ERN3100 – Kostholdsmetoder, metabolisme og klinisk ernæring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er omfattende og arbeidskrevende og er delt i to hovedblokker. I tillegg til forelesninger vil undervisningen gis som kurs, seminarer, problembasert læring, selvforsøk, praktisk laboratorieforsøk og klinisk undervisning på sykehus med og uten pasient. Undervisningen omfatter også en semesteroppgave som du jobber med gjennom hele semesteret.

Blokk 1: Kostholdsmetoder

Etter fullført blokk 1 skal du ha kunnskap om metodene som blir brukt i ulike kostholdsundersøkelser, deres validitet og reproduserbarhet, du vil også få kunnskap om hvordan du skal vurdere og utvikle ulike mål på determinanter av spise- og drikkeatferder, samt vurdere effekt av intervensjoner for å endre spise- og drikkeatferder.

Blokk 2: Metabolisme og klinisk ernæring

Etter å ha gjennomført emnet skal du kunne gjøre rede for viktige biokjemiske og fysiologiske forhold og mekanismer som har betydning for de energigivende makronæringsstoffers fordøyelse og omsetning. Du skal kunne gjøre rede for kostens ernæringsmessige innhold av energiholdige makronæringsstoffer og deres betydning for helse. I den kliniske delen fokuseres det på diagnostikk og patogenesen til de mest utbredte folkesykdommene diabetes, overvekt/insulinresistens, metabolsk syndrom, hyperlipidemi, hypertensjon og kardiovaskulære sykdommer Det blir også undervist i mindre vanlige alvorlige metabolske sykdommer for å gi bedre dybdeforståelse av fysiologiske og biokjemiske mekanismer som påvirker utviklingen av sykdom. Den kliniske undervisningen vil være fokusert på spesiell og generell kostbehandling ved sykdom der forebygging også bli trukket frem samt etiske avveiinger og psykologiske aspekter ved kostintervensjon. Klinisk praksis vil også omfatte undervisning om organisasjon og administrasjon på sykehus samt lov om helsepersonell, etikk og taushetsplikt blir gjennomgått. Du får også innblikk i kliniske ernæringsfysiologers ansvar og oppgaver, alene og i samspill med andre yrkesgrupper.

På grunnlag av det som er nevnt over skal du kunne teorien bak vurdering av energi- og ernæringsstatus, metoder, kliniske tegn på ernæringsmangler, tolkning av resultater og kunne foreslå tiltak, samt forberedes på å gi kostveiledning til friske personer og pasienter.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:

Ved fullført blokk 1 skal du kunne

 • forstå og forklare de forskjellige metodene som blir brukt i ulike kostholdsundersøkelser, samt hvorfor ulik studiedesign må bruke ulik kostholdsmetodikk
 • redegjøre for begrepene validitet og reproduserbarhet, og forklare hvordan validitet og reproduserbarhet kan undersøkes for ulike kostholdsundersøkelsesmetoder
 • redegjøre for statistiske analyser av kostholdsdata
 • utvikle og vurdere ulike mål på determinanter av kostholdsatferd

Ferdighetsmål

Ved fullført blokk 1 skal du kunne

 • diskutere og begrunne valg av kostholdsmetoder, hvilke typer data de ulike metodene gir, samt metodenes reproduserbarhet og validitet
 • skissere opplegg for gjennomføring av kostholdsundersøkelser
 • vurdere effektevalueringer av kostholdsintervensjoner

Generelle kompetansemål for blokk 1 og blokk 2

Du vil kunne:

 • lese, forstå og oppsummere vitenskapelig litteratur
 • vurdere kritisk motstridende funn og argumenter relatert til ernæringstemaer
 • forberede muntlige presentasjoner på ernæringstemaer basert på vitenskapelig litteratur
 • reflektere kritisk rundt egen og andres forskning innen kostholdsforskning og samfunnsernæring
 • reflektere kritisk over din egen rolle som rådgiver, både på individ- og samfunnsnivå
 • identifisere og argumentere rundt grunnleggende etiske problemstillinger i nasjonale og internasjonale ernæringsspørsmål
 • arbeide selvstendig og kunne samarbeide med ulike profesjoner
 • gjennom teoretisk undervisning og klinisk praksis ha tilegnet deg kunnskap om kostens energigivende næringsstoffer karbohydrat, fett og protein energi- og forstå den ernæringsmessige sammensetning og de ulike matvaregruppenes betydning som kilde for energi.
 • gjennom teoretisk og praktisk undervisning ha tilegne deg kunnskap om vurdering av energibehov og valg av metode for å måle og beregne energiforbruk i friske personer og pasienter.
 • gjennom teoretisk undervisning og klinisk praksis skal du ha tilegnet deg kunnskap om anbefaling av og fysisk aktivitet ved forebygging og behandling av sykdom
 • gjennom teoretisk undervisning og klinisk praksis skal du ha tilegnet deg kunnskap om kostens betydning for helse, patogenese og behandling av de mest utbredte folkesykdommene i Norge. Herunder diabetes, overvekt/insulinresistens, metabolsk syndrom, hyperlipidemi og kardiovaskulære sykdommer.

Ferdighetsmål:

Energi:

 • Kunne beregne energi i en gitt matvare og et sammensatt måltid.
 • Kunne vise betydningen av fysisk aktivitet til forebygging og behandling av sykdom

Protein:

 • Gjøre rede for kostens og egen kropps innhold av protein og andre nitrogenholdige forbindelser samt fordøyelse, opptak og metabolisme av aminosyrer.
 • Definere proteinkvalitet og grunnlaget for protein behovsfastsettelse i befolkningen på tvers av, alder-, kjønns, aktivitetsnivå og sykdomsgrupper.

Karbohydrat:

 • Kjenne til mekanismer for opptak, omsetning og metabolisme av KH
 • Blodglukoseregulering
 • Samspill mellom fett- og KH-stoffskiftet
 • Fordeler og ulemper med dietter med høyt og lavt KH-innhold hos friske individer.
 • Kjenne konsekvensene av et høyt inntak av tilsatt sukker og raffinerte matvarer i befolkningen

Lipider:

 • Forklare lipoproteiners struktur og omsetning, referanseområdet og anbefalte verdier for serum total-, LDL- og HDL-kolesterol, samt triacylglycerol og hvordan mengden av lipoproteinene innbyrdes er relatert i Friedewalds formel samt kunne forklare de enkelte ledd i Keys’ formel.
 • Kjenne til for atferdsendringsprinsipper og kognitive teknikker som brukes i behandling av overvekt og beskrive de viktigste hormonelle og nervøse mekanismer som regulerer appetitten
 • Ha kunnskap om markører for tidlig aterosklerose og for hjerte- og karsykdom og beskrive trombedannelse mekanismer og faktorer som er involvert i blodplatefunksjon, koagulasjons- og fibrinolysefaktorer, inflammatoriske celler og inflammasjonsmolekyler og beskrive de viktigste hjerte- og karsykdommer.
 • Redegjøre for norske retningslinjer og behandlingsmål for hjerte- og karsykdommer, diabetes og overvekt samt den teoretiske bakgrunnen for de kostanbefalinger.

Klinisk ernæring:

 • Du skal kunne teorien bak vurdering og tolkning av ernæringsstatus, samt metoder for å påvise kliniske ernæringsmangler hos pasienter som lide av de vanligste folkesykdommene i Norge.
 • Du skal kunne foreslå tiltak for relevant kostveiledning.
 • Du skal ha fått innblikk i kliniske ernæringsfysiologers ansvar og arbeidsoppgaver ved ulike helseinstitusjoner alene og i samspill med andre yrkesgrupper.
 • Du skal ha tilegnet seg kunnskap og forståelse av etiske retningslinjer samt betydningen av taushetsplikt.

Generell kompetansemål

 • Du skal ha kjennskap til anbefalinger for inntak av de energiholdige næringsstoffene karbohydrat, fett og protein og ha forståelse for kostens betydning for normal helse samt patogenese og behandling av de mest utbredte folkesykdommene i Norge.
 • Du skal, basert på sin kunnskap kunne vurdere og anbefale ulike kostholdssammensetninger for ulike pasientgrupper samt ulike grupper i den friske befolkningen.

