Dette emnet er nedlagt

PSYC2203 – Kognitiv nevrovitenskap og psykopatologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består av to hoveddeler:
A) Kognitiv Nevrovitenskap B) Psykopatologi

Del A Kognitiv Nevrovitenskap
Forelesninger og pensum er sentrert rundt det sentralnervøse grunnlaget for menneskelig psykologisk funksjon og utvikling, med vekt på informasjonsprosessering. Tekniske og etiske aspekter ved metoder innen kognitiv nevrovitenskap presenteres, og du tilbys en praktisk demonstrasjon av labarbeid innen ERP (elektrofysiologiske Event-Related Potentials) og MRI (Magnetic Resonance Imaging) relatert til kognisjon.

Del B Psykopatologi
Emnet gir en innføring i det biologiske, nevrokognitive og deskriptive grunnlaget for ulike psykiske lidelser. De mest alvorlige sinnslidelsene ( schizofreni og stemningslidelser) er spesielt vektlagt. Psykofarmakologiske behandlingsformer ved psykiske lidelser gjennomgås med vekt på bruk, kliniske indikasjoner og bivirkninger.

Hva lærer du?

Del A
Kunnskapsmål
Du skal kunne:

 • Gjøre rede for det sentralnervøse grunnlaget for menneskelig psykisk funksjon og utvikling med vekt på informasjonsprosessering.
 • Gjøre rede for temaer innen kognitive funksjoner som persepsjon, oppmerksomhet, og hukommelse
 • Forklare om utvikling og plastisitet i den menneskelige hjerne

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

 • Håndtere tekniske aspekter ved metoder innen kognitiv nevrovitenskap
 • Gjennomføre en praktisk demonstrasjon av labarbeid innen ERP (elektrofysiologiske Event-Related Potentials) og MRI (Magnetic Resonance Imaging) relatert til kognisjon.
 • Formulere og formidle de mest sentrale problemstillinger i kognitiv nevrovitenskap i dag, inkludert hvordan kognitive mekanismer er relatert til ulike sentralnervøse nettverk.

Generell kompetanse
Du skal kunne:

 • Reflektere over og identifisere etiske aspekter, fordeler og ulemper, ved ulike teknikker som teori og empiri kognitiv nevrovitenskap i dag er basert på.

Del B
Kunnskapsmål
Du skal kunne:

 • Gjøre rede for det biologiske og psykologiske grunnlaget for de mest alvorlige sinnslidelsene, særlig schizofreni og bipolare lidelser
 • Gjengi fenomenologien til tyngre psykopatologi
 • Gjenkjenne de viktigste medikamentene som brukes i behandlingen av ulike psykiske lidelser med særlig vekt på stemningslidelser og szhisofreni
 • Gjøre rede for basale virkningsmekanismer ved medikamenter som brukes ved alvorlige psykiske lidelser
 • Skille muligheter og begrensninger i psykofarmakologisk behandling, kliniske indikasjoner og bivirkninger ved de ulike metodene

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

 • Gjenkjenne symptomer og reaksjonsmåter ved utvalgte psykiske lidelser
 • Identifisere ulike undersøkelsesmetoder for å kartlegge symptomer, kognitiv fungering og generell funksjonssvikt.
 • Ha kjennskap til basale virkningsmekanismer og effekter av ulike psykofarmaka

Generell kompetanse
Du skal:

 • Ha kunnskap om biologiske aspekter og nevrokognitive funksjoner ved psykiske lidelser
 • Ha kunnskap om anvendelsen av somatiske behandlingsmetoder
 • Forstå muligheter og begrensninger i psykofarmakologisk behandling

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsprogrammet i psykologi.
Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Kun studenter med undervisningsopptak til emnet kan delta i undervisningen og fremstille seg til eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner på semester 1 og semester 2.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot PSYC4303 – Psykopatologi (nedlagt)

Undervisning

Det vil bli holdt en forelesningsrekke i kognitiv nevrovitenskap (ca 18 timer) med lab-grupper (ca 2 t) der studentene deles i 3 grupper.(Utgår høsten 2012) Oppmøte på forelesninger og lab-grupper i kognitiv nevrovitenskap er ikke obligatorisk. Det gis 21 timers forelesning i psykopatologi (psykiatri og psykofarmakologi). Det er ikke obligatorisk oppmøte på forelesninger i psykopatologi.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

5-timers skriftlig skoleeksamen med to deler. A) Kognitiv nevrovitenskap. Det vil gis 4 oppgaver hvorav 3 skal besvares. B) Psykopatologi. Det vil gis 2 oppgaver hvorav begge skal besvares. Begge de to delene må bestås for å bestå eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres ikke utsatt eksamen på dette emnet. Studenter som har vært syke på eksamen må melde seg opp til eksamen kommende semester.

For å unngå at frafallet får konsekvenser for forkunnskapskravene må man levere dokumentasjon på gyldig fravær (sykdom o.l.), jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som blir særlig hardt rammet, ved for eksempel at man er kronisk syk, blir hindret i videre studieprogresjon eller mister studiefinansiering, kan søke instituttet om å få utsatt eksamen samme semester.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info