Læringsmål og læringsutbytte i modul 8

Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse studentene skal kunne etter avsluttet modul 8.

Fag: Allmennmedisin

Læringsmål

I 8. og siste modul skal studentene integrere de kunnskaper og ferdigheter de har tilegnet seg tidligere i studiet.  Dette for å anvende dem i det praktiske legearbeid de nå skal ut i. De skal ha kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å gjennomføre en selvstendig klinisk undersøkelse, diagnostikk og behandling.

Læringsutbytte

Blokk: thorax II

Ferdigheter

Etter fullført blokk skal studentene kunne:

 • håndtere alvorlige akuttmedisinske situasjoner utenfor sykehus på en systematisk måte 
 • håndtere pasienter med sammensatte kliniske tilstander og multiple sykdomsmanifestasjoner
 • planlegge og gjennomføre en selvstendig  og strukturert allmennmedisinsk konsultasjon der behandling og videre oppfølging (tiltaksfasen) er i fokus
 • anvende diagnostiske tester og vurdere deres positive og negative prediktive verdi med utgangspunkt i en allmennmedisinsk populasjon
 • håndtere diagnostikk og behandling av de viktigste kroniske sykdommer i hjerte/kar og lunge, spesielt koronar hjertesykdom, arytmier og hjertesvikt, astma og KOLS

Generell kompetanse

Etter fullført blokk skal studentene kunne:

 • reflektere over fastlegens rolle i samhandlingen mellom 1. og 2. linjetjenesten i et pasientforløp: før, under og etter en sykehusinnleggelse
 • bidra til utøvelsen av god legekunst som er basert på: Forskningsbasert kunnskap, klinisk erfaring og pasientens (og pårørendes) preferanser

Blokk: onkologi/infeksjon/blod

Kunnskaper

Ved fullført blokk skal studentene kunne:

 • gjøre rede for symptomer og tegn som gir mistanke om kreft
 • gjøre rede for tegn på sepsis og andre alvorlige infeksjoner

Ferdigheter

Ved fullført blokk skal studentene kunne:

 • planlegge og gjennomføre en selvstendig  og strukturert allmennmedisinsk konsultasjon, med vekt på behandling og videre oppfølging (tiltaksfasen)
 • anvende diagnostiske tester, og ta i betraktning deres prediktive verdi i en allmennmedisinsk populasjon
 • utrede pasienter med mistanke om kreftsykdom
 • formidle budskap om kreftmistanke og kreftdiagnose til pasienter og pårørende
 • planlegge og gjennomføre oppfølging av kreftsyke pasienter i allmennpraksis
 • utrede anemi i allmennpraksis
 • håndtere pasienter med sammensatte kliniske tilstander og multiple sykdomsmanifestasjoner i en allmennmedisinsk setting
 • håndtere akuttmedisinske situasjoner på en systematisk måte 
 • håndtere akuttbehandlingen av sepsis og andre alvorlige infeksjoner
 • samhandle med spesialisthelsetjenesten om diagnostisering og oppfølging av kreftpasienter

Generell kompetanse:

Ved fullført blokk skal studenten kunne:

 • reflektere over fastlegens rolle i samhandlingen i pasientforløp før, under og etter en sykehusinnleggelse
 • reflektere over etiske og faglige problemstillinger knyttet til kurativ og lindrende behandling av pasienter med kreft i ulike faser
 • reflektere over nytte, risiko og skade ved antibiotikabruk i allmennmedisin, for enkeltpasienter, samfunn og miljø

Blokk: ortopedi/nevrokirurgi/ revmatologi

Kunnskaper

Etter fullført blokk skal studentene kunne:

 • gjøre rede for kriterier for malignitet av føflekker
 • gjøre rede for hvilke hudlesjoner som kan fjernes i allmennpraksis og hvilke som skal henvises videre
 • gjøre rede for vanlige funksjonsforstyrrelser og kliniske utfordringer i allmennpraksis hos pasienter med alvorlige skader og sykdommer i nervesystemet

Ferdigheter

Etter fullført blokk skal studentene kunne:  

 • diagnostisere og behandle de hyppigst forekommende degenerative leddlidelser
 • håndtere pasienter med revmatologiske leddlidelser
 • diagnostisere og behandle vanlige hudlidelser
 • vurdere behovet for henvisning til spesialisthelsetjeneste ved kroniske smertetilstander
 • vurdere henvisning til relevante billeddiagnostiske undersøkelser

Generell kompetanse

Etter fullført undervisning i modulen skal studenten kunne:

 • samhandle med andrelinjetjenesten

Fag: Anestesiologi

Læringsmål

Ved fullført modul 8 skal studentene ha tilegnet seg god kunnskap innen anestesiologi og ha trent på anestesiologiske ferdigheter. Dette inkluderer anestesi (lokal og regional), smertebehandling, intensivmedisin, væskeinfusjon og blodtransfusjon, akuttmedisinske prosedyrer med fokus på HLR og basal førstehjelp. De skal kunne håndtere akuttmedisinske akuttsituasjoner som ledere av og deltakere i tverrfaglige team.   

Alle læringsutbytter i faget som står listet opp under modul 3 gjelder også for modul 8.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført modul 8 skal studenten kunne:

 • forklare bruk og gjennomføring av epidural og spinal analgesi/anestesi
 • gjøre rede for indikasjoner og bruk av ernæring enteralt og parenteralt
 • gjøre rede for væskebehandling hos akutt syke pasienter
 • gjøre rede for blodtransfusjoner mht indikasjoner, bivirkninger og komplikasjoner
 • gjøre rede for diagnostikk og behandling av ulike typer kroniske smertetilstander
 • forklare prinsipper for overvåking og behandling av intensivpasienter

Ferdigheter

Etter fullført modul 8 skal studenten kunne:

 • sikre frie luftveier med kjevetak, bruk av bag og maske, og larynxmaske
 • utføre endotrakeal intubasjon under veiledning
 • utføre nødtrakeotomi under veiledning
 • gjennomføre basal og avansert HLR hos voksne og barn
 • utføre intraossøs tilgang under veiledning
 • gjennomføre arteriell blodprøvetaking
 • fjerne fremmedlegeme fra luftveier
 • iverksette bruk av CPAP og BiPAP

Generell kompetanse

Etter fullført modul 8 skal studenten kunne:

 • reflektere over samarbeid med kollegaer og andre profesjoner for ivaretakelse av team-arbeid i akuttmedisinske situasjoner
 • reflektere over etiske problemstillinger ved å starte gjenopplivning eller å la være å gjøre det

Fag: Farmakologi

Læringsmål

Etter fullført modul 8 skal studenten på bakgrunn av forståelse for generelle farmakologiske prinsipper, kunnskap om aktuelle legemidler og forståelse av bivirkninger og interaksjoner kunne vurdere forebygging og behandling med medikamenter, og gjøre kunnskapsbaserte avveininger mht. legemiddelvalg og problemer knyttet til polyfarmasi.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført modul 8 skal studenten kunne:

 • redegjøre for valg av medikamentell behandling ved ulike sykdomstilstander 

Ferdigheter

Etter fullført modul 8 skal studenten kunne:

 • vurdere forskrivning av medikamenter til forebygging og behandling av sykdommer på bakgrunn av farmakodynamikk, farmakokinetikk og individuelle forhold hos den enkelte pasient
 • vurdere individuelle forhold hos den enkelte pasient som har betydning for legemiddelvalg (bl.a. alder, kjønn, genetikk, andre sykdommer/komorbiditet) og mulige interaksjoner med andre legemidler
 • vurdere spesielle forhold hos eldre pasienter med sammensatte sykdommer og polyfarmasi, og konsekvenser for medikamentvalg og -dosering
 • informere pasienter om foreskrevne medikamenters effekter, virkningsmekanismer, bivirkninger, mulige interaksjoner og korrekt bruk av medikamentene

Generell kompetanse

Etter fullført modul 8 skal studenten kunne reflektere over farmakologisk behandling i sammenheng med annen aktuell behandling av den enkelte pasient og tilstand

Fag: KLoK

Læringsmål

Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK) har som overordnet målsetting at studentene skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen kunnskapsbasert praksis, ledelse og kvalitetsforbedring, slik at studentene blir i stand til å utøve legeyrket på en profesjonell måte som fagperson og deltaker i flerfaglige grupper og team.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved slutten av modul 8 skal studenten kunne:

 • gjøre rede for hvilke typer studier som er egnet til å besvare ulike typer spørsmål
 • gjøre rede for lederes funksjoner og oppgaver på ulike nivåer i helsevesenet
 • gjøre rede for ledelsesmessige utfordringer knyttet til kvalitetsforbedring og endring i organisasjoner
 • gjøre rede for hva som kjennetegner velfungerende og dårlig fungerende grupper/team
 • gjøre rede for hva som menes med begrepene kvalitet, pasientsikkerhet og kliniske mikrosystem
 • gjøre rede for hvilke krav som stilles til en god kvalitetsindikator og gi eksempler på ulike typer kvalitetsindikatorer (struktur-, prosess-, og resultatindikatorer)
 • gjøre rede for hvordan avvik skal håndteres og hvordan avviksmeldinger kan brukes som grunnlag for forbedring av kvaliteten i tjenestene 
 • gjøre rede for hvordan bruker- og pasienterfaringer kan kartlegges
 • gjøre rede for hvordan et kvalitetsforbedringsprosjekt kan gjennomføres
 • gjøre rede for prinsipper for finansiering og økonomisk prioritering i helsetjenesten

Ferdigheter

Ved slutten av modul 8 skal studenten kunne:

 • formulere faglige spørsmål og søke effektivt etter forskningsbasert informasjon
 • tolke resultater i primærstudier, systematiske oversikter og meta-analyser
 • vurdere kvaliteten på ulike typer studier og annen faglig informasjon (prosedyrebeskrivelser, kliniske retningslinjer og oppslagsverk)
 • ta lederskap i et tverrfaglig team i en akuttmedisinsk behandlingssituasjon
 • analysere årsaker til sviktende kvalitet, avvik og uheldige hendelser
 • anvende metoder (som Langley/Nolan, Demings sirkel) og verktøy for kvalitetsforbedring (som fiskebeinsdiagram, flytskjema og simulering)
 • kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise og pasientpreferanser i møte med enkeltpasienter

Generell kompetanse

Ved slutten av modul 8 skal studenten kunne:

 • reflektere over ulike lederstiler og egne styrker og svakheter som leder og deltaker i grupper/team
 • reflektere over hvordan utilsiktede hendelser og feil kan oppfattes av lege, pasient og pårørende og hvordan samfunnet og media håndterer slike hendelser

Fag: Medisinske atferdsfag

Læringsmål

Ved fullført modul skal studenten ha innsikt i psykososiale aspekter ved ulike sykdommer og kunne reflektere over dette i møte med, og i håndtering av, kompliserte sykdomstilstander. Studenten skal beherske spesifikke kommunikasjonsferdigheter i krevende kliniske situasjoner, slik som møte med alvorlig syke kreftpasienter, pasienter med kognitiv svikt og ustabile pasienter med rusproblemer. Studenten skal kunne iverksette tiltak ved sammensatte tilstander der den somatiske utredningen viser negative funn. Studenten skal kunne redegjøre for betydningen av tverrfaglig team-arbeid, spesielt med hensyn til sammensatte og kompliserte lidelser. Studenten skal forstå betydningen av å ivareta sin egen helse og faglige oppdatering i et krevende arbeid som lege.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført thorax II-blokk skal studenten kunne:

 • redegjøre for utredning og behandling av angst, depresjon og andre vanlige psykiske reaksjoner ved hjertesykdommer, psykososiale faktorer som påvirker utvikling og forekomst av hjerteinfarkt, og ulike årsaker til brystsmerter
 • redegjøre for vanlige sammensatte lidelser der brystsmerter og respirasjonsproblemer er fremtredende symptomer, slik som thorax/intercostal-myalgi, angst, panikklidelse og hyperventilasjonssyndrom
 • redegjøre for praktisk håndtering, prinsipper for kommunikasjon og behandling av sammensatte lidelser med få eller ingen somatiske funn
 • forklare og begrunne betydningen av pasientperspektivet i en medisinsk konsultasjon for å få til bedre etterlevelse av behandlingen ved hjerte-, kar- og lungelidelser.

Ved fullført onkologi/infeksjon/blod-blokk skal studentene kunne:

 • gjøre rede for psykiske reaksjoner, psykososiale utfordringer og kommunikasjonsutfordringer ved kreftlidelser
 • gjøre rede for betydningen av å lindre og trøste pasienter i en palliativ fase, og det å kunne snakke om døden
 • gjøre rede for betydningen av å kjenne sin egne kommunikasjonsstil, vise empati og ivareta pasientperspektivet i en krevende klinisk konsultasjon

Ved fullført abdomen/nyre/urologi/endokrinologi-blokk skal studentene kunne:

 • gjøre rede for utredning og behandling av angst, depresjon og andre vanlige psykiske reaksjoner ved sykdommer i nyre- og urinveier, endokrine organer og abdomen
 • gjøre rede for psykososiale faktorer som påvirker utvikling og forekomst av disse sykdommene
 • gjøre rede for vanlige sammensatte lidelser med få eller ingen somatiske funn der symptomer fra mage-tarm og urinveier er vanlige, slik som irritabel mage-tarm og somatiseringslidelser
 • gjøre rede for praktisk håndtering, prinsipper for kommunikasjon og behandling av eldre pasienter med kognitiv svikt

Ved fullført ortopedi/nevrokirurgi/revmatologiblokk skal studentene kunne:

 • gjøre rede for de vanligste psykiske reaksjoner, som angst og depresjon ved sykdommene i blokken
 • gjøre rede for psykososiale faktorer som påvirker forekomst og utvikling av kroniske smertetilstander og utmattelse ved revmatisk sykdom og andre sammensatte tilstander med varige funksjonsnedsettelser

Ved fullført avdelingstjeneste/akuttmedisinblokk skal studenten kunne:

 • redegjøre for betydningen av god kommunikasjon med pasienter for å unngå feilbehandling og konflikter med pasienter og medarbeidere
 • redegjøre for vanlige egne reaksjoner i krisesituasjoner, hva som er gunstig mestring, og hvordan møte pasienter i krise på en best mulig måte
 • redegjøre for betydningen av å samarbeide i team og dele erfaringer med kolleger i vanskelige og krevende medisinske situasjoner
 • redegjøre for betydningen av gjentatt øvelse på akuttmedisinske prosedyrer og situasjoner

Ferdigheter

Ved fullført modul 8 studenten kunne:

 •  gjennomføre hele konsultasjoner med vekt på kartlegging av symptomer, funksjoner og relevant psykososial situasjon, herunder pasientens egen forståelse av tilstanden/situasjonen også ved sammensatte sykdomstilstander
 •  gi informasjon om behandling og videre oppfølging også ved mere komplekse sykdomstilstander, der også psykososiale aspekt ivaretas
 •  håndtere krevende kliniske situasjoner i møte med alvorlig syke og/eller psykisk ustabile pasienter
 •  møte pasienters og pårørendes reaksjoner og bekymringer på en empatisk og situasjonsadekvat måte, også i krevende kliniske situasjoner og ved komplekse sykdomstilstander
 • drøfte prinsipper for kommunikasjon og behandling ved kognitiv svikt

Generell kompetanse

Ved fullført modul skal studenten kunne:

 • reflektere over samspillet mellom biologiske, psykologiske og sosial aspekter ved sykdommer som det undervises om i modulen
 • reflektere over betydningen av god kommunikasjon og det å vise empati i hele den medisinske konsultasjonen
 • reflektere over betydningen av god kommunikasjon for pasienttilfredshet, etterlevelse og behandlingsresultat
 • reflektere over pasientens totale helse, livskvalitet og egenmestring, spesielt ved kronisk og alvorlig sykdom.
 • se betydningen av å lindre og trøste pasienter med langtkommen lidelse med dødelig utgang
 • reflektere over betydningen av det å jobbe i team, vedlikeholde kompetanse og ivareta egen helse i et krevende arbeid som lege.

Fag: Patologi

Blokk: thorax II

Læringsmål

Etter fullført thorax-II blokk skal studentene kunne gjøre rede for betennelsestilstander, degenerative tilstander og avleiringstilstander i hjerte, kar og lunger samt kunne vurdere vevsforandringer histologisk.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført thorax-II blokk skal studentene kunne:

 • gjøre rede for myocarditter, cardiomyopatier og de vanligste avleiringssykdommer i hjertet, inklusive histologiske funn
 • gjøre rede for vaskulittsykdommer som temporalis arteritt og granulomatøs polyangitt samt degenerative karsykdommer som cystisk medianekrose og Ehler Danlos sykdom inklusive histologiske funn
 • gjøre rede for forskjeller og likheter histologisk ved forskjellige fibroserende lungelidelser, pneumoconioser og lungelidelser ved revmatiske sykdommer

Ferdigheter

Ved fullført thorax-II blokk skal studentene kunne:

 • bruke kunnskap fra hjerte-, lunge- og kar-patologi ved diagnostikk av pasienter
 • planlegge en undersøkelse som også innebærer biopsi og/eller cytologi ut fra pasientens symptomer og funn
 • vurdere behandling av en pasient basert på rapport av patologiske funn

Generell kompetanse

Ved fullført thorax-II blokk skal studentene kunne:

 • reflektere over hvordan en lege skal formidle en patologirapport med en alvorlig diagnose til en pasient og/eller pårørende
 • reflektere over hvordan pasientens alder påvirker utredning og behandling ved forskjellige hjerte-, kar- og lungesykdommer
 • bidra til diskusjon av kost/nytte og alders betydning ved molekylærpatologisk diagnostikk i utredning og behandling av lungetumores

Blokk: onkologi/infeksjon/blod & introuke

Læringsmål

Innen onkologirelatert patologiundervisning skal studentene kunne forklare hvilken plass biomarkører har innen diagnostikk, prediksjon og prognose i kreftomsorgen. De skal kjenne til utredning og diagnostikk av betennelsestilstander og svulster i bryst, og kunne redegjøre for sykdommer som rammer hvite blodlegemer, thymus og milt.

Videre skal studentene kunne beskrive typiske reaksjonsmåter i vev ved ulike infeksjoner, og kjenne til prinsipper for å påvise infeksiøse agens i celler og vev. Studenten skal også kunne skille mellom akutte og kroniske infeksjoner og betennelsesreaksjoner av annen årsak.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført blokk skal studentene kunne:

 • gjøre rede for biomarkører ved ulike kreftformer
 • gjøre rede for differensialdiagnoser ved ”kul i brystet”
 • gjøre rede for sykdommer som rammer hvite blodlegemer, som leukopeni, leukocytose, lymfeknutesvulst, maligne sykdommer
 • gjøre rede for sykdommer som affiserer milt og thymus
 • gjøre rede for ulike typer infeksiøse agens, som prioner, virus, bakterier, sopp, protozoer, ormer, parasitter, og hvordan de forårsaker sykdom
 • gjøre rede for hvordan mikrobiologiske agens kan påvises i celler og vev, eksempelvis Helicobacter pylori ved ulcus-sykdom og påvisning av mykobakterier
 • gjøre rede for histologiske vevsreaksjoner hos immunkompetente individer og hvordan disse endres hos immunsupprimerte pasienter

Ferdigheter

Ved fullført blokk skal studentene kunne:

 • tolke diagnostisk og prognostisk verdi av biomarkører
 • rekvirere aktuelle biomarkører ut fra den enkelte problemstilling
 • mikroskopere perifert blod og benmarg og identifisere unormale erytrocytter, leukocytter og sammensetning av celletyper
 • vurdere histologiske hovedtrekk ved B- og T-cellelymfomer samt Hodgkins lymfom
 • drøfte hvordan laboratoriesvar integreres i og påvirker behandlingen av den enkelte pasient
 • samarbeide med patologilaboratoriet; utfylling av rekvisisjoner og oppfølging av prøvesvar
 • vurdere og beskrive typiske morfologiske trekk ved ulike infeksjoner hos henholdsvis immunkompetente og immunsupprimerte pasienter

Generell kompetanse

Ved fullført modul skal studentene kunne:

