Kort om emnet

Faglig innhold: Indremedisinske fag, kirurgiske fag, allmennmedisin, anestesiologi, patologi, medisinske atferdsfag, KLoK, radiologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, samfunnsmedisin, ernæringslære, psykiatriske fag, farmakologi, hud og veneriske sykdommer, klinisk biokjemi og medisinsk etikk.

Hva lærer du?

I modul 8 skal studentene integrere kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å kunne gjennomføre en selvstendig klinisk undersøkelse, planlegge ytterligere utredning og legge opp behandling, oppfølging og rehabilitering innen rammen av det som forventes av leger. De skal på egenhånd kunne vurdere pasienter med sammensatte problemstillinger og mestre førstehjelpsbehandling ved alvorlige skader og livstruende sykdommer. Studentene skal også kunne planlegge og iverksette forebyggende tiltak. Videre må de kunne erkjenne vanskelige verdivalg og kunne samarbeide med andre yrkesgrupper.

Læringsmål og læringsutbyttebeskrivelse

 

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studentene må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MED5700 – Medisinsk grunnutdanning, modul 7

En programstudent som ikke består eksamen i en modul i medisinstudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Overlappende emner

For informasjon om overlapp mot nedlagte emner, ta kontakt med MED-studieinfo

 

Undervisning

Arbeidsform: Forelesning, kliniske smågrupper, gruppeundervisning, kurs og klinisk praksis. Heltidsstudium.

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen.

Fagressurser i timeplanen på semestersidene og i Mine studier kan ikke videreformidles eller publiseres uten særskilt tillatelse fra Det medisinske fakultet.

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning 

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse og arbeidskrav

Det vil ikke være adgang til å bytte grupper etter at gruppene er publisert. Du følger undervisningen i den gruppen du er satt opp i, gjennom hele modulen. I termin 2 deles studentene i nye S-grupper i akuttblokken. Endelig gruppefordeling publiseres 7 -10 dager før semesterstart i denne modulen i medisinstudiet. Nærmere informasjon blir gitt via Mine studier.

Fremmøte kontrolleres ved signaturbok/loggbok hvor student og lærer skal signere for oppmøte hver gang. Registrering gjøres ved undervisningsaktivitetens start. For å få godkjent fremmøte må studentene møte presis til undervisningen. Studenter som møter for sent, kan ikke forvente å få registrert godkjent fremmøte. Det er studentens ansvar å innhente underskrift fra underviser. Fremmøteregistrering skal leveres modulkoordinator etter termin 1 for sjekk av oppmøte. Studenter som har overskredet de vedtatte fraværskvoter i termin 1, vil ikke kunne fortsette i termin 2. Fremmøteregistrering skal leveres modulkoordinator ved undervisningsslutt. Deltagelse i obligatorisk digital undervisning registreres i Zoom. Det er derfor viktig at studentene deltar med sitt eget navn som brukeridentitet. Det forventes at studentene deltar under hele undervisningens varighet.

Ved nasjonale og lokale tiltak knyttet til koronapandemien, kan det på kort varsel bli gjort endringer i undervisningen og timeplanen høsten 2021. Dette kan gjelde flytting av undervisning og endring av undervisningsform. Endringer blir varslet så tidlig som mulig i timeplanen/Mine studier. Ved umiddelbare endringer blir studentene også varslet via sin uio-epost eller sms. 

Termin 1

Kliniske smågrupper i indremedisinske fag:

Indremedisinske fag har 15 kliniske smågrupper (infeksjon/blodsykdommer/geriatri/endokrinologi/fordøyelse/nyre/revmatologi). Studenten må være til stede på til sammen minst 10 av disse. Ved mindre enn 10 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Kliniske smågrupper og gruppeundervisning i kirurgiske fag:

Kirurgiske fag har 15 kliniske smågrupper/gruppeundervisning (håndtering av kirurgiske instrumenter/onkologi /bryst-endokrin/gastro/urologi/ortopedi/legevakt). Studenten må være til stede på minst 10 av disse. Ved mindre enn 10 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Kliniske smågrupper i anestesiologi og fysikalsk medisin og rehabilitering, og gruppeundervisning i radiologi:

Anestesiologi har 1 klinisk smågruppe, fysikalsk medisin og rehabilitering har 2 kliniske smågrupper og radiologi har 2 gruppeundervisninger Studenten må være til stede på  minst 3 av disse. Ved mindre enn 3 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Gruppeundervisning i medisinske atferdsfag:

Medisinske atferdsfag har 2 gruppeundervisninger med krav til tilstedeværelse. Studenten må være til stede på minst 1 av gangene. Studenter som ikke møter minst 1 gang, mister retten til å gå opp til eksamen og må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Gruppeundervisning i patologi:

Patologi har 2x3 timer gruppeundervisning i obduksjon for noen grupper (øvrige grupper får undervisningen i termin 2. Se timeplan og oppmøtebok for nærmere spesifisering). Studenten må være til stede på minst 1 av gangene. Studenter som ikke møter minst 1 gang, mister retten til å gå opp til eksamen og må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

KLoK-oppgave

Det er obligatorisk innlevering av en gruppeoppgave i KLoK i termin 1. Oppgaven leveres inn i moduluke 10.

Termin 2 

Kliniske smågrupper i indremedisinske fag:

Indremedisinske fag har 6 kliniske smågrupper (hjerte/lunge). Studenten må være til stede på minst 4 av disse. Ved mindre enn 4 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Kliniske smågrupper i kirurgiske fag:

Kirurgiske fag har 6 kliniske smågrupper (kar/plastikk/thorax/nevrokirurgi). Studenten må være til stede på minst 4 av disse. Ved mindre en 4 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Student-BEST og kurs i anestesiologi og kirurgiske fag:

Fagene anestesiologi, KLoK og kirurgiske fag avholder 1 dag med simulering (Student-BEST), anestesiologi har 4 kurs og kirurgiske fag har 1 kurs. Studenten må være tilstede på minst 4 av disse. Ved mindre enn 4 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Avdelingstjeneste

Hver student har en forpliktelse til å følge opp 5 pasienter i løpet av de 8 dagene vedkommende er tilknyttet post/avdeling. Studentene skal ta opp innkomstjournal og gjøre journalnotater der dette er en naturlig del av avdelingstjenestearbeidet. Ansvarlig lege på avdelingen/post skal godkjenne tjenesten i fremmøteboken. Hver student må møte minst 6 av 8 dager for å få godkjent tjenesten.

Gruppeundervisning i anestesi, radiologi og samfunnsmedisin

Anestesi, radiologi og samfunnsmedisin har 6 gruppeundervisninger. Studenten må være til stede på minst 4 av disse. Ved mindre enn 4 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Gruppeundervisning i patologi

Patologi har 2x3 timer gruppeundervisning i obduksjon for noen grupper (øvrige grupper får undervisningen i termin 1. Se timeplan og oppmøtebok for nærmere spesifisering). Studenten må være til stede på minst 1 av gangene. Studenter som ikke møter minst 1 gang, mister retten til å gå opp til eksamen og må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Tilrettelegging av undervisning

I kliniske moduler skal alle studentene ha undervisning ved Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet/Ullevål/Radiumhospitalet) og Akershus universitetssykehus. Det er ikke mulig å søke om fritak for å ha undervisning på et enkelt sykehus.

Hvis studenten oppfyller kriteriene for tilrettelagt undervisning, vil det så langt det er mulig kunne gjøres tilpasninger i forhold til klinisk gruppeundervisning ved at studenten kommer på en gruppe der tidspunktene passer best mulig.

Det innvilges ikke tilrettelegging av undervisning for enkeltblokker/terminer, kun for moduler som helhet. Søknad med dokumentasjon må derfor foreligge senest 1. mai for moduler med oppstart i høstsemester og senest 1. november for moduler med oppstart i vårsemester.

Hvis kriteriene oppfylles, kan det videre innvilges tidlig valgnummer ved valg av fordypningspraksis. Husk å oppgi i søknaden hvis det også søkes om dette.  

Eksamen

All obligatorisk undervisning før skriftlig eksamen må være gjennomført og godkjent for å kunne avlegge denne eksamen.

All obligatorisk undervisning i modul 8 må være godkjent for å kunne avlegge OSKE og mini-klinisk eksamen.

Prosjektoppgaven skal være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Det avvikles 3 deleksamener i løpet av modul 8:

  • Skriftlig digital deleksamen (Inspera): Indremedisinske fag, kirurgiske fag, anestesiologi, patologi, psykiatriske fag, radiologi, farmakologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, hud og venerisk sykdommer, klinisk biokjemi, allmennmedisin, samfunnsmedisin, KLoK, medisinsk etikk, ernæringslære, medisinske atferdsfag. Varighet 4 timer. Gis på bokmål og nynorsk. Eksamen avholdes rundt moduluke 16 i termin 2 og er en felles avsluttende skriftlig eksamen for de fire medisinske fakultetetene i Norge. Avholdes i Silurveien. Introduksjon til digital eksamen i Inspera

  • Objektiv strukturert klinisk deleksamen (OSKE): Indremedisinske fag, kirurgiske fag, anestesiologi, medisinske atferdsfag, patologi, allmennmedisin. 10 stasjoner. Eksamen avholdes på slutten av termin 2.
  • Mini-klinisk deleksamen: Kandidaten prøves ved 4 ulike stasjoner (2 indremedisinske fag, 1 kirurgiske fag og 1 allmennmedisin). Varighet ca 2 timer og 15 minutter. Eksamen avholdes på slutten av termin 2.

Ved nasjonale og lokale tiltak knyttet til koronapandemien, kan det bli gjort endringer i eksamensformer høsten 2021. Disse blir varslet så tidlig som mulig via Mine studier.

Krav til bestått eksamen

Ved stryk må studenten gå opp i den/de deleksamenen(e) vedkommende har strøket i.

Modul 8 er ikke bestått før alle deleksamener er bestått.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som ivaretar dette.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Studenter som er tatt opp i gammel studieplan og rykker ned og inn i kull som omfattes av ny studieplan, må følge karaktersystemet som er gjeldende for det aktuelle kull man rykker ned til. Dette gjelder uansett årsak til nedrykket.

Bestemmelsen gjelder også for forskerlinjestudenter som rykker ned til et annet kull enn det de startet på i studiet.

 

Begrunnelse og klage

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Antall forsøk til eksamen

Gyldig forfall til eksamen gir rett til å gå opp til utsatt eksamen

Alle studenter med ikke bestått blir automatisk meldt til ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Dersom du har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan du søke om dette. Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

 

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Semesteret blir evaluert av studentene ved semesterslutt ca. hvert 3. år. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

55

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo