davina Kaur Patel
MED3004 Statistiske metoder for analyse av klinisk data Jon Michael Gran
MED3005 Litteraturstudier og systematiske oversikter Lise Mørkved Helsingen og Magnus Løberg
MED3006 Clinical and experimental research methods Alessandro Cataliotti
MED3007 Statistical Principles in Genomics: an Introduction with Rstudio Valeria Vitelli

 

Emnekode

Temaemner (3 stp)

Avholdes 16.-27. januar

Emneansvarlig
MED3052 Global helse Andrea Solnes Miltenburg
MED3056 Kreft og kommunikasjon Jarle Breivik
MED3059 Kreftforskning Kristin Austlid Tasken
MED3060 Medisinsk, kirurgisk og psykiatrisk forskning Håvard Attramadal
MED3061 Makt og kunnskap i helsetjenesten* Eivind Engebretsen og Kristin Margrete Heggen
MED3062 Praktisk bruk av laboratorietester, ultralyd og andre bildedannende metoder i klinisk medisin Yvonne Böttcher
MED3063 Endokrinologi, diabetes og metabolisme. Metoder i klinikk og forskning Kåre I. Birkeland og Elisabeth Qvigstad
MED3064 Nyere medisinsk historie  - kjønn, rus og sosialmedisin Christoph Gradmann
MED3065 AI, innovasjon, big data og beslutningsstøtte Per Olav Vandvik
MED3066 Klimaendringer og helse: din innsats teller Erlend T. Aasheim (SHE)
MED3067 Translational cardiology: From bench to bedsie Jan Magnus Aronsen
MED3068 Legerollen - Navigering mellom retningslinjene

Louise Emilsson og Trygve Skonnord

*Tas sammen med eksisterende masteremner på Institutt for helse og samfunn

Frister og emneprioritering - slik søker du

Alle studenter må innen angitte frister foreta en emneprioritering av valgfrie emner i StudentWeb. Studenter som skal ta valgfrie emner i januar 2023 (kull H-20 og V-21) må foreta sine emneprioriteringer i perioden 10. oktober - 23. oktober 2022. Du skal sette opp 3 valg for metodeemnet og 6 valg for temaemnet.

Slik går du frem for å prioritere emner i StudentWeb

StudentWeb stenger for emneprioritering ved fristens utløp. Studenter som ikke har overholdt fristen for emneprioritering blir plassert på emner ut fra ledig kapasitet. Dersom du ikke søker innen fristen, vil du ha liten mulighet til å påvirke hvilket emne du får plass på. Dersom du grunnet uforutsette hendelser ikke får søkt innen fristen, må du så snart som mulig kontakte administrativ koordinator for valgfrie emner.

Opptak til emner

Det er en målsetning at alle skal få plass på de valgfrie emnene de ønsker. Imidlertid kan plassbegrensninger på en del av emnene føre til at du ikke får mulighet til å ta det emnet du er mest interessert i. For å øke sjansen for at du skal få ta et av emnene du er mest interessert i, skal du sette opp emneprioritering i StudentWeb.

Når fristen for å prioritere emner i StudentWeb er ute, blir prioriteringene behandlet. Alle søkere blir tildelt et trekningsnummer, der laveste trekningsnummer blir tildelt plass etter ønsket prioritering først. Du vil få beskjed om hvilket emne du har fått plass på i StudentWeb senest 4. november. Du vil automatisk bli undervisnings- og vurderingsmeldt i emnene du får opptak til.

Ta valgfrie temaemner ved Universitetet i Bergen

Profesjonsstudiene i medisin ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen vil i januar 2023 videreføre hospitantordningen for studenter som skal ta valgfrie temaemner. For studenter ved UiO gir dette anledning til å delta i undervisning og ta eksamen ved UiB.

Les mer om å ta valgfrie temaemner ved UiB

Innpassing av forskerlinjeemner

Er du forskerlinjestudent kan du søke om å få gjennomførte emner på forskerlinjen godskrevet istedenfor for de valgfrie emnene. Frist for å søke om fritak er 1. november.

