Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Politisk geografi omhandler problemstillinger omkring maktrelasjoner og maktutøvelse i forhold til rom og sted. Emnet fokuserer primært på lokale, nasjonale og regionale politiske prosesser, men med globaliseringsprosesser som et kontekstuelt utgangspunkt. Emnet formidler innsikt i politisk geografiske analyser av stat/samfunn-relasjoner med vekt på kollektiv mobilisering. Pensumlitteraturen er primært teoriorientert, men teoriene blir utdypet og illustrert gjennom empiriske eksempler.

Emnebeskrivelse (utfyllende informasjon om lover, regler og forskrifter tilnyttet emnet)

Hva lærer du?

Formålet med emnet er å gi innsikt i sentrale temaer og tilnærminger i nyere politisk geografi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenter som ikke har fått opptak til emnet, har også anledning til å ta eksamen som privatist.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Mastergraden bygger på et treårig bachelorprogram i samfunnsgeografi, cand.mag.-grad eller tilsvarende. Enkelte tverrfaglige bachelorprogrammer gir grunnlag for opptak til masterprogrammet i samfunnsgeografi, hvis du har et minimum av 60 studiepoeng i samfunnsgeografi. Eksempler på slike programmer er internasjonale studier og utviklingsstudier.

Anbefalte forkunnskaper

Dette emnet bygger på emnet SGO2400 – Politisk geografi. Det er imidlertid ikke obligatorisk å ha avlagt eksamen i dette emnet.

Overlappende emner

Emnet erstatter teorikurset politisk geografi (SGO314) i gammel ordning.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. På seminarene må studentene ha en obligatorisk presentasjon av et essay.

Eksamen

Den avsluttende vurderingen vil omfatte en individuell kursoppgave som studenten vil få veiledning på. Dette essayet vil telle 60 % av den endelige karakteren. En muntlig eksamen vil telle 40 % av den endelige karakteren. I tillegg blir det et obligatorisk seminarinnlegg. Eventuelle privatister tar ordinær eksamen i dette emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Hver høst

Det vil ikke bli gitt undervisning i dette emnet etter høsten 2004. Emnet erstattes av SGO4401 – Democratization and civil society in developing countries (videreført) og SGO4402 – Politisk geografi: Forskningstema og forskningsdesign (nedlagt) fra og med høsten 2005.

Eksamen

Hver høst

Emnet vil ikke settes opp høsten 2004. Høsten 2005 og våren 2006 er siste mulighet til å ta eksamen i dette emnet. Dette gjelder bare studenter som har gått opp til eksamen i dette emnet tidligere og som har fått godkjent alle obligatoriske aktiviteter.

Undervisningsspråk

Norsk