Semesteroppgaven

Kunnskapsmål

 • Forstå og redegjøre for oppbyggingen av en vitenskapelig artikkel.

Ferdighetsmål

 • redegjøre for hvordan man skriver en vitenskapelig artikkel med data fra kostholdsundersøkelser
 • kunne bruke programvare i statistikk og utføre analyser av sentralmål og spredningsmål samt bruke ulike statistiske tester, basert på om dataene er normal- eller skjevfordelte
 • analysere kostholdsdata og presentere resultater i form av tabeller og tekst  i  en vitenskapelig artikkel
 • kunne bruke programvare for referansearbeid i tekst (EndNote) og skrive en vitenskapelig artikkel med referanser til annen litteratur og andre vitenskapelige artikler
 • kunne gjennomføre litteratursøk og lagre artikler for senere bruk i programvare for referansearbeid.

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Klinisk ernæring (master - 5 år)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper: ERN2300

En programstudent som har vært borte fra studiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, gruppeundervisning og seminar.

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse

Blokk 1:

 •  Framlegging og diskusjon av gjennomføring av kostholdsundersøkelsesmetoder
 •  Oppsummering av eget kosthold
 •  Orientering om semesteroppgaven

Du må være tilstede på minst 2 av disse. Ved mindre enn 2 fremmøter uten gyldig forfall mistes retten til å gå opp til eksamen. Sykdom må dokumenteres med legeattest for å få godkjent gyldig forfall.

Blokk 2: Følgende er obligatoriske:

 • Undervisning i ulike dietter for vektreduksjon basert på risikoprofil, diskusjon av kasuistikker.
 • Praktiske oppgaver og problembasert læring i forhold til diabetes og kostrådgivning
 • Undervisning i metoder og verktøy for klinisk ernæringsfysiologer.
 • Undervisning i kostbehandling vedrørende mettet og umettet fett samt matvaredeklarasjon.
 • Proteinrapport
 • Praksis

Det er satt opp 18 obligatoriske aktiviteter i timeplanen innenfor temaene ovenfor, og du må være tilstede på minst 13 av disse. Ved mindre enn 13 fremmøter uten gyldig forfall mistes retten til å gå opp til eksamen. Sykdom må dokumenteres med legeattest for å få godkjent gyldig frafall. Ved mindre enn 13 fremmøter med gyldig frafall må det skrives en kompensasjonsoppgave. 

Det er i tillegg satt opp 3 aktiviteter i blokk 2 som må gjennomføres:

 • Laboratoriearbeid x 2 
 • Egen pasient

Disse aktivitetene er merket med rødt i oppmøteboka og du må være til stede alle gangene.
Ved manglende fremmøte uten gyldig forfall mistes retten til å gå opp til eksamen. Sykdom må dokumenteres med legeattest.

 

Skriftlige innleveringer/tester som må være godkjent før eksamen:

Blokk 1

 • Gjennomføring av veid registrering av egen kost i 3 dager. Registrering på papir og i Kostholdsplanleggeren.
 • Utfylling av kostdagbok og matvarefrekvensskjemaer (egenutfylling og intervju).
 • Gjennomføre, kode og levere resultater fra 48-timers kostintervju.

Blokk 2

 • Pasientrapport
 • Energirapport
 • Proteinrapport

Blokk 1 og 2

En vitenskapelig artikkel basert på kostdata (semesteroppgave)

 

Adgang til undervisning:

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning

I forbindelse med praksisundervisning, er det svært viktig at du tar stilling til kontrollspørsmålene for MRSA på nytt. Svarer du «ja» på noen av de 7 kontroll-spørsmålene, betyr det at du må teste deg. Resultatet av prøven må foreligge før du kan delta i praksis undervisning. Eventuelle prøvesvar skal leveres til Studieadministrasjonen ved Marielle Veneranda Bjerke.

Eksamen

Muntlig eksamen.

All obligatorisk undervisning innenfor hver blokk må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. En student som ikke består eksamen i et semester, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er ”stryk”.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

 • Kalkulator (kalkulator blir delt ut i Silurveien)

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk.

Frist for å endre målform i studentweb er 1.september.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk