Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Faglig innhold: Anatomi, fysiologi, ernæringsvitenskap, medisinsk biokjemi og radiologi

Hva lærer du?

Modul 2 bygger på modul 1 (ERN1100).

Ved fullført modul skal studentene kjenne menneskekroppens anatomiske oppbygning på mikroskopisk og makroskopisk nivå, kunne utføre enkelte ernæringsrelaterte funksjonsundersøkelser, og kjenne til kroppens normale utvikling og tilpasninger.

Ved fullført undervisning skal studentene kunne hovedtrekkene i:

  • fordøyelsesorganenes beliggenhet
  • struktur
  • funksjon og regulering
  • næringsstoffenes fordeling i matvarer
  • deres nedbrytning
  • absorpsjon
  • omsetning og regulering, samt deres funksjon.

Videre skal studentene ha oppnådd grunnleggende innsikt i kostens betydning for utvikling av store folkehelseproblemer som hjerte- og karsykdommer, overvekt/fedme og diabetes type 2.

I tillegg skal de kunne de viktigste symptomer for problemer i fordøyelsesorganene og kjenne til de vanligste undersøkelser av gastrointestinalkanalen.

Studentene skal introduseres til noen sentrale emner innenfor organpatologi og også studere enkelte patologiske prosesser.

Gjennom forståelse av normale funksjoner får studentene innføring i bruk av kliniske/kjemiske analyser for å diagnostisere og følge sykdomsprosesser.

Studentene skal også oppnå generell kunnskap om legemidlers opptak og omsetning i kroppen. De skal ha detaljert kunnskap om hvordan kroppens organsystemer fungerer enkeltvis og samlet.

Studentene skal kunne resonnere omkring sammenhengen mellom struktur og funksjon, samt resonnere rundt bortfall av normalstruktur og normalfunksjon i kroppens ulike organsystemer.

De skal ha inngående kunnskap om hormon- og nervestyrte biokjemiske prosesser i kroppens viktigste organsystemer.

Studentene skal kunne vurdere en akutt syk eller skadet person og utføre basale førstehjelpstiltak.

Studentene skal ha en grunnleggende forståelse av medisinsk etikk og at medisinske beslutninger ofte har etiske premisser.

Studentene skal kunne utføre systematisk anamneseopptak og generell klinisk undersøkelse, og de skal kunne strukturere en pasientjournal. Studentene skal kunne redegjøre for grunnprinsippene i en ernæringsfysiologisk konsultasjon.

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Klinisk ernæring (master - 5 år)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ERN1100 – Ernæringsstudiet, modul 1

En programstudent som har vært borte fra ernæringsstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Overlappende emner

20 studiepoeng overlapp mot MED2200 – Medisinstudiet, modul 2

Undervisning

Adgang til undervisning

Arbeidsform: Forelesning, gruppeundervisning, kurs og laboratoriearbeid. Heltidsstudium.

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning og generelle regler om tilstedeværelse

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse

Det er ikke adgang til å bytte gruppe i den obligatoriske undervisningen.

Fremmøte kontrolleres ved signaturbok/loggbok hvor student og lærer skal signere for fremmøte hver gang. Det er studentens ansvar å innhente underskrift fra underviser. Fremmøteregistrering skal leveres modulkoordinator senest 1 uke før eksamen. Registrering gjøres ved undervisningsaktivitetens start. For å få godkjent fremmøte må studentene møte presis til undervisningen. Studenter som møter for sent kan ikke forvente å få registrert godkjent fremmøte.

Moduluke 1-13:

Lærerledet smågruppe i basalmedisin (lsb) er obligatorisk undervisning.

I moduluke 1- 13 er det satt opp 8 smågruppemøter, og studenter må være tilstede på minst 5 av disse. Ved mindre enn 5 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Kursundervisningen er obligatorisk undervisning.

I moduluke 1-13 er det satt opp 7 histologikurs, og studenter må være tilstede på minst 4 av disse. Ved mindre enn 4 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

I moduluke 1-13 er det satt opp 12 disseksjonsgjennomgangs-, demonstrasjons- overflate- og funksjonsundersøkelseskurs i anatomi, og studenter må være tilstede på minst 8 av disse.

Ved mindre enn 8 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

I moduluke 1-13 er det satt opp 9 laboratoriekurs, og studenter må være tilstede på minst 6 av disse. Ved mindre enn 6 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

I moduluke 1-13 er det satt opp to dager med førstehjelpsundervisning, og studentene må være tilstede på begge disse. Ved gyldig forfall tas det umiddelbart kontakt med modulkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

Ferdighetsundervisning i ERN2200

Ernæringsstudentene har obligatorisk 1 dag gastro-praksis på Lovisenberg eller Diakonhjemmet.

Tilrettelegging av undervisning

Eksamen

All obligatorisk undervisning må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Eksamensform: Skriftlig eksamen, 5 timer.

Eksamensoppgavene tar utgangspunkt i en eller flere sykehistorier, og en god besvarelse krever en integrert forståelse av de ulike fagene som blir undervist. 

En programstudent som ikke består eksamen i en modul i ernæringsstudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått.En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

Hjelpemidler

Kalkulator

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger.

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt prøve. De vil rykke ned et kull. Trekk under eksamen vil gjelde som et eksamensforsøk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt prøve. De vil rykke ned et kull. Trekk under eksamen vil gjelde som et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan søke om dette senest fire uker før eksamen. Legeattest eller annen gyldig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget 25 % forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Studenter med annet morsmål enn norsk kan søke om bruk av enkel ordbok. Studenter som kan dokumentere at de følger norskkurs, kan også søke om 25 % forlenget tid til skriftlige eksamener.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk