ERN3200 – Forebyggende og klinisk ernæring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er delt i to blokker og omhandler både basal ernæring, klinisk ernæring og samfunnsernæring. Første blokk omhandler patogenese ved kreft, kreftbehandling, sykdomsrelatert underernæring, ernæringsscreening, farmakologi, immunologi og psykiatri. Denne delen vil også inneholde praksis på sykehjem med ernæringsscreening av pasienter.
Andre blokk omhandler og ernæring for ulike grupper (barn, gravide, eldre, innvandrere), samt systematisk utvikling og evaluering av teori- og evidensbaserte ernæringsrelaterte tiltak.   Denne delen vil også inneholde praksis på helsestasjon og/eller frisklivsentral med observasjon av konsultasjoner og formidling av tilpasset informasjon til mottakere. I tillegg til de to delene, skal studentene gjør en individuell Topical review valgt fra tema foreslått av veileder.

Hva lærer du?

Blokk 1

Kunnskapsmål

Ved fullført blokk 1 skal du kunne
• Forstå sammenhengen mellom kreft og ernæring og de 
  molekylære mekanismer ved karsinogenese og
  ernæringsepidemiologi knyttet til kreft.
• Redegjøre for ernæringsmessige problemstillinger relatert til
  kreft i ulike faser av sykdomsutviklingen (under behandling,
  etter endt behandling, ved livets slutt)
• Redegjøre for begrepet cancerkakeksi.
• Redegjøre for kostanbefalinger, næringsanbefalinger og
  næringsbehovet til pasienter med kreftsykdommer
• Identifisere pasienter med risiko for underernæring ved hjelp
  av ernæringsscreening.
• Gjengi indikasjoner og kontraindikasjoner på enteral 
  ernæring
• Forstå prinsipper for vanlige farmasøytiske 
  behandlingsregimer
• Kjenne til de vanligste/mest brukte medikamenter i Norge
  og kunne identifisere potensielle bivirkninger
• Beskrive interaksjoner mellom medisiner og næringsstoffer
  og interaksjoner mellom ulike medikamenter.
• Forstå hvordan næringsstoffer påvirker immunrespons.
• Kjenne til vanlige psykiatriske diagnoser og hvordan
  ernæringsbehandling kan være relevant.

Ferdighetsmål

Ved fullført blokk 1 skal du kunne
• Foreslå praktiske kostråd til kreftpasienter i de ulike faser i
  sykdomsutviklingen og ved ulike behandlingsopplegg.
• Være i stand til å bruke ernæringsscreeningsverktøy.
• Gjøre antropometriske målinger inkludert måling av
  hudfoldtykkelse.
• Beregne energi-, protein- og væskebehov hos pasienter for
  monitorering av ernæringsstatus.

Generell kompetanse

Ved fullført blokk 1 vil du kunne
• Stille en ernæringsdiagnose
• Foreskrive behandlingsplan for ulike pasienter og igangsette
  plan for enteral ernæring til pasienter som har behov for
  dette.
• Gi tilpasset ernæringsbehandling til pasienter med
  ernæringsproblemer relatert til psykiatriske diagnoser.

Blokk 2

Kunnskapsmål

Ved fullført blokk 2 skal du kunne
• Kostholdsanbefalinger for, og faktorer som påvirker
  ernæringsbehov i, ulike grupper (barn, unge, voksne,
  gravide, eldre, innvandrere og vegetarianere).
• Bruke en planleggingsmodell for å planlegge en
  intervensjon
• Beskrive sentrale teorier for å forklare og endre atferd innen
  helsefremmende arbeid
• Gjøre formativ, prosess- og effektevaluering av en
  intervensjon
• Redegjøre for hva kvalitative metoder er og hvordan de kan
  brukes
• Beskrive hvordan det forebyggende ernæringsarbeidet er
  organisert globalt, nasjonalt og lokalt og hvilke dokumenter
  som legges til grunn for arbeidet
• Redegjøre for hvordan ernæringspolitikk utformes og
  reflektere over etiske dilemmaer ved å engasjere seg i
  politikken
• Beskrive hva det vil si å ha en
  menneskerettighetstilnærming til det å endre spise- og
  drikkevaner i en befolkning
• Forklare årsaker til og konsekvenser av underernæring i
  lav- og middelinntektsland og i krisesituasjoner, samt
  diskutere undersøkelser og tiltak for å redusere omfanget
  av underernæring

Ferdighetsmål

Ved fullført blokk 2 skal du kunne
• Velge ut de viktigste faktorene som påvirker kostholdet for 
  ulike befolkningsgrupper, og lage tiltak som er rettet mot å
  endre disse.
• Samarbeide med ulike profesjoner i det forebyggende
  ernæringsarbeidet og kjenne til ulike aktiviteter i kommunalt
  helsearbeid.