 • reflektere over bruk av prøver til patologi; omfang, relevans og ressursbruk

Blokk: Abdomen/nyre/urologi/ endokrinologi

Læringsmål

Studentene skal etter fullført blokk kunne redegjøre for de sykdommer (medfødte, betennelsestilstander og svulster) som opptrer i fordøyelsessystemet, nyrer, urinveier og endokrine organer. Studentene skal videre kunne vurdere og drøfte vevssnitt og makropreparater. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført blokk skal studentene kunne redegjøre for:

 • misdannelser i fordøyelsessystemet
 • betennelsestilstander, godartede og ondartede svulster i fordøyelsessystemet
 • sjeldne svulsttyper som kan forekomme i fordøyelsessystemet, eksempelvis hormonproduserende svulster og svulster som utgår fra nervesystemet
 • sirkulasjonsforstyrrelser i fordøyelsessystemet
 • infeksjoner i nyrene
 • interstitielle nefritter og glomerulonefritter
 • sirkulasjonsforstyrrelser i nyrene, inkludert hypertensive forandringer, nefrosklerose og diabetisk nefropati
 • misdannelser som kan gi nyresvikt
 • benigne og maligne svulster i nyrene
 • urinveissykdommer hos henholdsvis menn og kvinner
 • kreft i urinblære, prostata og testikler
 • godartete og ondartede svulster i thyreoidea, binyrer og andre endokrine organer inkludert multippel endokrin neoplasi-syndromer

Ferdigheter

Ved fullført blokk skal studentene kunne:

 • vurdere og drøfte morfologiske trekk (histologi) ved:
  • betennelsestilstander, godartede og ondartede svulster i fordøyelsessystemet
  • betennelsestilstander, sirkulasjonsforstyrrelser inkludert diabetisk nefropati og svulster i nyrer og urinveier
  • svulster i thyreaoidea og binyre
 • drøfte laboratoriesvar fra patologi og kunne integrere informasjonen i behandlingen av den enkelte pasient
 • rekvirere aktuelle undersøkelser ut fra den enkelte pasients symptomer og funn

Generell kompetanse

Ved fullført blokk skal studenten kunne:

 • reflektere over aktuelle undersøkelser ut fra den enkelte pasients symptomer og funn

Blokk: ortopedi/nevrokirurgi/ revmatologi

Læringsmål

Etter fullført blokk skal studentene kunne redegjøre for og analysere histopatologisk de vanligste svulsttypene i ben- og bindevev, utviklingsforstyrrelser i skjelettet samt de vanligste svulsttypene intrakranialt og intraspinalt.

Kunnskaper

Etter fullført blokk skal studentene kunne:

 • gjøre rede for nomenklatur, patogenese, karakteristiske vevsforandringer og prognose ved godartede og ondartede svulster samt svulstlignende tilstander i ben
 • gjøre rede for utviklingsforstyrrelser i ben og brusk (bendysplasier)
 • gjøre rede for begrepet patologisk fraktur
 • gjøre rede for generelle betennelsesreaksjoner ved traume
 • gjøre rede for de patologiske prosessene ved degenerative og inflammatoriske leddsykdommer
 • gjøre rede for de viktigste svulsttypene som har utgangspunkt i bindevev inklusive ledd
 • gjøre rede for de viktigste svulsttypene intrakranialt og intraspinalt

Ferdigheter

Etter fullført blokk skal studentene kunne:

 • vurdere og drøfte morfologiske trekk ved svulster i bindevev og skjelett
 • vurdere og drøfte morfologiske trekk ved svulster intrakranialt og intraspinalt

Generell kompetanse

Etter fullført blokk skal studentene kunne:

 • reflektere over betydningen av et prøvesvar fra en patologiavdeling og kunne integrere informasjonen i behandlingen av den enkelte pasient

Fag: Klinisk biokjemi

Læringsmål

Ved fullført modul skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper om preanalytiske, analytiske og postanalytiske forhold av betydning for taking og håndtering av laboratorieprøver, pasientnær analyse av prøver og tolking av resultatene. De skal kunne rekvirere klinisk-kjemiske analyser som ledd i diagnostikk inkludert utfylling av rekvisisjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført modul skal studenten kunne:

 • gjøre rede for begrepene biologisk og analytisk variasjon, referanseområde, en tests sensitivitet og spesifisitet samt positiv og negativ prediktiv verdi
 • gjøre rede for de viktigste preanalytiske faktorene som fører til økt biologisk variasjon av de mest anvendte analysene innen klinisk biokjemi
 • gjøre rede for hvordan man kvalitetssikrer klinisk biokjemiske analyser i allmennpraksis
 • gjøre rede for forskjell på og anvendelse av ulike rør som brukes til blodprøvetaking

Ferdigheter

Ved fullført modul skal studenten kunne:

 • vurdere en ROC-kurve
 • rekvirere klinisk-kjemiske analyser inkludert korrekt utfylling av rekvisisjoner

Generell kompetanse

Ved fullført modul skal studenten kunne :

 • reflektere over konsekvensene av riktig valg av laboratorieanalyser og hvordan analysekvalitet og tolking av resultater kan føre til rask og sikker diagnose
 • reflektere over hvordan feilrekvirering og feil utførte laboratorieanalyser kan føre til engstelse hos pasienten og unødvendig utredning og ressursbruk

Fag: Radiologi

Blokk: thorax II

Læringsmål

Etter fullført thorax- II blokk i modul 8 skal studentene kunne beskrive indikasjon for og nytte av radiologisk diagnostikk og intervensjon i thorax. De skal kunne diagnostisere de vanlige patologiske tilstander i thorax basert på røntgen- og CT-undersøkelser.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført blokk skal studenten kunne:

 • gjenkjenne korrekt plassering av medisinsk hjelpeutstyr i thorax
 • beskrive indikasjon for og nytte av intervensjonsprosedyrer i thorax (pleuratapping, biopsi, embolisering)
 • beskrive indikasjon for og nytte av intervensjonsprosedyrer i aorta og underekstremitetsarterier (blokking, stenting, trombolysebehandling og innsetting av stentgraft)
 • beskrive indikasjon for og nytte av avanserte diagnostiske undersøkelser i thorax (MR, PET/CT)

Ferdigheter

Ved fullført blokk skal studenten kunne:

 •  planlegge radiologisk utredning av, og kunne diagnostisere, vanlige patologiske tilstander i thorax som alveolære og interstitielle lungefortetninger, pneumoni, atelektase, luft i pleurahule, perikard og bløtdeler, luftveissykdommer, hjertesykdommer, og tumor i lunger og mediastinum
 •  planlegge radiologisk utredning av, og kunne diagnostisere, de vanligste sykdomstilstander i lungearterier, aorta, bekken- og underekstremitetsarterier, samt underekstremitetsvener
 •  formidle til pasientene fordeler og ulemper i form av risiko og ubehag ved CT-undersøkelser, MR-undersøkelser og konvensjonell angiografi

Generell kompetanse

Ved fullført blokk skal studentene kunne reflektere over konsekvenser ved overrekvirering av radiologiske undersøkelser mht. ressursutnyttelse, ioniserende stråling og verdiagnostisering.

Blokk: Abdomen/nyre/urologi/ endokrinologi

Læringsmål

Etter fullført blokk skal studentene kunne beskrive indikasjon for og nytte av radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen. De skal kunne diagnostisere de vanlige patologiske tilstander i abdomen basert på røntgen- og CT-undersøkelser.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført blokk skal studentene kunne beskrive indikasjon for, nytte av og kontraindikasjoner ved:

 • diagnostiske undersøkelser i abdomen (CT, MR, ultralyd, PET/CT, nukleærmedisin og konvensjonell angiografi)
 • perkutane intervensjonsprosedyrer i abdomen (ascitestapping, abscessdrenasje, biopsi, nephrostomi, suprapubisk blærekateter, galledrenasje)
 • vaskulære intervensjonsprosedyrer i abdomen (blokkinger, aortastenting, embolisering, coiling)

Ferdigheter

Ved fullført blokk skal studentene kunne:

 • planlegge radiologisk utredning og diagnostisere tilstander i abdomen som:
  • akutt abdomen
  • konkrementer (galle, nyre, blære)
  • svulster (fordøyelsessystemet, nyrer, binyrer, genitalia, metastaser)
  • betennelsestilstander (pankreatitt, pyelonefritt, cholangitt, cholecystitt, divertikulitt, appendicitt, hepatitt med cirrhose)
  • traumer (organskader, blødninger)
  • karlidelser (aortaaneurisme, disseksjon, embolier, tromber i kar til og fra abdominalorganer)
  • kvinnelige genitalia (ekstrauterin graviditet, salpingitt)
  • mannlige genitalia (testistorsjon)
 • formidle til pasientene fordeler og ulemper i form av risiko, ubehag og komplikasjoner ved CT-, MR-, ultralyd- og konvensjonelle angiografiundersøkelser, herunder strålebelastning, injeksjoner, gassinnblåsing ved CT-colon
 • formidle til pasienten de nødvendige forberedelser til undersøkelsene (faste, tømming, drikke)

Generell kompetanse

Ved fullført blokk skal studentene kunne:

 • reflektere over konsekvenser ved overrekvirering av radiologiske undersøkelser med tanke på ressursutnyttelse, stråling og overdiagnostisering

Blokk: ortopedi/nevrokirurgi/ revmatologi

Læringsmål

Etter fullført blokk skal studentene kunne beskrive indikasjon for, og nytte av, radiologisk diagnostikk og intervensjon i sentralnervesystemet, inklusive kar. De skal kunne diagnostisere vanlige patologiske tilstander i hode og rygg basert på røntgen-, CT- og MR-undersøkelser. De skal kunne gjenkjenne normalanatomi og patologiske funn ved de vanligste sykdomstilstander i skjelettet. Studentene skal kunne gjøre rede for de viktigste radiologiske- og nukleærmedisinske metodene som benyttes i utredning av disse sykdomstilstandene, og deres indikasjoner.

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført blokk skal studentene kunne:

 • gjøre rede for diagnostiske radiologiske undersøkelsesmetoder i sentralnervesystemet og bevegelsesapparatet inklusive konvensjonell røntgen, CT, MR, ultralyd, angiografi og myelografi
 • gjøre rede for patologiske funn i sentralnervesystemet inklusive blødning, infarkt, fraktur, hydrocephalus og tumor
 • gjøre rede for indikasjon for, og nytte av, intervensjonsprosedyrer som angiografi og ryggintervensjon

Ferdigheter

Etter fullført blokk skal studentene kunne:

 • gjennomføre systematisk gjennomgang (og beskrivelse) av normal undersøkelse av sentralnervesystemet, og påpeke avvik fra det normale ved hjelp av MR og/eller CT
 • planlegge utredning av og kunne diagnostisere akutte tilstander i hode og/eller rygg som følge av traume eller hjerneslag
 • diagnostisere de vanligste sykdommer i knokler og ledd, med vekt på ekstremitetsskader og degenerative lidelser ved røntgen i to plan og CT av skjelettet
 • gjennomføre systematisk granskning og beskrivelse av fraktur ved røntgen i to plan av skjelettet
 • drøfte MR sin plass innen muskelskjelettradiologi

Fag: Ernæringslære

Læringsmål

Etter fullført modul 8 skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper om ernæringsmessig diagnostikk og behandling av pasienter med underernæring, sykdommer i fordøyelsessystemet, endokrinologiske sykdommer og nyresykdommer. Det legges vekt på at studentene skal kunne gi praktiske livsstilsråd samt oppfølging av disse, og kunne samarbeide med annet relevant helsepersonell som for eksempel kliniske ernæringsfysiologer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført modul 8 skal studentene kunne:

 • gjøre rede for pasientgrupper med økt risiko for underernæring i Norge
 • gjøre rede for de medisinske og økonomiske konsekvensene av underernæring hos personer som er innlagt på sykehjem/sykehus

Ferdigheter

Etter fullført modul 8 skal studentene kunne:

 • beregne en pasients behov for energi og protein
 • vurdere en pasients risiko for underernæring ved hjelp av et screeningverktøy
 • anvende ICD-10 diagnosekriterier for underernæring
 • gi innledende kostveiledning til eldre, underernærte, samt pasienter med ulike gastrointestinale sykdommer, diabetes med senkomplikasjoner og nyresvikt

Generell kompetanse

Etter fullført modul 8 skal studentene kunne:

 • samhandle tverrprofesjonelt for å identifisere og behandle pasienter med underernæring

Fag: Hud og veneriske sykdommer

Læringsmål

Etter fullført modul skal studentene ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter til å håndtere pasienter med utslett og hudsymptomer i allmennmedisinsk og indremedisinsk praksis.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført modul skal studentene kunne:

 • gjøre rede for sykdomsmekanismer som er felles for hudsykdom og sykdom i andre organsystemer, spesielt inflammatoriske, autoimmune og infeksiøse sykdommer
 • gjøre rede for hudsykdom og hudreaksjoner som kan ha et akutt og/eller potensielt alvorlig forløp

Ferdigheter

Etter fullført modul skal studentene kunne:

 • håndtere pasienter med utslett og andre hudsymptomer som kan ha eller få sammenheng med sykdom i andre organer og organsystemer, særlig der sykdommen kan ha et akutt eller alvorlig forløp

Generell kompetanse

Etter fullført modul skal studentene kunne:

 • samhandle med annet helsepersonell om pasienter med tegn til sykdom i huden

Fag: Medisinsk etikk

Læringsmål

Studentene skal etter fullført modul ha velutviklede ferdigheter i å identifisere, drøfte og håndtere medisinsk-etiske problemer. I denne modulen legges det spesiell vekt på problemer knyttet til somatisk tvangsbehandling, behandlingsnivå ved livets slutt, organdonasjon og medisinske feil.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført modul 8 skal studentene kunne:

 • gjøre rede for regelverk, empiri og underliggende etiske begrunnelser for tvangsbehandling i somatiske helsetjenester

Ferdigheter

Etter fullført modul 8 skal studenten kunne:

 • analysere medisinsk-etiske dilemmaer om somatisk tvangsbehandling og behandlingsnivå ved livets slutt
 • bidra til god ivaretakelse av annet helsepersonell, og ivareta seg selv, når det skjer medisinske feil eller alvorlige hendelser
 • drøfte dagens norske regelverk for organdonasjon, og vise til argumenter som utfordrer dette regelverket

Generell kompetanse
Etter fullført modul 8 skal studenten kunne:

 • anvende relevant lovverk og profesjonsetiske retningslinjer og prinsipper i sin yrkesutøvelse
 • identifisere, håndtere og reflektere over uprofesjonell eller uetisk atferd hos andre leger og annet helsepersonell

Fag: Fysikalsk medisin og rehabilitering

Læringsmål

Ved fullført modul skal studentene ha tilegnet seg kunnskap om indikasjon for, og effekt av, rehabilitering, og om faktorer som påvirker rehabiliteringsprognosen. Studentene skal videre ha kunnskap om tverrfaglig samarbeid innenfor et behandlingsteam og mellom instanser.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført modul skal studentene kunne:

 • gjøre rede for farer ved immobilisering og fysisk inaktivitet, og betydningen av mobilisering
 • gjøre rede for indikasjon for og nytte av ultralydundersøkelser av bevegelsesapparatet
 • gjøre rede for diagnostikk, behandling og rehabiliteringsmuligheter ved ikke-inflammatoriske plager og sykdommer i bevegelsesapparatet, inkludert generaliserte smertetilstander
 • gjøre rede for langtidseffekter av funksjonsnedsettelse
 • gjøre rede for typer rehabiliteringstilbud innenfor spesialist- og kommunehelsetjenesten, inkl. tilbudet for kroniske smertetilstander og sjeldne diagnoser

Ferdigheter

Ved fullført modul skal studentene kunne:

 • bruke ICF-rammeverket ved anamneseopptak og funksjonsvurderinger
 • identifisere, analysere og vurdere biologiske, kognitive, psykiske og sosiale forhold som har betydning for prognose og påvirker tiltak
 • anvende prinsipper for god kommunikasjon med pasienter med afasi og andre kognitive funksjonsnedsettelser
 • vurdere relevante rehabiliteringstiltak og formulere en rehabiliteringsplan med utgangspunkt i funksjonsvurderingen
 • vurdere behovet for hjelpemidler og kunne rekvirere disse
 • drøfte årsaker og beherske diagnostikk og utredning av ikke-inflammatoriske plager og sykdommer i bevegelsesapparatet
 • drøfte medikamentell, kognitiv og annen ikke-medikamentell behandling av smerte

Generell kompetanse

Ved fullført modul skal studentene kunne: 

 • reflekterer over hvordan aktørene i et tverrfaglig rehabiliteringsteam bidrar til måloppnåelse
 • samhandle tverrfaglig og på tvers av sektorer
 • reflekterer over biologiske, psykiske og sosiale faktorers innvirkning på en pasients varige helsetilstand, og over betydningen av legens evne til kommunikasjon og motivasjon

Fag: Psykiatriske fag

Læringsmål

Ved fullført 8 modul skal studentene på egenhånd kunne vurdere innleggelser etter psykisk helsevernloven, vurdere suicidalitet samt håndtere psykiske lidelser som ofte ses på somatiske avdelinger. Videre skal studentene ha god kjennskap til krisepsykiatriske vurderinger og intervensjoner. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført undervisning i 8 modul skal studentene:

 • beskrive krisepsykiatrisk intervensjoner på individ og gruppenivå, og organisering av katastrofepsykiatrisk hjelp
 • beskrive både risikofaktorer og beskyttende faktorer i forbindelse med suicidalvurderinger
 • beskrive psykisk helsevernloven i forbindelse med øyeblikkelig hjelp
 • redegjøre for de mest vanlige psykiske lidelsene ved somatisk sykdom (angst/depresjon)

Ferdigheter

Ved fullført undervisning i 8 modul skal studentene kunne:

 • intervenere i forhold til akutte suicidale pasienter
 • vurdere ulike tiltak for personer som er utsatt for vold
 • vurdere og eventuelt å igangsette tvangsinnleggelser for pasienter med alvorlig psykiske lidelser

Generell kompetanse

Ved fullført undervisning i 8 modul skal studentene:

 • Reflektere over både somatiske og psykologiske forhold ved medisinske lidelser

Fag: Samfunnsmedisin

Læringsmål

Etter gjennomgått modul 8 skal studentene ha lært seg å kjenne igjen samfunnsmedisinske aspekter ved helseproblem og handle i forhold til denne kunnskapen. De skal kunne foreslå ulike samfunnsmedisinske tiltak og drøfte fordeler og ulemper ved tiltaket. Etter endt modul 8 forventes de også å kunne anvende den kunnskap om samfunnsmedisin de har tilegnet seg gjennom studiet til å delta i samfunnsdebatten om forhold relatert til helse og sykdom.

Blokk: Thorax-II

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført blokk skal studenten kunne:

 • drøfte konsekvensene av en aldrende pasientpopulasjon for helsetjenesten
 • foreslå, analysere og vurdere ulike typer helsefremmende arbeid for de eldre på gruppe- og samfunnsnivå
 • drøfte kritisk sosiale teorier om aldring (inkludert humanistiske teorier, livsløpsteorier og stigmatisering av eldre i samfunnet (ageism))
 • drøfte hvordan livsløpet i ulike befolkninger er preget av sosial struktur og kulturelle faktorer (som etnisitet, sosial klasse og kjønn)
 • diagnostisere/differensialdiagnostisere de viktigste arbeidsrelaterte lidelsene og foreslå forebyggende tiltak
 • foreslå tiltak for forebygging på individuelt og grupperettet nivå og diskutere dette opp mot fare for overbehandling
 • drøfte med en pasient problemene med å oversette data innhentet på populasjonsnivå til individnivå
 • vurdere behovet for å trekke inn kompetanse fra instanser utenfor helsetjenesten for å sikre en tverrfaglig, forsvarlig behandling av pasienter som har behov for det, f.eks. i forbindelse med rusbehandling, lærevansker og arbeidsrettet rehabilitering
 • samarbeide med andre offentlige og private tjenesteytere for å sikre et tverrfaglig og forsvarlig helsetilbud til pasienter som har behov for det
 • drøfte fedme som samfunnsproblem
 • gjenkjenne samfunnsmedisinske aspekter ved et gitt helseproblem

Generell kompetanse

Ved fullført blokk skal studenten kunne:

 • gjøre rede for helsetjenestens grunnleggende verdier og normer
 • ha et reflektert forhold til hvordan lovgivningen og andre politiske vedtak påvirker legens medisinske arbeid
 •  være seg bevisst hvordan fysiske, sosiale og kulturelle forhold påvirker enkeltpersoners helsetilstand og ta hensyn til slike forhold i sitt kliniske arbeid

Blokk: onkologi/infeksjon/blod

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført blokk skal studenten kunne:

 • gjøre rede for legens rolle og ansvar ved dødsfall utenfor sykehus
 • forklare sosiokulturelle aspekter ved død og dødsleie som har betydning for klinisk praksis

Ferdigheter

Ved fullført blokk skal studenten kunne:

 • håndtere dødsfall utenfor sykehus
 • foreta avveininger mellom medisinske og økonomiske forhold ved prioritering i klinisk og samfunnsmedisinsk praksis
 • benytte kommunehelsetjenestens tilbud om kriseplan, krisehåndtering og kriseteam
 • drøfte antibiotikaresistens som samfunnsproblem og anvende kunnskap om antibiotikaresistens i beslutninger om behandling
 • identifisere situasjoner der melding eller varsling til offentlige etater er nødvendig, som ved mistanke om mishandling og omsorgssvikt overfor barn eller ved gjennomføring av behandling for smittsomme sykdommer
 • overholde helsepersonellovens taushetspliktsbestemmelser i møte med ulike situasjoner i klinisk praksis
 • samhandle med annet helsepersonell om å planlegge og gjennomføre døgnkontinuerlig oppfølging av dødssyke pasienter

Fag: Indremedisinske fag - hjerte

Læringsmål

Etter fullført modul 8 skal studentene ha nødvendige ferdigheter og generell kompetanse til å kunne diagnostisere og behandle pasienter med hjertesykdommer. Studentene skal ha kjennskap til viktige epidemiologiske trender, kunne identifisere viktige sykdomsbilder og enkeltsykdommer og ha grunnleggende kjennskap til årsakssammenhenger og de vanligste funn og symptomer. De skal kjenne til undersøkelsesmetoder, diagnostisk utredning, behandlingsprinsipper inkludert forebyggende behandling, og rehabilitering ved hjertesykdommer i allmennpraksis og på sykehus.

Alle læringsutbytter i faget som står listet opp under modul 3 gjelder også for modul 8.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført modul 8, thorax II-blokk, skal studenten kunne:

 • forklare undersøkelsesmetoder innen kardiologi som ekkokardiografi, CT, MR, scintigrafi, 24-timers EKG-registrering (rytmeregistrering), hjertekateterisering, elektrofysiologisk undersøkelse og funksjonstester
 • gjøre rede for medfødte og genetiske hjertesykdommer
 • beskrive indikasjon for og nytten av hjertetransplantasjon og kunstige hjertepumper
 • forklare mekanismene for, utredning og behandling av pulmonal hypertensjon
 • gjøre rede for kardiale konsekvenser av onkologisk behandling
 • gjøre rede for diagnostikk og differensialdiagnostikk av myokarditt og kardiomyopatier
 • gjøre rede for kateterbehandling ved arytmier og klaffefeil    
 • gjøre rede for risikovurderinger og pre-operative vurderinger

Ferdigheter

Etter fullført 8. modul skal studentene kunne:

 • gjennomføre avansert hjerte-lungeredning
 • behandle akutt koronarsyndrom og hjertesvikt
 • planlegge og gjennomføre behandling av stabil koronarsykdom (angina pectoris) og kronisk hjertesvikt
 • drøfte differensialdiagnoser ved brystsmerter   
 • informere pasienter om virkninger, bivirkninger, interaksjoner og bruksmåte for de vanligste medikamentene ved hjerte-karsykdom
 • planlegge og gjennomføre primær- og sekundærprofylaktiske tiltak ved hjertesykdommer
 • drøfte hjertesykdom som samsykelighet hos pasienter med alvorlige kroniske sykdommer

Generell kompetanse

Etter fullført 8. modul skal studentene kunne:

 • reflektere over betydning av å tilegne seg en positiv og åpen holdning både til pasientene og deres pårørende og til andre grupper i helsevesenet som legen arbeider nært sammen med
 • etablere god kontakt med pasientene
 • vise respekt for pasienter og pårørende uansett bakgrunn
 • reflektere over etiske problemstillinger forbundet med utredning, diagnostikk og behandling av hjertesykdommer, særlig med samtidig komorbiditet

Fag: Indremedisinske fag - lunge

Alle læringsutbytter i faget som står listet opp under modul 3  gjelder også i modul 8.

Blokk: Thorax-II

Læringsmål

Studentene skal etter fullført modul 8 kunne redegjøre for symptomer og funn knyttet til lungesykdommer og kunne forklare den bakenforliggende morfologiske og fysiologiske patologi. De skal kunne beskrive utredning og behandling av de vanligste lungesykdommer, og kunne redegjøre for medikamenter brukt i behandlingen av dem, samt kliniske ferdigheter relatert til lungesykdommer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført modul 8 skal studentene kunne:

 • redegjøre for utredning av pasienter med akutt og kronisk dyspne, hoste, ekspektorat, ikke-kardiale brystsmerter og hemoptyse
 • redegjøre for restriktive og interstitielle lungesykdommer
 • redegjøre for lungeaffeksjon ved systemsykdommer
 • redegjøre for søvnapnoesyndromer
 • redegjøre for indikasjon for lungetransplantasjon
 • redegjøre for yrkesrelaterte lungesykdommer

Ferdigheter

Etter fullført modul 8 skal studentene kunne:

 • utføre, tolke og drøfte bruken av spirometri, PEF-målinger og arteriell blodgassmåling
 • drøfte funn ved røntgen-thorax og CT-thorax ved lungesykdommer
 • planlegge medikamentell behandling samt informere om virkninger, bivirkninger, interaksjoner og bruksmåter for de vanligste medikamentene ved lungesykdommer
 • vurdere og formidle riktig bruk av inhalasjonshjelpemidler
 • initiere og følge opp noninvasiv ventilasjonsstøtte (NIV) ved akutte lungesykdommer
 • utredning og behanding av pleuravæske
 • utrede og behandle pneumothorax
 • planlegge og initiere oksygenbehandling

Generell kompetanse

Etter fullført modul 8 skal studentene kunne reflektere over etiske og faglige problemstillinger ved kroniske lungesykdommer inklusiv terminal lungesykdom.

Fag: Indremedisinske fag - blod

Læringsmål

Ved fullført modul 8 skal studentene ha god kjennskap til symptomer, utredning og behandling ved medfødte og ervervete sykdommer i blodet og de bloddannende organene. De må kunne redegjøre for tilstander som krever rask intervensjon. 

Alle læringsutbytter i faget som står listet opp under modul 3 (MED3300) gjelder også for modul 8.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført modul skal studentene kunne redegjøre for patogenese, symptomer, diagnostikk og behandling ved:

 • hemokromatose/hemosiderose og hyperferritinemi
 • malign hematologisk sykdom
 • myeloproliferative tilstander inkludert myelomatose og andre årsaker til unormale serumproteiner
 • arvelige og ervervete forandringer i koagulasjonsfaktorer, fibrinolyse og blodplater som kan forårsake blødningstendens og venøs tromboembolisme

Ferdigheter

Ved fullført modul skal studentene kunne:

 • diagnostisere årsak til anemi ved hjelp av anamnese, klinisk undersøkelse og supplerende undersøkelser inkludert mikroskopi av blodutstryk og foreslå behandling eller videre utredning
 • differensiere mellom akutt og kronisk leukemi og mellom kronisk lymfatisk og kronisk myelogen leukemi og andre kroniske myeloproliferative sykdommer ved mikroskopi av blodutstryk
 • identifisere pasienters blødnings- og trombosetendens ut fra anamnese
 • anvende skår for klinisk sannsynlighet ved dyp venetrombose og lungeemboli
 • behandle venøs tromboembolisme
 • gi informasjon til pasienter og pårørende om grunnlaget for utredning og behandling ved ulike blod- og benmargssykdommer
 • gi informasjon til pasienter og pårørende om alvorlig og dødelig sykdom

Fag: Indremedisinske fag - endokrinologi

Læringsmål

Etter fullført modul 8 skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter om hvordan forstyrrelser i hypofysens, binyrenes og gonadenes hormonproduksjon kan gi opphav til sykdom, og de skal kunne utrede og behandle de vanligste endokrine sykdommene

Alle læringsutbytter i faget som står listet opp under modul 3 (MED3300) gjelder også for modul 8.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført modul 8 skal studentene kunne:

 • gjøre rede for multippel endokrin neoplasi
 • gjøre rede for de medisinske konsekvensene ved misbruk av anabole androgene steroider

Ferdigheter

Etter fullført modul 8 skal studentene kunne:

 • utrede og behandle primær og sekundær osteoporose
 • utrede og behandle akutte diabeteskomplikasjoner (alvorlig hypoglykemi, hyperglykemi, hyperosmolært koma og diabetisk ketoacidose)
 • utrede og behandle diabetiske senkomplikasjoner
 • utrede og behandle betennelsestilstander i skjoldbruskkjertelen
 • utrede og behandle hypo- og hypernatremi samt endokrin hypertensjon
 • drøfte utredning og behandling av svulster i skjoldbruskkjertelen
 • drøfte utredning og behandling av sykdommer som skyldes over- og underproduksjon av hypofysens og binyrenes hormoner
 • drøfte utreding og behandling av mannlig hypogonadisme og kvinnelig hyperandrogenisme
 • utrede og behandle hypertensjon relatert til Cushing sykdom og primær hyperaldosteronisme

Generell kompetanse

Etter fullført modul 8 skal studentene kunne:

 • reflektere over hva det innebærer å leve med en alvorlig endokrin sykdom over lang tid og dens behandling

Fag: Indremedisinske fag - geriatri

Læringsmål

Ved fullført studium skal studentene ha tilegnet seg kompetanse om hvordan sykdommer, legemidler og normale aldersforandringer interagerer med hverandre, hvordan sykdom hos eldre kan manifestere seg på ukarakteristiske måter, og hvordan man gjennom en bred klinisk vurdering og tilpassede intervensjoner kan optimalisere den geriatriske pasientens helse og funksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved fullført modul 8 skal studenten kunne:

 • forklare hva som ligger i begrepet "sårbarhet" (frailty) hos eldre
 • forklare hva sarkopeni er, og hvordan sarkopeni påvirker eldres helse og funksjon
 • gjøre rede for særtrekkene ved depresjon hos eldre
 • gjøre rede for utredning og behandling av parkinsonistiske syndromer hos eldre
 • forklare særtrekk ved epilepsi som opptrer i høy alder
 • gjøre rede for utredning av synkope hos eldre
 • drøfte hvilke konsekvenser redusert nyrefunksjon med økende alder har for legemiddelbruk, håndtering ved akutt sykdom og fortolkning av prøvesvar
 • beskrive tverrfaglige behandlingsprinsipper for eldre med hoftebrudd
 • gjøre rede for årsaker til og behandling av inkontinens hos eldre
 • forklare årsaker til og behandling av søvnforstyrrelser hos eldre
 • gjøre rede for de grunnleggende forholdene ved geriatrisk rehabilitering

Ferdigheter

Ved fullført modul 8 skal studenten kunne:

 • diagnostisere de vanligste demenssykdommene (Alzheimers sykdom, vaskulær demens, frontotemporallappsdemens, lewylegemedemens og parkinsondemens) og drøfte deres kliniske særtrekk, og de viktigste behandlingstiltakene
 • diagnostisere, utrede og behandle delirium
 • formulere en adekvat behandlingsplan for slagpasienter
 • diagnostisere, forebygge og behandle osteoporose hos eldre
 • planlegge og gjennomføre palliativ behandling av eldre pasienter, herunder anvende prinsipper for analgesi og lindring av andre plagsomme symptomer i livets sluttfase
 • drøfte hvordan legemidlers indikasjoner, kontraindikasjoner og potensielle interaksjoner påvirkes av høy alder, polyfarmasi og samtidige sykdommer
 • gjennomføre en legemiddelgjennomgang hos eldre med polyfarmasi
 • mestre tolkning av medisinsk-biokjemiske prøver og bildeundersøkelser hos eldre
 • drøfte hvorvidt funksjonssvikt har oppstått akutt, subakutt eller kronisk, og trekke konklusjoner av en slik vurdering
 • anvende enkle kognitive tester og tolke testresultat
 • planlegge og gjennomføre en enkel utredning av eldre pasienter med falltendens
 • planlegge og gjennomføre en enkel utredning av eldre pasienter med ernæringssvikt
 • mestre samarbeidet i et tverrfaglig team
 • begrunne utredning og behandling av kreftsykdommer hos eldre
 • drøfte hvilke konsekvenser redusert nyrefunksjon med økende alder har for legemiddelbruk, håndtering ved akutt sykdom og fortolkning av prøvesvar

Generell kompetanse

Ved fullført modul 8 skal studenten kunne:

 • formulere et adekvat etisk resonnement om behandlingsbegrensing i livets sluttfase

Fag: Indremedisinske fag - infeksjon

Blokk: onkologi/infeksjon/blod

Læringsmål

Etter fullført blokk skal studentene ha tilegnet seg kunnskap om infeksjonssykdommer nasjonal og globalt. De skal kunne identifisere vanlige sykdomsbilder og enkeltsykdommer, og kjenne til risikofaktorer og årsakssammenhenger. De skal videre kjenne til de viktigste forebyggende tiltak, undersøkelsesmetoder, diagnostisk utredning og behandlingsprinsipper ved infeksjonssykdommer i allmennpraksis og på sykehus.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført modul skal studentene kunne gjøre rede for:

 • patofysiologiske prinsipper ved infeksjoner
 • infeksjonsimmunologiske mekanismer og funksjon av vaksiner
 • infeksjonsdiagnostikk i sykehus og i allmennpraksis
 • infeksjoner hos multimorbide pasienter med kroniske systemsykdommer
 • infeksjoner hos immunsvekkede pasienter
 • infeksjoner hos eldre
 • antibiotikaprolylakse ved kirurgiske inngrep
 • prinsipper for rasjonell antibiotikabehandling for å forebygge resistens
 • virkning og indikasjon for de viktigste antivirale midlene
 • epidemiologi, symptomer, funn, forløp, diagnostikk og behandling ved hovedgrupper av infeksjonssykdommer:
  • HIV-infeksjon og AIDS
  • Tropesykdommer, herunder importfeber og importdiare

Ferdigheter

Etter fullført modul skal studentene kunne:

 • analysere nytten av, og utføre, bakteriologisk prøvetaking og forsendelse av materiale fra hud, nese, svelg, urin og avføring
 • spinalpunktere og kunne gjøre diagnostiske overveielser av funn i spinalvæske
 • mikroskopere tykk og tynn dråpe for diagnostikk av malaria
 • anvende hurtigtester; streptest, monospot, malaria, Dengue
 • gjenkjenne og behandle SIRS og septisk sjokk
 • igangsette prøvetaking og innledende antibiotikabehandling hos pasienter med mistanke om alvorlig infeksjon med hensyntaken til pasientens grunnlidelse
 • diagnostisere og behandle epidemiske barnesykdommer
 • diagnostisere og behandle CNS-infeksjoner
 • diagnostisere og behandle infeksjoner i fordøyelsessystemet inkludert lever, i hjerte, lunge, bein, ledd, hud og urogenitalt

Generell kompetanse

Etter fullført modul skal studentene kunne:

 • forholde seg til pasienter uansett religion, kjønn, etnisitet og sosial status
 • reflektere over etiske problemstillinger forbundet med infeksjonssykdom, seksuell legning, alder, smitteproblematikk
 • reflektere over bruk av livsforlengende antibiotikabruk hos pasienter i terminalfasen
 • bidra til økt kunnskap ved å utveksle synspunkter på ulike problemstillinger innenfor fagområdet med lærere og medstudenter
 • ta ansvar for å videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter innenfor fagområdet

Fag: Indremedisinske fag - fordøyelse

Blokk: Abdomen/nyre/urologi/endokrinologi

Læringsmål

Etter fullført modul skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper om symptomer og utredning ved fordøyelsessykdom, samt prinsipper for behandling. De skal videre ha god innsikt i ikke-invasive metoder for å utrede pasienter med fordøyelsessykdommer, og ha god innsikt i ”alarmsignaler” som tilsier rask utredning og henvisning.  

Alle læringsutbytter i faget som står listet opp under modul 3 (MED3300) gjelder også for modul 8.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført modul skal studentene kunne gjøre rede for utredning og behandling ved: 

 • malabsorpsjon og ernæringssvikt
 • funksjonelle mage-tarm-lidelser
 • smertetilstander i buken
 • ulcussykdom og pankreassykdom
 • leversykdom forårsaket blant annet av virushepatitt, autoimmun leversykdom, maligne sykdommer, gallegangssykdommer og alkoholoverforbruk
 • inflammatorisk tarmsykdom
 • kolorektal kreft eller annen kreftsykdom i fordøyelsesorganer

Ferdigheter

Ved fullført modul skal studentene kunne:

 • vurdere og behandle spiserøresykdommer inkludert gastroøsofageal reflukssykdom
 • utrede cøliaki og andre typer matvareintoleranse og -allergi
 • planlegge utredning av pasienter med patologiske lever- og galleprøver
 • vurdere og behandle pasienter med akutt og kronisk diaré og/eller magesmerter
 • undersøke og tolke resultat av blod og kalprotektin i avføring
 • vurdere og håndtere blødning (blodig oppkast eller blod fra endetarm), fremmedlegemer og lut-/syreskader i øsofagus
 • legge ned nasogastrisk sonde

Generell kompetanse

Ved avsluttet modul skal studentene kunne:

 • samhandle med andre faggrupper som radiologer og gastrokirurger om pasienter med fordøyelsessykdommer
 • kombinere faglige kunnskaper og ferdigheter med gode holdninger og legeetikk på en slik måte at den
 • faglige profesjonaliteten i pasientbehandlingen ivaretas
 • reflektere over spørsmål knyttet til organdonasjon og organtransplantasjon

Fag: Indremedisinske fag- nyre

Blokk: Abdomen/nyre/urologi/endokrinologi

Læringsmål

Etter fullført modul 8 skal studentene kunne diagnostisere og håndtere pasienter med akutt og kronisk nyresykdom, herunder henvisning til spesialist. Prinsipper for å forebygge nyresykdom skal være kjent, og studentene må kunne skille mellom forskjellige former for hypertensjon og vite når pasienter med høyt blodtrykk skal henvises til spesialist/innlegges i sykehus.

