SOS4090 – Masteroppgave i sosiologi

Kort om emnet

Formålet med masteroppgaven er at studentene skal utføre et selvstendig sosiologisk arbeid. Dette arbeidet innebærer en praktisk opplæring i vitenskapelig håndverk.

Studentene skal følge vitenskapelige standarder når det gjelder innsamling og bearbeiding av data og presentasjon av resultater.

Viktige mål for instituttet er at masteroppgavene holder god kvalitet og at den enkelte student får gjennomført arbeidet på normert tid.

Viktig informasjon om veiledning, masteroppgaveskrivingen, vitnemål og kandidatmarkering finner du på instituttets nettsider om masteroppgaven.

  Hva lærer du?

  Gjennom arbeidet med oppgaven skal studentene demonstrere evne til å behandle et avgrenset tema på en faglig holdbar, gjennomtenkt og presis måte i løpet av et gitt, begrenset tidsrom.

  Opptak og adgangsregulering

  Du må ha studierett på masterprogrammet i sosiologi for å få melde deg opp til emnet. Studenter som har tatt SOS4050 – Metodologi- og prosjektseminar blir meldt opp til SOS4090 av studiekonsulenten innen 1. august. 

  • Det er ikke mulig å være hospitant på emnet.
  • Det er egne regler for studenter som har hatt studierett på masterprogrammet i sosiologi tidligere. Ta kontakt med studiekonsulenten for sosiologi for nærmere informasjon om dette.

  Forkunnskaper

  Obligatoriske forkunnskaper

  Undervisning

  Det arrangeres fire veiledningsseminar første og annet semester på masteroppgaven.

  Seminarene er en fortsettelse av SOS4050 – Metodologi- og prosjektseminar.

  Obligatorisk aktivitet

  • Oppmøte på minst 3 av 4 seminarer per semester.
  • Legge fram deler av oppgaven for gruppa til diskusjon og kritisk vurdering minst en gang i første og en gang i andre semester.
  • Være opponent minst en gang i første semester og en gang i andre semester.

  Fravær fra obligatorisk aktivitet

  Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

  Veileder på masteroppgaven

  Man får 40 timer individuell veiledning (inkluderer eventuelt for- og etterarbeid for veileder).

  Det gis ikke veiledning utover to semestre på masteroppgaven.

  Veiledningsreglement og søknadsskjema for oppnevning av veileder

  Eksamen

  Innlevering av skriftlig masteroppgave og justerende muntlig eksamen. Oppgaven skal leveres i Inspera og til DUO vitenarkiv (sistnevnte gjøres i StudentWeb). Se "levering av masteroppgaven og muntlig eksamen" for mer informasjon om innlevering.

  Viktig informasjon om eksamen:

  Kildebruk og referanser

  Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser.

  Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

  På innleveringer skal regler for sitering og kildehenvisning følges. For retningslinjer på referansebruk i sosiologi, se: Litt om skriving av oppgaver

  Kildebruk og referanser

  Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

  Eksamensspråk

  Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Muntlig eksamen holdes på norsk, men kan holdes på engelsk dersom studenten ber om dette.

  Dersom studenten ønsker at eksamen skal avholdes på engelsk, må studenten melde fra om dette ved oppmelding til innlevering av masteroppgaven.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

  Se også karakterbeskrivelsen for masteroppgaven i sosiologi.

  Begrunnelse og klage

  Dersom du klager på masteroppgaven, vil oppgaven bli sendt til ny sensur. Dersom klagekommisjonen kommer fram til annen karakter enn opprinnelig, vil det arrangeres ny muntlig eksamen. Dersom klagekommisjonen kommer fram til samme karakter, vil det ikke arrangeres ny muntlig.

  Automatisk begrunnelse

  Det gis automatisk begrunnelse i emnet. Begrunnelse blir gitt sammen med endelig karakter under muntlig eksamen. Begrunnelsen gis muntlig.

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  En masteroppgave som har fått et bestått resultat til eksamen kan ikke leveres på ny i bearbeidet form (Se §5.6 (5) i Forskrift om studier og eksamener ved UiO).

  En masteroppgave som har fått et ikke-bestått eksamensresultat kan kun leveres på ny én gang, som et nytt eksamensforsøk. Oppgaven kan kun leveres på ny i bearbeidet form, og innen semesteret etter opprinnelig innlevering (Se §5.6 (5) i Forskrift om studier og eksamener ved UiO).

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

   

   Fakta om emnet

   Studiepoeng

   60

   Nivå

   Master

   Undervisning

   Over to semestre, oppstart hver høst

   Eksamen

   Vår og høst

   Undervisningsspråk

   Norsk