Generell kompetanse

 Ved fullført blokk 2 skal du kunne
• Gi spesifikke kostholdsanbefalinger til ulike
  befolkningsgrupper.
• Identifisere etiske problemstillinger innen forebyggende
  ernæringsrelatert arbeid
• Formidle tilpasset informasjon til ulike brukergrupper.
• Delta i samfunnsdebatten innen feltet

Topical Review

Oppgaven er en øvelse i vitenskapelig skriving basert på egnet litteratursøk med utgangspunkt i en definert vitenskapelig problemstilling. Det forventes at man kan oppsummere funnene og komme med en objektiv og balansert konklusjon på problemstillingen basert på litteraturen fra søkene. Denne oppgaven vil gå gjennom hele semesteret hvor tema for oppgaven velges fra en liste over oppgitte tema fra veiledere tidlig i semesteret og innleveringen er i slutten av semesteret.

Ferdighet

Ved fullført emne skal du kunne
• Definere en problemstilling og skrive en oppgave basert på
  et individuelt litteratursøk.
• Oppsummere funnene og presentere disse på en forståelig
  måte

Generell kompetanse:

Ved fullført emne vil du kunne
• Skrive på en vitenskapelig måte med hensyn på
  oppbygging, layout, bruk av referanser og så videre.

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Klinisk ernæring.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper: ERN3100

En programstudent som har vært borte fra studiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminarer, gruppearbeider og studentpresentasjoner. Det forventes at studentene i størst mulig grad deltar i den oppsatte undervisningen. Det vil også være ulike praksisperioder i kurset.

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse.

Blokk 1

Det er satt opp 12 obligatoriske aktiviteter i blokk 1. Studentene må være tilstede på minimum 9 av disse. Ved mindre enn 9 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen. Sykdom eller annet gyldig forfall må kunne dokumenteres. Dokumentasjon av gyldig forfall må leveres (eller være poststemplet) til studiekonsulent (Marielle Veneranda Bjerke) senest innen tre dager.

Blokk 2

Det er satt opp 6 obligatoriske aktiviteter i blokk 2. Studentene må være tilstede på minimum 5 av disse. Ved mindre enn 5 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen. Sykdom eller annet gyldig forfall må kunne dokumenteres. Dokumentasjon av gyldig forfall må leveres (eller være poststemplet) til studiekonsulent (Marielle Veneranda Bjerke) senest innen tre dager.

Matlagingskurs for pasienter med fedme

Det er satt opp totalt 4 obligatoriske aktiviteter per student i forbindelse med matlagingskurs for pasienter med fedme:

  1. praktisk informasjon om kurset ved oppstart
  2. praktisk Matsal
  3. Matlagingskurs
  4. oppsummering til slutt

Studentene må være tilstede på minst 3 av aktivitetene. Ved mindre enn 3 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen. Èn av tre oppmøter må enten være praktisk informasjon om kurset ved oppstart, eller oppsummering til slutt. Sykdom eller annet gyldig forfall må kunne dokumenteres. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres (eller være poststemplet) til studiekonsulent (Marielle Veneranda Bjerke) senest innen tre dager. 

Skriftlige innleveringer/kurs som må være godkjent før eksamen

• Innlevering av Topical Review - Godkjent/ikke godkjent

• Matlagingskurs

Gruppeinndeling og plassering på kurs vil bli gjort på intorduksjonsdagen. For ytterligere detaljer og datoer, se oppmøteboka.
 

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning

I forbindelse med praksisundervisning, er det svært viktig at du tar stilling til kontrollspørsmålene for MRSA på nytt. Svarer du «ja» på noen av de 7 kontroll-spørsmålene, betyr det at du må teste deg. Resultatet av prøven må foreligge før du kan delta i praksis undervisning. Eventuelle prøvesvar skal leveres til Studieadministrasjonen ved Marielle Veneranda Bjerke.

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen.


All obligatorisk undervisning må være godkjent inkludert praksis og semesteroppgaven for å kunne avlegge eksamen.
En student som ikke består eksamen i et semester, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er ”stryk”.
 

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen medbrakt hjelpemidler tillatt. Ved behov vil kalkulator bli utdelt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Frist for å endre målform i studentweb er 1.februar.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Studenter som ikke møter til eksamen uten gyldig forfall kan ikke fremstille seg til utsatt prøve. De vil rykke ned et kull. Trekk under eksamen vil gjelde som et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

25

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo