Formelle krav og utfyllende informasjon om masteroppgaven

Vedlegg til emnebeskrivelsen SOS4090 Masteroppgaven

Oppgavens karakter

Masteroppgaven skal utgjøre et selvstendig arbeid av forskningskarakter. Dette innebærer:
a. At den skal knyttes til et eller flere spørsmål som tematisk faller innenfor det sosiologiske fagfelt.
b. At den skal konsentrere seg om en avgrenset, tydelig, fruktbar og forskbar problemstilling (spørsmålsstilling).
c. At den skal baseres på en eller flere av de følgende former for bearbeiding av et materiale:

 • Innsamling, sammenholdning og analyse av foreliggende tekster
 • Innsamling og analyse av egne observasjons-, intervju- eller surveydata
 • Analyse av et foreliggende intervju- eller surveymaterialer, offentlig statistikk mm
 • Reanalyse av foreliggende materialer fra andre samfunnsvitenskapelige undersøkelser
 • Analyse av en eller flere teoretiske tradisjoner/retninger eller metodiske spørsmål

d. At alt arbeid med oppgaven og den endelige teksten holder etisk forsvarlig standard.

Kvalitetskrav

Vurderingen av en masteroppgave bygger på det helhetsinntrykk en får som leser. Følgende kriterier bør likevel nevnes som betydningsfulle i bedømmelsen:
a. At en tar utgangspunkt i en klar, velspesifisert og faglig interessant spørsmålsstilling. Studenten bør begrunne hvorfor spørsmålene er faglig interessante og samfunnsmessig relevante.
b. At eventuelle empiriske analyser er veldokumenterte og hviler på et forsvarlig datagrunnlag. Det legges her vekt på at studenten gjør skikkelig rede for og har en kritisk distanse til de dataene som presenteres.
c. At man presenterer og drøfter resultater fra andre undersøkelser som er relevante for oppgaven.
d. At drøftingen av materialet knyttes til interessante og innsiktsgivende teorier og begreper, og at begreper og typologier brukes på en konsistent og redelig måte. Her er det særlig viktig at teorier, typologier og begreper som benyttes framstår som relevante i forhold til temaet som analyseres.
e. At de sammenfatninger eller konklusjoner som gis er i samsvar med teoretiske premisser, spørsmålsstillinger og empirisk materiale, at de er faglig interessante og at de formidles på en språklig og forståelsesmessig tilfredsstillende måte.
f. At alle formelle krav til skriftlige arbeider er fulgt, se: Litt om oppgaveskriving
g. At prosjekter som innebærer behandling av personopplysninger meldes til Norsk senter for forskningsdata (NSD), se: Personvernombudets retningslinjer for forskning. Les også UiOs grunnprinsipper for behandling av personopplysninger som ledd i forskning - herunder også studenters forskning.

Den faglige kompetansen som skal opparbeides og dokumenteres gjennom arbeidet med oppgaven, er dels en ferdighet, en evne til stødig håndverksmessig utførelse av et forskningsarbeid. Dette handler om argumentasjonsmessig ryddighet, skriftlig formuleringsevne, evne til å analysere og utnytte et materiale på en forskriftsmessig og samvittighetsfull måte osv. Gjennom mastergradsstudiet skal studentene på den annen side øve opp og utvikle faglig kreativitet og intuisjon. Det vil si evne til å stille gode spørsmål, til oppfinnsomme og innsiktsgivende sammenstillinger og tolkninger. Dette dreier seg også om evne til å sette små detaljer inn i større sammenhenger og evne til å gå i dybden på et problem og gripe dets ulike avskygninger.

Formelle innholdskrav

Oppgaven skal inneholde et sammendrag på 1 til 2 sider. Sammendraget skal stå først i oppgaven. I forbindelse med oppmelding til eksamen skal det også leveres et sammendrag til studiekonsulenten via et oppmeldingsnettskjema. Dette sammendraget trenger IKKE være identisk med det som skal stå i oppgaven.
Masteroppgaven skal være sidenummerert og ha en innholdsfortegnelse og en litteraturliste.
Forsiden på masteroppgaven skal angi:

 • Masteroppgavens tittel
 • Forfatterens navn
 • År og semester
 • Studieordning
 • Institutt, fakultet og universitet

Bakerst i oppgaven skal det stå skrevet hvor mange ord oppgaven består av (ekskl. litteraturliste og eventuelle vedlegg, samt sammendrag, forord og innholdsfortegnelse). Merk at alle ord og tall i tabeller skal medregnes i sidetallsregnskapet. Disse må ofte telles manuelt, da bilder eller lignende ikke inkluderes i ordtellingsfunksjonen i Word. Fotnoter skal også medregnes i sidetallsregnskapet.

Referanselisten skal avsluttes med setningen "Alle kilder som er brukt i denne oppgaven er oppgitt".

Omfang

For studenter som startet på SOS4090 før høsten 2017

I størrelse skal masteroppgaven være mellom 16000 og 39600 ord. Det tilsvarer omtrent 50-100 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 1/2.

For studenter som startet på SOS4090 fra og med høsten 2017

I størrelse skal masteroppgaven være mellom 28 000 og 36 000 ord. Det tilsvarer omtrent 70-90 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 1/2.

Felles

Litteraturliste og eventuelle vedlegg, f.eks. intervjuguide og brev til etiske komiteer, medregnes ikke i sidetallsregnskapet. Sammendrag, forord og innholdsfortegnelse medregnes heller ikke. Merk at alle ord og tall i tabeller skal medregnes. Disse må ofte telles manuelt, da bilder eller lignende ikke inkluderes i ordtellingsfunksjonen i Word. Fotnoter skal også medregnes i sidetallsregnskapet.

Avvik fra omfangskravet

Studenter har normalt ikke anledning til å avvike fra omfangskravene. Om studenten og veilederen mener det foreligger et helt særskilt tilfelle, må studenten sende skriftlig søknad om fritak til undervisningsansvarlig ved instituttet i så god tid før oppmelding at det blir mulig å skrive oppgaven ferdig i tide uansett om søknaden innvilges eller ikke. Søknaden må være begrunnet og inneholde anbefaling fra veileder.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som går utover angitt lengde uten godkjenning, vil bli avvist.

Bruk av fellesarbeid

Det er anledning for to studenter til å skrive masteroppgave felles. Slike oppgaver skal være 50 prosent lengre enn individuelle. Kandidater som skriver oppgave sammen, går opp til muntlig eksamen sammen.

Forside på masteroppgaven, stiler og maler

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har ingen bestemte krav til hvordan masteroppgaven skal se ut layoutmessig. Du velger selv om du ønsker å benytte stiler eller ikke.

Nettstedet Søk & Skriv beskriver formelle krav til en masteroppgave, hva som skal med og tips om hvordan man jobber med stiler og overskrifter.

Masteroppgavens forside må inneholde informasjon om:

 • Masteroppgavens tittel
 • Forfatterens navn

 • Semester (vår/høst), årstall

 • Studieprogram, institutt, fakultet og universitet

Mer informasjon om oppsett og forside

Elektronisk Publisering

Alle studenter skal levere masteroppgaven til DUO vitenarkiv  

Dekning av utgifter i forbindelse med masteroppgavearbeidet

Du kan søke om støtte til å dekke utgifter i forbindelse med masteroppgavearbeidet. Søknadsskjema og retningslinjer finner du på nettsiden om masteroppgavestipend.

Publisert 12. sep. 2013 13:19 - Sist endret 7. sep. 2020 13:38