PSYC4401 – Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innføring i oppbygging av det kommunale førstelinjenivå, oversikt over ulike tjenester, teori og metodikk knyttet til konsultasjon og krisearbeid, samt praktisk erfaring fra virksomhet innenfor førstelinje- og lavterskelinstitusjoner. Praksis drøftes og veiledes i gruppesamlinger ved PSI.
Aktuelle praksisplasser er blant annet: Helsestasjoner for ungdom, barnevern, PP-tjeneste og skolehelsetjeneste i barne- og videregående skole, kommunepsykolog, flyktningtjenesten, tiltak for asylsøkere, i eldreomsorg, rusomsorg og rehabilitering, psykisk helseteam, psykisk helsetjeneste for barn og unge, krisesentre og familiesentre.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:
• Ha kunnskap om tjenester som retter seg mot psykologiske vansker i befolkningen og som kan sies å være på førstelinjenivå: Typer, oppbygging, aktuelle klientgrupper, arbeidsoppgaver, aktuelle virkemidler, samt viderehenvisningsveier
• Kjenne til teoretiske og praktiske holdepunkter for tverrfaglig samarbeid
• Ha teoretisk forståelse og praktisk øvelse i konsultasjon som psykologisk arbeidsmetode i et korttidsperspektiv. Dette relateres til andre roller som rådgiver, talsmann, utreder, terapeut.
• Ha teoretisk forståelse av kriser og traumer og praktisk øvelse i hvordan man kan møte dem i akutte situasjoner

Ferdighetsmål
Ferdigheter knyttes både til individuelle møter og møter med grupper
Du skal:
• Få øvelse i å formidle psykologisk kunnskap i situasjoner der man har liten tid til rådighet
• Kunne avklare roller i forhold til medarbeidere og hjelpsøkere, derunder tydelighet om egne muligheter og begrensninger og respekt for andres grenser,
• Få øvelse i indirekte konsultativt arbeid: Undersøke hjelpønsker, avklare kontrakt, undersøke sakskompleks og samarbeide om tiltak.
• Få øvelse i hvordan møte mennesker som har opplevd traumer eller befinner seg i kriser, og der man har begrenset tid til rådighet.

Generell kompetanse
• Kjenne til institusjoner i førstelinjetjensten som yter hjelp ved psykososiale problemer
• Kjenne til samarbeidspartnere og konsultasjonsvirksomhet ved kriser og akutte situasjoner
• Ha et reflektert forhold til håndtering av uenighet og konflikter når man samarbeider med andre fagfolk
• Ha et reflektert forhold til hvordan psykologsk kunnskap kan brukes, misbrukes og mistolkes når formidlingen skjer innenfor avgrensete tidsrammer

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet i psykologi.

Undervisning

1) Innføringskurs: Intensivt seminar på halvvannen uke tidlig i semesteret.
Dette kurset er obligatorisk, og det må være bestått for å kunne gå ut i førstelinjepraksis.

Første dag på innføringskurset vil det bli delt ut oppgaver som studentene skal arbeide med resten av uken.

Temaer i innføringskurset:

  • Oversikt over tjenestetilbudet, oppbygging og samarbeid mellom ulike instanser
  • Psykologers roller og oppgaver i førstlinjen/lavterskel: kommunepsykolog, innen barnevern/helsestasjon, PPT, flyktningtjenesten, rusomsorg, eldreomsorg, familievernet
  • Forebyggende virksomhet
  • Konsultasjon og tverrfaglig samarbeid
  • Krisehåndtering/kriseberedskap
  • Fremføre presentasjoner om relevante temaer som har blitt forberedt i mindre grupper.
  • Øvelser i grupper

2) Praksisomfang: (minimum) 33 klokketimer fordelt over omtrent 11 uker.

Se utfyllende informasjon i veileder for mer informasjon om praksis. Det er også laget en egen veileder for praksis i sykehjem.

Studenter som deltar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er pliktige til å opplyse om dette til praksisstedet i forbindelse med at de får tilbud om praksisplass jf. helsepersonelloven §8 første og annet ledd. "Helsepersonell skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Legemidler som er nødvendige på grunn av sykdom, regnes ikke som rusmidler etter første ledd. Helsepersonell som inntar slike legemidler, skal snarest orientere sin arbeidsgiver om dette."

3) Veiledning: Studentene mottar veiledning knyttet til praksis i grupper på instituttet med et omfang på 12 timer (4 x 3 t).

Deltakelse på seminar, veiledning og praksis er obligatorisk.

Krav til godkjenning av obligatorisk aktivitet:
For å få godkjent obligatorisk aktivitet må man oppfylle spesifikke krav til hvert ovenstående punkt som beskrevet nedenfor:

1) Maks 4 timer fravær. Det er ikke mulig å kompensere for dette kravet på annet vis, selv ved gyldig dokumentert grunn fra lege. Dersom du likevel har gyldig dokumentert grunn fra lege for fravær på inntil 6 timer, så kan du få lov til å fortsette å følge emnet, men vil ikke få emnet godkjent før du har tatt innføringskurset på nytt semesteret etter. Det er ikke anledning til å fortsette med praksisdelen av kurset dersom du uten slik gyldig grunn har oversteget grensen på 4 timer fravær.

2) For at praksis skal godkjennes må fravær ikke overskride 15%.

Dersom man overskrider 15% fravær i forpraksis må dette evt. kompenseres på praksisplassen, dersom praksisplassen har mulighet til å tilby dette. Har praksisplassen ikke mulighet til å tilby studenten å kompensere på et annet tidspunkt, vil praksis ikke bli godkjent.

 

Det er hver students eget ansvar å holde rede på at man er innenfor gyldig fraværsgrense. Det er også ens eget ansvar å be om mulighet til å kompensere for gyldig fravær dersom dette er mulig. Dette må gjøres i god tid før eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Praksisrapport

Avsluttende evaluering av praksis med skriftlig tilbakemelding til Psykologisk institutt. Du skriver en kort rapport fra praksis der arbeidsoppgaver og erfaringer beskrives. Du benytter skjema som finnes her: Evalueringsskjema Evalueringsskjemaet legges til grunn for en avsluttende samtale mellom deg og din kontaktperson ved praksisplassen. Kontaktpersonen undertegner som en bekreftelse på at praksis er fullført og du returnerer deretter skjemaet til Psykologisk institutt innen 8 virkedager etter endt praksis. Evalueringsskjemaet kan også benyttes som utgangspunkt for siste gruppeveiledning på Psykologisk institutt etter avsluttet praksis.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk