Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler i hovedsak patofysiologi og ernæringsbehandling ved sykdom hos barn og voksne innenfor spesialisthelsetjenesten.
Emnet behandler temaene: spiseforstyrrelser, spise- og ernæringsproblem innen habilitering, matallergi og intoleranse, ernæringsproblem relatert til kirurgi, intensivernæring, ernæringsbehandling ved gastrointestinale sykdommer, nyresykdommer, lungesykdommer, revmatiske sykdommer og nevrologi. Studentene får trening i å bruke i NCP (Nutrition Care Process).

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om
• Kliniske ernæringsfysiologers ansvar og arbeidsmetode, 
  inkludert Nutrition Care Process
• Definisjon, forekomst, diagnose og behandling av følgende 
  sykdommer/tilstander hos voksne:

 • Matallergi- og intoleranse
 • Gastrointestinale sykdommer
 • Kirurgiske pasienter, inkl. fedmekirurgi
 • Lever, nyre og pankreas-sykdommer
 • Transplantasjon
 • Hjerneslag
 • Revmatiske sykdommer
 • Nevrologiske sykdommer
 • Funksjonsnedsettelse og utviklingshemming
 • Spiseforstyrrelser
 • Lungesykdommer

• Definisjon, forekomst, diagnose og behandling av følgende
  sykdommer/tilstander hos barn:

 • Matallergi- og intoleranse
 • Kreft
 • Mage-tarm, lever og nyre-sykdommer
 • Premature
 • Hjertesyke
 • Metabolske sykdommer
 • Epilepsi
 • Spiseproblemer
 • Spiseforstyrrelser

Ferdigheter

Du vil lære å
• Kartlegge og vurdere av ernæringsstatus, inkludert vurdere
  blodprøver
• Stille en ernæringsdiagnose
• Gi tilpasset ernæringsbehandling til pasienter med
  ernæringsproblemer relatert til inntak, klinisk tilstand og
  psykososiale forhold.
• Gi tilpasset ernæringsbehandling til pasienter i form av:
  standardkost, spesialkoster, kost med tilpasset konsistens, 
  næringsdrikker, vitamin-   og mineraltilskudd,
  enteral (sondemat) og parenteral (intravenøs) ernæring
• Monitorere, evaluere og dokumentere ernæringsbehandling
• Utvikle ferdigheter innen formidling, kommunikasjon og
  samarbeid

Generell kompetanse

Du vil kunne
• Ha teoretisk grunnlag for kunne arbeide selvstendig som
  klinisk ernæringsfysiolog og i team med annet helsepersonell
• Bidra i opplæring og undervisning av annet helsepersonell
  og pårørende i fagområdet klinisk ernæring

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Klinisk ernæring (master – 5 år).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper: ERN3100 og ERN3200

En programstudent som har vært borte fra studiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og case-seminarer.

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse.

Følgende deler av undervisningen er obligatorisk:
• eNCP-seminar
• Seminar kasus

Studenter må være tilstede på disse seminarene. Ved manglende oppmøte mistes retten til å gå opp til eksamen. Ved forfall tas umiddelbart kontakt med studiekonsulent. Sykdom eller annet forfall må dokumenteres.

Obligatoriske arbeidskrav (skriftlige innleveringer/test som må være godkjent før eksamen)

• innleveringsoppgaver er obligatoriske.

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning

I forbindelse med praksisundervisning, er det svært viktig at du tar stilling til kontrollspørsmålene for MRSA på nytt. Svarer du «ja» på noen av de 7 kontroll-spørsmålene, betyr det at du må teste deg. Resultatet av prøven må foreligge før du kan delta i praksis undervisning. Eventuelle prøvesvar skal leveres til Studieadministrasjonen ved Marielle Veneranda Bjerke.

Eksamen

Grunnet de inngripende tiltakene som er satt i verk for å begrense koronavirusets spredning, har studiedekan etter søknad fra studieprogrammet vedtatt at vurderingsform i emnet endres fra digital skriftlig eksamen på 4 timer, til digital skriftlig eksamen tatt hjemme på 4 timer. Dette tiltaket gjøres for å sikre eksamensgjennomføringen våren 2021. 

For å kunne gå opp til eksamen må du ha godkjent den obligatoriske undervisningen.

En student som ikke består eksamen i et semester, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er ”stryk”.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt. Ved behov vil kalkulator bli utdelt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Grunnet de inngripende tiltakene som er satt i verk for å begrense koronavirusets spredning, har studiedekan etter søknad fra studieprogrammet vedtatt at vurderingsuttrykk i emnet endres fra en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått til bestått/ikke bestått. Dette tiltaket gjøres for å sikre eksamensgjennomføringen våren 2020.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Studenter som ikke møter til eksamen uten gyldig forfall kan ikke fremstille seg til utsatt prøve. De vil rykke ned et kull. Trekk under eksamen vil gjelde som et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert av studentene midtveis i semesteret og ved semesterslutt.
Se fakultetets kvalitetssystem

Fakta om emnet

Studiepoeng

24

Undervisning

Hver vår

Emneoppstart våren 2019

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo