Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faglig innhold: Humanbiologi, første del av ernæringsfaget, vitenskapelig metode og statistikk, kommunikasjon, etikk og førstehjelpskurs.

Hva lærer du?

Lærings- og kompetansemål: Å gi studenten en plattform av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kan danne grunnlag for undervisningen i senere semestre. Semesteret skal bidra til å fremme en helhetsforståelse av mennesket, der både ernæringsmessige, biologiske, psykologiske og sosiale aspekter er med. En stor del av undervisningen vil være med fokus på ernæring.

Opptak og adgangsregulering

Lukket studium.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptakskravene til ernæringsstudiet.

En programstudent som ikke består eksamen i et fellessemester, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er ”ikke bestått”. En ernæringsstudent kan ta eksamen, men ikke følge undervisning med medisinerkull som ikke ordinært har fellesundervisning med ernæringsstudiet.

En programstudent som har vært borte fra studiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Overlappende emner

Emnet er forskjellig fra: MEDSEM1 – Medisinstudiet, 1. semester (nedlagt), ODSEM1 – Odontologistudiet, 1. semester (nedlagt). Det første semesteret i ernæring (ERN1000) er nå lagt om slik at det inneholder mer undervisning i ernæring, og det er dessuten en egen eksamen for ernæringsstudentene etter dette semesteret. Man kan derfor ikke lenger gå over fra ernæringsstudiet til medisinstudiet med eksamen etter første semester.

Undervisning

Obligatorisk undervisning

Alle  forelesninger under ” Ernæring, samfunn og helse” er obligatoriske. Studentene signerer  i frammøteskjema.

Et fravær  uten noen kompensasjonsoppgave. Ved  2 og 3 fravær må det skrives en kompensasjonsoppgave. Ved 4 eller flere fravær får man ikke gå opp til eksamen.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Egen skriftlig eksamen (ERN1000) i slutten av semesteret, 6 timer.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert av studentene ved semesterslutt ca. hvert tredje år.
Se fakultetets kvalitetssystem

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk