Dette emnet er nedlagt

SGO4402 – Politisk geografi: Forskningstema og forskningsdesign

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

EMNET GIKK FOR SISTE GANG HØST 2012

 

Emnet gir både en innføring i sentrale forskningstema innenfor faget, og setter et kritisk søkelys på politisk geografisk forsknings egen kunnskapsproduksjon. Spørsmål om makt, diskurs, og identitet står sentralt i faget, og emnet gir en teoretisk innføring i begreper som makt og motstand, der det diskursive aspektet ved makt er sentralt. Kurset vil legge vekt på sammenhengen mellom språklige konstruksjoner og politisk handlingsrom. Orientalisme, nasjonsdiskurser og medborgerskap er tema som illustrerer hvordan diskurser konstrueres over tid og forankres i institusjoner som gjør dem varige og politisk virkningsfulle.
Emnet fokuserer også på forskningens egen praksis, og diskuterer hvordan forskere blir en del av den konteksten de selv forsker på. I hvilken grad kan, eller bør, forskning på makt og motstand være med å påvirke maktstrukturer i forskningsfeltet? Hvordan kan politisk geografi være relevant for samfunnet og for dem det forskes på?

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

  • Kunne gjengi og diskutere sentrale begreper og teorier innen politisk geografiske forskningstema som tas opp i kurset.
  • Kunne kritisk vurdere teoretisk argumentasjon og empirisk forskning innen for kursets tema.
  • Kunne reflektere kristisk over egen forsknings relevans.
  • Kunne vurdere vitenskapsteoretiske og etiske utfordringer knyttet til forskningens praksis.

Ferdigheter

Du skal:

  • Kunne delta i faglige diskusjoner med et høyt presisjonsnivå.
  • Kunne skrive en tekst på et høyt teoretisk nivå, med bruk av relevante eksempler, innenfor en gitt tidsfrist. Det skriftlige arbeidet skal reflektere en god forståelse av sammenhenger i pensum, ha et høyt presisjonsnivå og være selvstendig.

Generell kompetanse

  • Kunne diskutere og analysere teoretiske tekster på en kritisk og selvstendig måte.
  • Kunne skrive en selvstendig, analytisk tekst på et høyt teoretisk nivå.
  • Ha evne til kritisk refleksjon omkring begreper og teorier og deres koblinger til kunnskap og forskningspraksis.

Opptak og adgangsregulering

Adgang til emnet forutsetter opptak på masterprogrammet i samfunnsgeografi.

Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus. Søknadsfristen er XX. august 20XX.

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i samfunnsgeografi. Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus.

Anbefalte forkunnskaper

Dette emnet bygger på SGO2400 – Politisk geografi som tilbys på bachelornivå i samfunnsgeografi. Det er imidlertid ikke obligatorisk å ha avlagt eksamen i dette emnet.

Overlappende emner

Emnet overlapper med SGO4014 – Politisk geografi (nedlagt) og SGO314, som begge er emner tidligere tilbudt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre undervisingslokaler i Oslo.

Eksamen

Vurderingen er basert på en kursoppgave som du jobber med gjennom hele dette emnet.

Kursoppgaven er selvvalgt, men må være relatert til kursets tematikk. Oppgaven skal være på 12-15 sider, eksklusive referanser og fotnoter.

Ved innlevering av kursoppgaven skal det samtidig leveres en obligatorisk erklæring om bruk av kilder

Enhver hjemmeoppgave innlevert ved Universitetet i Oslo kan bli kontrollert for plagiat ved hjelp av tekstgjenkjenningsverktøyet Ephorus.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato, dersom ikke annet er oppgitt på emnets semesterside.

Begrunnelse og klage

Rutiner for begrunnelser og klager ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi .

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

En student som har en funksjonshemning og/eller kroniske eller akutte helseproblemer som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter, kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Mødre som ammer kan søke om tilleggstid på eksamen.

Søknad om tilrettelagt skoleeksamen sendes til Det samfunnsvitenskapelige fakultet, søknad om tilrettelegging i andre typer eksamen sendes til emneeier/ institutt.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2012

Høst 2010

Eksamen

Høst 2012

Høst 2010

Undervisningsspråk

Norsk