Alle læringsutbytter i faget som står listet opp under modul 3 (MED3300) gjelder også for modul 8

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført modul 8 skal studentene kunne:

 • gjøre rede for utredning, patofysiologi og behandling av sjeldne glomerulære sykdommer, inkludert raskt progredierende glomerulonefritter (RPGN) og vaskulitter
 • gjøre rede for utredning, patofysiologi og behandling av akutt og kronisk interstitiell nefritt
 • gjøre rede for prinsipper for behandling av nefrotisk syndrom
 • gjøre rede for prinsippene for aktiv behandling av nyresykdommer i endestadiet, herunder dialyse og transplantasjon

Ferdigheter

Etter fullført modul 8 skal studentene kunne:

 • utrede og behandle primær og sekundær hypertensjon
 • diagnostisere og håndtere alvorlig hypertensjon og hypertensive kriser
 • tolke ambulatorisk blodtrykksmåling og utføre test på ortostatisk hypotensjon
 • diagnostisere tidlig nyresykdom og drøfte prognose og behov for videre utredning
 • diagnostisere og håndtere akutt og kronisk nyresykdom i ulike former
 • gjenkjenne og henvise nyre- og hypertensjonstilstander som tilsier akutt behandling
 • gjennomfør nyreprotektive tiltak ved kroniske nyresykdommer
 • gjennomføre tiltak for å hindre progresjon av nyresykdommer
 • drøfte hvordan nedsatt nyrefunksjon kan påvirke medikamentomsetning
 • drøfte hvordan medikamenter kan skade eller påvirke nyrene
 • drøfte årsaker til kronisk nyresykdom og hvordan dette kan forebygges i samarbeid med primærhelsetjenesten

Generell kompetanse

Etter fullført modul 8 skal studentene kunne:

 • reflektere over valg av nyreerstattende behandlingsform og etiske aspekter ved oppstart av nyreerstattende behandling

Fag: Indremedisinske fag - revmatologi

Blokk: ortopedi/nevrokirurgi/revmatologi

Læringsmål

Etter fullført modul 8 skal studentene ha tilegnet seg kunnskap om symptomer, kliniske funn og aktuelle differensialdiagnoser ved de viktigste revmatiske sykdommene hos barn og voksne. Studentene skal kunne utrede og diagnostisere pasienter med mistenkt inflammatorisk leddlidelse, systemisk bindevevssykdom eller primær systemisk vaskulittsykdom, og de skal kunne vurdere om en pasient med inflammatorisk revmatisk sykdom har truende organskade og kunne gjennomføre adekvate tiltak.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført modul skal studentene kunne:

 • redegjøre for etiologi, sykdomsbilde, diagnostikk, behandling og prognose av inflammatoriske leddsykdommer, systemiske bindevevssykdommer og primære systemiske vaskulitter

Ferdigheter

Etter fullført modul skal studentene kunne:

 • drøfte årsaker til akutte og kronisk leddhevelser, og om det foreligger inflammatorisk revmatisk sykdom
 • vurdere diagnostisk tapping av leddvæske fra akutt hovne ledd
 • mestre tapping av leddvæske fra kneledd og henvise pasienten for tapping av andre ledd
 • utrede pasienter for systemisk inflammatorisk lidelse, og vurdere om det foreligger truende organskade
 • rekvirere og tolke auto-antistoffanalyser ved mistenkt inflammatorisk sykdom
 • gjennomføre utredning, diagnostikk og henvisning av revmatologiske tilstander med høy risiko for varig organskade, som temporalis arteritt, nefritt ved lupus og ANCA vaskulitt og iridocyklitt ved barneleddgikt

Generell kompetanse

Etter fullført modul skal studentene kunne:

 • reflektere over betydning av tverrfaglighet og samhandling mellom tjenestenivåer i diagnostikk, behandling og oppfølging av mennesker med kroniske, revmatiske sykdommer

Fag: Kirurgiske fag - kar

Blokk: Thorax-II

Læringsmål

Etter fullført modul 8 skal studentene kunne redegjøre for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med sykdommer og skader i arteriesystemet, venesystemet og lymfesystemet. De skal kunne forklare tradisjonelle karkirurgiske prosedyrer som arterierekonstruksjoner og kateterbaserte intervensjon som behandlingsmetoder ved aterosklerose, aneurismer, karskader og medfødte malformasjoner, venøs tilgang for dialyse ved nyresvikt samt behandling for venøs insuffisiens.  De skal kunne forklare indikasjon for behandling, fordeler og begrensninger ved aktuelle behandlingsalternativer, samt risiko og mulige komplikasjoner ved slik behandling, og ha tilegnet seg kliniske ferdigheter innen fagområdet.

Alle læringsutbytter i faget som står listet opp under modul 3 (MED3300) gjelder også i modul 8.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført modul 8 skal studentene kunne beskrive og forklare:

 • bruken av kirurgiske og endovaskulære behandlingsmetoder og begrensninger ved de vanligste arteriesykdommer inkludert carotisstenose og aortaaneurisme
 • risikovurderinger, preoperative vurderinger og indikasjonsstilling ved karkirurgiske prosedyrer/kateterbaserte intervensjoner
 • postoperativt forløp og de vanligste komplikasjoner ved karkirurgi/kateterbaserte intervensjon
 • symptomer, diagnostikk og behandling ved rumperte aortaaneurismer og ved aortadisseksjon
 • prinsipper for behandling av arterielle og venøse sår
 • årsaker til, symptomer, funn og behandling ved iatrogene og traumatiske karskader og ved malformasjoner

Ferdigheter

Etter fullført modul 8 skal studentene kunne:

 • utrede pasienter med arteriell insuffisiens
 • vurdere alvorlighetsgraden av kritisk iskemi – og igangsette diagnostisering
 • følge opp pasienter med aneurismesykdom, venøs insuffisiens (overfladisk og dyp) og venøse leggsår
 • oppfølging av aortaaneurismer, inklusive åpen og endovaskulær behandling

Generell kompetanse

Etter fullført modul 8 skal studentene kunne reflektere over etiske og faglige problemstillinger knyttet til pasienter med alvorlig karsykdom og høy samsykelighet. Likeledes om behandling eller beslutning om å avstå fra behandling for eksempel hos pasienter med rumpert aortaaneuriske og alvorlig komorbiditet

Fag: Kirurgiske fag - onkologi

Læringsmål

Etter fullført modul 8 skal studentene ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om de ulike kreftsykdommene, inkludert epidemiologi, utredning, behandling og palliasjon. De skal også kunne redegjøre for mangfoldet av behandlingsmodaliteter, som medikamenter, strålebehandling og kirurgi, og se nytten av multidisiplinære team.    

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført modul skal studenten kunne:

 • gjøre rede for insidens og kjønnsfordeling for de vanligste kreftformene i ulike aldersgrupper
 • gjøre rede for årsaker til kreft og forebyggende tiltak knyttet til røyking, kosthold, mosjon, yrkeseksponering og miljøfaktorer
 • gjøre rede for ulike behandlingsmodaliteter; kirurgi, strålebehandling, medikamentell behandling
  med hormoner, antihormoner, cytostatika, antistoffer, signalveihemmere og vaksine
 • gjøre rede for kombinasjon av modaliteter innen adjuvant og neoadjuvant behandling
 • gjøre rede for valg av målrettede medikamenter basert på cytologi, patologi, immunhistokjemi,
  molekylærbiologiske metoder/markører, genmutasjoner i primærtumor og metastaser
 • gjøre rede for bruk av CT, MR, PET og ultralyd i diagnostikk og oppfølging av behandling
 • gjøre rede for prognose og behandlingsmål ved de vanligste kreftformer
 • gjøre rede for kreftsykdommenes utvikling fra kurativ til palliativ fase, og lindre og trøste i
  denne overgangen 
 • forklare TNM-systemet, og andre prognostiske markører

Ferdigheter

Ved fullført modul skal studenten kunne:

 • utføre klinisk undersøkelse med beskrivelse av funn hos pasienter med kreft 
 • informere pasienter og pårørende om utredning og behandling, virkning og bivirkninger på en forståelig måte og forsikre seg om at informasjonen er forstått
 • delta samhandlende i utredning og behandling i tverrfaglige multidisiplinære team
 • skissere mål på kort og lengre sikt, kunne snakke om døden når det spørsmålet
   kommer opp

Generell kompetanse

Ved fullført modul skal studenten kunne:

 • møte kreftpasientene med respekt, ærlighet, ydmykhet og empati

Fag: Kirurgiske fag - thorax

Læringsmål

Ved fullført modul 8 skal studentene kunne foreta avveininger og vurderinger av pasienter hvor thorax-kirurgi er et behandlingstilbud. Dette gjelder spesielt risiko ved behandlingen holdt opp mot pasientens plager og den underliggende sykdomsprognose. De skal også kunne redegjøre for de forskjellige utredningene som gjøres før behandling kan besluttes, ulike behandlingsalternativer der det foreligger, og vurdere fordeler og begrensninger ved de aktuelle alternativene.

Blokk: Thorax-II

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved fullført thorax-II blokk skal studenten kunne:

 • gjøre rede for utredning, vurdering og indikasjonsstilling for behandling av de vanligste hjertekirurgiske tilstander som klaffesykdom og coronarsykdom, sykdommer i thorakalaorta som aneurysmer og disseksjoner, svulster i lungen - spesielt lungekreft, thoraxtraumer, empyem og thoraxdeformiteter
 • angi de forskjellige operative tilganger til thorax
 • forklare funksjonen til hjerte-lungemaskin samt bruk av slik teknologi (ECMO) til langvarig støtte ved hjerte- og/eller lungesvikt
 • forklare overordnede prosedyrer knyttet til hjerte- og lungetransplantasjoner
 • gjøre rede for formalia og vurdering av potensielle donorer for organer

Ferdigheter

Ved fullført thorax- II blokk skal studenten kunne:

 • legge inn thoraxdren
 • drøfte alvorlighetsgraden av skader og sykdom i thorax
 • drøfte resultater og eventuelle komplikasjoner etter throraxkirurgi med pasienter og pårørende
 • drøfte fordelene og begrensningene ved thrakoskopisk tilgang sammenlignet med åpen thorakotomi

Fag: Kirurgiske fag - gastro

Blokk: Abdomen/nyre/urologi/endokrinologi

Læringsmål

Etter fullført blokk skal studentene kunne integrere teoretiske og praktiske ferdigheter med vekt på anale lidelser, kirurgiske spiserørssykdommer, avansert kreftbehandling og oppfølging av kreftpasienter. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført blokk skal studenten kunne redegjøre for diagnostikk og kirurgisk behandling ved:

 • øsofagussykdommer som akalasi, øsofagusdivertikkel og gastroøsofageal refluks
 • forskjellige typer kreft i de ulike delene av fordøyelseskanalen (øsofagus, ventrikkel, pancreas, galleveier, lever, tynntarm, colon, rectum)
 • metastaser innen fordøyelsessystemet (f eks levermetastaser) og til andre organsystemer
 • anale lidelser (hemoroider, analfissur, rectumprolaps og analinkontinens)

Ferdigheter

Etter fullført blokk skal studenten skal kunne:

 • formulere en plan for utredning og behandling av pasient med akutt abdomen og abdominale traumer
 • gjenkjenne og behandle akutte komplikasjoner til elektiv gastrokirurgi
 • gjenkjenne og behandle senkomplikasjoner etter bariatrisk kirurgi
 • redegjøre for forskjellige typer stomier og behandle stomirelaterte problemer
 • planlegge lindrende kirurgisk behandling ved kreftsykdommer

Generell kompetanse

Etter fullført blokk skal studenten kunne:

 • reflektere over samspillet mellom gastrokirurgi, gastromedisin, onkologi, radiologi og klinisk biokjemi i utredningen av pasienter med abdominalsykdommer 

Fag: Kirurgiske fag - urologi

Læringsmål

Etter fullført modul 8 skal studentene kunne gjøre rede for urologiske kreftformer og vannlatnings- og blærefunksjonsforstyrrelser. Studentene må kunne ta stilling til om det er grunnlag for aktiv behandling eller om man skal avvente behandling, og de skal videre kunne foreslå et opplegg for kontroll og oppfølging. 

