MED4100 – Overgangsundervisning medisinstudiet, humanbiologi I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faglig innhold i emnet: Anatomi og fysiologi.

Hva lærer du?

Læringsmål

Ved endt overgangsblokk i hode/hals, nevrobiologi og sanseorganer skal studenten ha kunnskap om oppbygning og funksjoner av nervesystemet, sanseorgan (spesielt øyet, øret og likevektsorganet), hodet og halsens anatomi. Grunnleggende kunnskap i fysiologi og anatomi skal danne grunnlag for å forstå kroppens normale funksjoner, til å forstå sykdomsutvikling i de aktuelle organsystemer, samt danne grunnlaget for klinisk diagnostikk og behandling.

 

Læringsmål og læringsutbyttebeskrivelse

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MEDSEM6 – Medisinsk grunnutdanning, 6. semester

Studenter som går fra MEDSEM6 til MED4400, modul 4 må ordinært ta emnet MED4100 før de kan starte i MED4400.

En programstudent som ikke består eksamen i en modul i medisinstudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til kontinuasjon/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger.

For emnet MED4100 gjelder at en student som får ikke bestått eller har gyldig forfall til kontinuasjon/utsatt eksamen kan fremstille seg til neste ordinære eksamen i emnet, men emnet må være bestått før man får starte i MED4500, modul 5.

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Arbeidsform: Forelesning, kurs.

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen.

Fagressurser i timeplanen på semestersidene og i Mine studier kan ikke videreformidles eller publiseres uten særskilt tillatelse fra Det medisinske fakultet.

Tilrettelegging av undervisning

Studenter med nedsatt funksjonsevne kan søke om tilrettelegging av undervisning.

 

Eksamen

Det avvikles eksamen i løpet av overgangsemnet MED4100. Den avvikles etter at undervisningen er ferdig og består av en muntlig eksamen i anatomi og en muntlig eksamen i fysiologi.

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen, meldes til kontinuasjon/utsatt eksamen, og kan starte på undervisningen i MED4400, modul 4. Ved ikke bestått eller gyldig forfall til kontinuasjon/utsatt eksamen kan man fortsette i MED4400, modul 4 og fremstille seg til neste ordinære eksamen i emnet MED4100.

Studenter uten gyldig forfall til eksamen MED4100, rykker umiddelbart ned. De meldes til neste ordinære eksamen i overgangsemnet sammen med kullet under, og får ikke følge MED4400, modul 4.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

For MED4100 benyttes karakterskalaen bestått/ikke bestått

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, graviditet eller amming kan søke om dette senest 4 uker før eksamen. Legeattest eller annen gyldig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet.

Studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisningsspråk

Norsk