Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset vil fokusere på sentrale teorier og begreper innen epidemiologi generelt og ernæringsepidemiologi spesielt. Studentene vil få inngående kunnskap om ulike epidemiologiske studiedesign og ulike effektmål i epidemiologiske studier. De vil få kunnskap om sentrale statistiske metoder i epidemiologiske studier, feilkilder i epidemiologiske studier og mulige konsekvenser av disse. Videre vil kurset gi kunnskap om analyser av kostholdsmønstre, energijustering, håndtering av manglende data, meta-analyser og systematiske litteraturoversikter. Studentene vil arbeide med et utvalg sentrale ernæringsepidemiologiske studier, og skal kunne vurdere kritisk motstridende funn og argumenter fra ernæringsepidemiologisk forskning.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Ved fullført emne skal du kunne
• gjøre rede for sentrale teorier og begreper innen epidemiologi generelt og ernæringsepidemiologi spesielt
• kjenne igjen ulike epidemiologiske studiedesign, og grunngi sterke og svake sider ved ulike design
• kjenne til ulike effektmål i epidemiologiske studier
• gjøre rede for feilkilder i epidemiologien (informasjonsfeil, seleksjonsfeil, konfundering), og mulige konsekvenser av disse
• 
• kjenne til analyser av kostholdsmønstre (indekser, scorer, PCA, cluster analyse)
• gjøre rede for energijustering i ernæringsepidemiologiske studier
• forklare behandling og mulige konsekvenser av manglende data
• gjøre rede for et utvalg sentrale ernæringsepidemiologiske studier
•  • kjenne til logistisk regresjon, overlevelsesanalyse, systematisk oversikt og meta-analyse

Ferdigheter

Ved fullført emne skal du kunne
• evaluere ulike epidemiologiske data og studiedesign
• velge passende design for ulike ernæringsepidemiologiske problemstillinger
• behandle manglende data
• utføre energijusteringer i ernæringsepidemiologiske analyser

• anvende logistisk regresjon

 

 

Generelle kompetansemål

Du vil kunne
• forstå og oppsummere ernæringsepidemiologisk litteratur
• vurdere kritisk motstridende funn og argumenter fra ernæringsepidemiologisk forskning
• reflektere kritisk rundt egen og andres forskning innen ernæringsepidemiologi
• arbeide uavhengig og samarbeide med ulike profesjoner innen epidemiologi
• delta i samfunnsdebatten innen feltet

 

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Klinisk ernæring (master – 5 år).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper: ERN3100 og ERN4110

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og oppgavearbeid inkludert PC-oppgaver.

Obligatorisk undervisning – krav om å være til stede

• 3 dager med kurs.

Obligatoriske arbeidskrav (skriftlige innleveringer/prøver som må være godkjent før eksamen)

• 1 skriftlig oppgave

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning

Eksamen

Grunnet de inngripende tiltakene som er satt i verk for å begrense koronavirusets spredning, har studiedekan vedtatt etter søknad fra studieprogrammet at vurderingsform i emnet endres fra skriftlig eksamen på papir 4- timer, til skriftlig digital eksamen gjennomført hjemme i fra på 2- timer i Inspera. Dette tiltaket gjøres for å sikre eksamensgjennomføringen høsten 2021.


All obligatorisk undervisning må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

En student som ikke består eksamen i et semester, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er «stryk».

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen medbrakte hjelpemidler tillatt. Ved behov vil kalkulator bli utdelt i Silurveien.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk.

Frist for å endre målform i studentweb er 1.september.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Studenter som ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt prøve. De vil rykke ned ett kull. Trekk under eksamen vil gjelde som ett eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert av studentene midtveis i semesteret og ved semesterslutt.
Se fakultetets kvalitetssystem.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo