Dette emnet er erstattet av MED4500R – Medisinstudiet, modul 5.

Retningslinjer for tildeling av tidlig valgnummer ved valg av praksisplass i modul 5

Studiet regnes som hovedbeskjeftigelsen. Idrett, arbeids-, forsknings- eller økonomiske forhold gir ikke grunnlag for å innvilges tidlig valgnummer.

Ektefelles/samboers arbeids- eller utdanningssituasjon gir alene ikke grunnlag for tilrettelegging i utplasseringsperioden.

Innvilget tilrettelegging innebærer at man får valgnummer før de øvrige studentene. Valgnummer er ikke knyttet til spesielle praksisplasser eller geografiske områder. Et bestemt valgnummer gir kun rett til å velge blant de plassene som er tilgjengelige når det er ens tur til å velge, ikke at det opprettes / skaffes andre plasser.

Ettersom plassene på akuttpsykiatriske avdelinger oppfattes som mer attraktive vil en del av disse ikke være valgbare for studentene som etter søknad er tildelt tidlig valgnummer. Akuttplassene som er tilgjengelig for de som er tildelt tidlig valgnummer vil være i prosentvis samsvar med antall studenter på kullet som er innvilget tidlig valgnummer.

Kriterier som kan gi tildeling av tidlig valgnummer

  • Daglig omsorg for barn opptil 10 år. I særskilte tilfeller kan daglig omsorg for barn eldre enn 10 år også gi grunnlag.

Søknad må inneholde opplysninger om antall barn, alder og omsorgssituasjon. Dokumentasjon må leveres sammen med søknad. Dersom dokumentasjon er innlevert tidligere er det ikke nødvendig å levere samme dokumentasjon på nytt.

  • Egen alvorlig behandlingstrengende sykdom

Med dette menes at:

- behandlingen ikke kan følges opp med tilsvarende kvalitet på praksisstedet.
- behandling ikke kan gjennomføres innenfor rammene for tilstedeværelse i praksisperioden (80%-regelen).
- at det ikke kan tas en pause i behandlingen i den perioden praksisutplasseringen varer.

Søknader i denne kategorien må dokumenteres av behandlende lege.

  • Alvorlig behandlingstrengende sykdom i nær familie (barn, ektefelle og samboer). Søknader i denne kategorien må dokumenteres.

Prosedyre for valg av praksisplass og behandling av søknader om tilrettelegging

Tillitsvalgt på kullet tar initiativ til å opprette et praksisutvalg (ca. 4 medlemmer) innen studieuke 17 i modul 4. Praksisutvalget fungerer som kontaktpersoner for modulkoordinator, og har ansvar for å organisere trekning av valgnummer for alle studenter med unntak av de studentene som har fått tildelt tidlig valgnummer fra Studieseksjonen. Praksisutvalget administrerer også valg av praksissted for alle studenter.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. mai for høstsemesteret og 1. november for vårsemesteret. Prioriteringsrekkefølgen innbyrdes blant de som innvilges tidlig valgnummer avgjøres ved tilfeldig trekning.


Hvis det oppstår akutte eller uforutsette hendelser som gjør at en student får behov for tilrettelegging av praksis etter at søknadsfristen er løpt ut, men før fordelingen av plasser er gjennomført, kan Studiedekanen etter særlig søknad tildele tidlig valgnummer.

Valg av plasser avholdes så snart valgnummerlisten og oversikten over praksisplasser er klar, fortrinnsvis innen studieuke 1 i modul 5.

 

Søknad

Søknaden sendes til: postmottak@medisin.uio.no

eller til Det medisinske fakultet, Studieseksjonen, P.B 1078 Blindern, 0316 Oslo.

 

Kontaktperson

Spørsmål vedrørende tilrettelegging rettes til:

Elvira Kostanda

 

Publisert 19. mai 2014 19:47 - Sist endret 6. nov. 2015 14:42