Velg fra listen over forhåndsgodkjente emner fra Forskerlinjen her 

Skriv hvilket emne som skal benyttes for fritak for et valgfritt metode- og/eller temaemne i din søknad. Søknad sendes til postmottak@medisin.uio.no.

Fritak fra valgfrie emner

I enkelte tilfeller kan det innvilges fritak for valgfrie emner for studenter som tidligere har avlagt emner ved et annet program, fakultet eller lærested, forutsatt at tidligere avlagte emne representerer en faglig fordypning innen medisin.

For å få vurdert om et tidligere avlagt emne kan kvalifisere for fritak for et valgfritt metode- eller temaemne, send en dokumentert søknad til postmottak@medisin.uio.no.

Emnet/emnene som ønskes innpasset kan ikke være eldre enn fem år på søknadstidspunktet.

Det må komme klart frem i søknaden om det søkes fritak for et metode- eller temaemne, og det må dokumenteres at emnet representerer en faglig fordypning innen medisin. Søknaden sendes innen 1. november

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknader om fritak:

  • Emnebeskrivelse og pensumliste for tidligere avlagt emne dersom emnet er avlagt ved et annet lærested enn UiO.
  • Du trenger ikke å legge ved karakterutskrift dersom du gir samtykke til å hente resultater fra annet lærested i StudentWeb. Dersom du ikke har gitt samtykke til resultatoverføring i StudentWeb må du legge ved kopi av karakterutskrift.

Merk at du må gjennomføre emneprioriteringen for valgfrie emner i StudentWeb innen gjeldende frister, selv om du søker om fritak for et valgfritt emne. Søknader om fritak vil normalt ikke være ferdigbehandlet før fristen for emneprioritering er ute. Det er derfor viktig at du setter opp en emneprioritering hvis søknad om fritak ikke skulle bli innvilget.

Spørsmål?

Kontakt administrativ koordinator Åsmund Skaar

Fordypningspraksis

Siste elektive periode i studieløpet kommer midt mellom termin 1 og 2 i modul 8 for både høstkull og vårkull, og skal brukes til valgfri fordypningspraksis. MED6001 Valgfri fordypningspraksis er et studieemne på 5 poeng som går over fire uker.

Hensikten med den valgfrie praksisperioden er å gi deg erfaring med et spesifikt praksisfelt ut fra egne faglige interesser. Det betyr at du skal delta i det daglige arbeidet på praksisstedet og inngå i aktuelt teamarbeid.

Det medisinske fakultet vil inngå avtaler med aktuelle praksissteder og det er derfor mulig å få praksis på sykehusavdelinger innenfor mange fagområdet.

Hvor kan du ha praksis?

Hoveddelen av praksisplassene er på sykehus, men fakultetet vil søke å kunne tilby plasser også i primærhelsetjenesten eller ved andre institusjoner der det arbeider leger. De fleste praksisstedene er i Oslo-området, men vi vil også ha noen praksissteder på samarbeidende sykehus i Helse-SørØst.

Det er ikke anledning til å ta kontakt med de samarbeidene sykehusene for å ordne egen praksisplass, og heller ikke sykehusene som er knyttet til de andre medisinske fakultetene i Norge.

 

Liste over praksisplasser vil publiseres her i oktober.

Fordeling av plasser

Valg av praksissted foregår etter prioriteringsnummer som i modul 7. Det blir satt opp en valgdag for fordeling av plassene. Fakultetet tilstreber seg å skaffe et høyere antall plasser enn det er studenter slik at det skal oppleves som et reelt valg.

Tilrettelegging

Det er anledning til å søke tilrettelegging.

Spørsmål?

Administrativ koordinator Cecilie Krogh

Omtale av valgfrie emner

Publisert 6. sep. 2016 12:26 - Sist endret 9. nov. 2022 15:38