Alle læringsutbytter i faget som står listet opp under modul 3 (MED3300) gjelder også for modul 8.

Blokk: Abdomen/nyre/urologi/endokrinologi

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført blokk skal studentene kunne gjøre rede for diagnostikk og behandling ved:

 • akutte tilstander (urinretensjon, testistorsjon, priapisme)
 • traumer (nyrer, blære, uretra, testes og penis)
 • infeksjoner og inflammasjoner i urinveiene og prostata
 • kreft i nyre, urotel, penis, testis og prostata
 • godartede forandringer i skrotum og penis
 • andre tilstander (hydronefrose, refluks, anatomiske varianter i urinveiene)

Ferdigheter

Etter fullført blokk skal studentene kunne:

 • behandle medikamentelt pasienter med stein i urinveiene (nyre, ureter og blære)
 • utrede og diagnostisere hematuri (makro- og mikroskopisk)
 • drøfte og foreslå behandling av vannlatnings- og blærefunksjonsforstyrrelser
 • drøfte erektil dysfunksjon
 • drøfte urininkontinens
 • palpere testes
 • drøfte muligheter, begrensninger og problemer knyttet til blodprøven prostataspesifikt antigen (PSA)

Fag: Kirurgiske fag - ortopedi

Blokk: ortopedi/nevrokirurgi/revmatologi

Læringsmål

Etter fullført modul 8 skal studentene ha tilegnet seg kunnskap om indikasjon for, og effekt av, ortopedisk kirurgi og rehabilitering. Studentene skal videre kunne samarbeide tverrfaglig innenfor et behandlingsteam og mellom instanser.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført modul 8 skal studentene kunne gjøre rede for diagnostikk og behandling av:

 • skader, frakturer, infeksjoner og degenerative sykdommer av rygg og nakke, skulder, overarm, albue, håndledd og hånd, hofte, bekken, lår, kne, legg, ankel og fot
 • benigne og maligne tumores i bein, brusk og muskel
 • medfødte tilstander i barneortopedi som klumpfot, metatarsus varus, vertikal talus, medfødt hoftedysplasi, Legg-Calvé-Perthes sykdom og juvenil hofte-epifysiolyse
 • multitraumer og traumatiske blødninger (bekkenfrakturer og frakturer i store bein)
 • osteoporose med patologiske brudd

Ferdigheter

Etter fullført modul 8 skal studentene kunne:

 • injeksjonsbehandle og tapping av ledd
 • anvende lokalbedøvelse og ledningsblokade
 • utføre sårbehandling
 • frakturbehandle ved reponering, gipsing og annen immobilisering
 • vurdere henvisning til spesialisthelsetjenesten og hvilke pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp innleggelse i ortopedisk avdeling

Generell kompetanse

Etter fullført modul skal studentene kunne:

 • samhandle med andre fagpersoner i håndteringen av pasienter med ortopediske lidelser

Fag: Kirurgiske fag - plastikk

Blokk: Thorax-II

Læringsmål

Etter modul 8 skal studentene ha tilegnet seg kunnskap om diagnostikk og operativ behandling av misdannelser i hode/hals-regionen, bryst, urogenital området, samt medfødte svulster i hud og underhud.

Studentene skal kunne diagnostisere og legge en behandlingsstrategi for rekonstruksjoner etter traumer/brannskader/infeksjoner og tumorkirurgi.

I tillegg skal studentene ha kunnskap om rekonstruksjoner etter andre plastikkirurgiske (ervervede) lidelser som for eksempel lymfødem, sykelig overvekt, ansiktslammelse, transseksualismer. De skal også ha kunnskap om vanlige kosmetiske prosedyrer og deres potensielle komplikasjoner.

Videre skal studentene kunne redegjøre for de vanligste plastikkirurgiske diagnosegruppene og anvende plastikkirurgiske prinsipper. De skal kunne fjerne mindre hudlesjoner og lukke defekten med korrekt basal kirurgisk teknikk. Samtidig skal studenten kunne mestre enkel sårrevisjon og anlegge de vanligste bandasjer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved fullført modul 8 skal studenten kunne:

 • gjøre rede for behandling av sår, brannskader, bløtdelsinfeksjoner og hudsvulster
 • beskrive rekonstruksjonsmuligheter ved ulike vevsdefekter etter kirurgi og traume
 • forklare ulike rekonstruksjonsmetoder ved brystkreft
 • beskrive de vanligste misdannelsene i ansikt, bryst og ytre genitalia
 • gjøre rede for vaskulære anomalier, congenitale nevus, facialisparese og kjønnskorrigerende kirurgi
 • gjøre rede for lymfødem og postbariatrisk kirurgi ved sykelig overvekt
 • gjøre rede for de vanligste typene bandasjer som blir brukt ved ulike sår
 • gjøre rede for de vanligste kosmetiske prosedyrer og identifisere mulige komplikasjoner

Ferdigheter

Ved fullført blokk skal studenten kunne:

 • håndtere de vanligste kirurgiske instrumenter og mestre basalkirurgisk teknikk
 • mestre fjerning av enkle hudforandringer og utføre direkte lukning av sår
 • meste enkel sårrevisjon og anlegge enkle bandasjer på sår
 • planlegge behandlingsstrategi for de vanligste plastikkirurgiske diagnosegruppene

Fag: Kirurgiske fag- barn

Læringsmål

Etter fullført modul skal studenten ha kjennskap til de vanligste kirurgiske tilstander i gastrointestinaltraktus, urinveier og genitalia hos barn, og gjenkjenne de vanligste medfødte misdannelser i disse organsystemene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført blokk skal studenten redegjøre for utredning og behandling av:

 • akutt abdomen hos barn
 • fimose hos barn
 • de vanligste misdannelser i urinveiene hos barn
 • de vanligste misdannelser i gastrointestinal traktus

Ferdigheter

Etter fullført blokk skal studenten kunne:

 • mestre anamneseopptak av barnepasienter med kirurgiske problemstillinger
 • planlegge og gjennomføre en enkel utredning av barn med akutt abdomen
 • diagnostisere lyskebrokk og retentio testis hos barn

Generell kompetanse

Etter fullført blokk skal studenten kunne:

 • reflektere over langtidsproblemer til pasienter som er operert for medfødte misdannelser

Fag: Kirurgiske fag - bryst og endokrin

Blokk: Abdomen/nyre/urologi/endokrinologi

Læringsmål

Studentene skal etter fullført modul kunne gjøre rede for indikasjoner og metoder for brystkirurgi og kirurgi ved lidelser i thyreoidea og parathyreoidea, de skal kunne utføre klinisk undersøkelse, og ha god innsikt i følgetilstandene etter brystkirurgi. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved fullført undervisning skal studentene kunne:

 • gjøre rede for utredning og diagnostikk (trippeldiagnostikk) av benigne, pre-maligne og maligne lidelser i brystet
 • gjøre rede for prinsipper for kirurgisk behandling av sykdommer i brystet
 • gjøre rede for prinsipper for adjuvant behandling etter kirurgisk behandling av maligne lidelser i brystet
 • gjøre rede for oppfølging etter kirurgisk behandling av sykdommer i brystet
 • gjøre rede for prinsipper for rekonstruksjon av brystet etter kirurgisk behandling
 • gjøre rede for utredning av, operasjon på og oppfølging etter kirurgiske lidelser i thyreoidea og parathyreoidea

Ferdigheter

Ved fullført modul 8 skal studentene kunne:

 • utføre systematisk undersøkelse av brystet og regionale lymfeknuter
 • utføre klinisk undersøkelse av glandula thyreoidea

Generell kompetanse

Etter fullført blokk skal studentene kunne:

 • reflektere over følgetilstander etter brystkirurgi
 • reflektere over den langsiktige prognosen etter påvisning av brystkreft

Fag: Kirurgiske fag - nevrokirurgi

Læringsmål

Etter fullført modul skal studentene ha tilegnet seg de kunnskaper som krever for en forsvarlig håndtering av pasienter med nevrokirurgiske tilstander i førstelinjetjenesten.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført blokk skal studentene gjøre rede for klinisk sykdomsbilde, diagnostikk og behandling av:

 • traumatiske hjerne- og ryggmargsskader
 • bevissthetsforstyrrelser og koma
 • traumatiske blødninger (subduralt hematom og epiduralt hematom)
 • frakturer og svulster i columna, inkludert truende tverrsnittslesjoner
 • spontane intrakraniale blødninger (intracerebral- og subarachnoidal blødning)
 • intrakraniale- og intraspinale svulster
 • degenerative lidelser i columna (prolaps og stenose)
 • hydrocephalus
 • epilepsi og bevegelsesforstyrrelser (kirurgisk behandling)
 • smertetilstander og spasmer (trigeminusnevralgi, medikamentpumper)
 • nevrointensivbehandling inklusive hjernedød

Ferdigheter

Etter fullført blokk skal studentene kunne:

 • evaluere bevissthetsnivå ved å anvende Glasgow Coma Scale
 • evaluere hvilke pasienter som skal henvises til spesialisthelsetjenesten og hvilke pasienter som trenger øyeblikkelig-hjelp-innleggelse 

Generell kompetanse

Etter fullført modul skal studentene kunne:

 • reflektere over viktigheten av organdonasjon
Publisert 23. nov. 2016 10:44 - Sist endret 26. juni 2020 11:27