Dette emnet er nedlagt

PSYC5300 – Psykologisk behandling av barn og ungdom

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Undervisningen vil være strukturert rundt to hovedtema knyttet til psykoterapi med barn og unge; (1) alliansebygging og kommunikasjonsformater og (2) terapeutisk endringsarbeid. Dette vil danne bakgrunn for terapeutiske framgangsmåter med barn og ungdom med ulike atferds- og emosjonelle problemer. Utgangspunktet for undervisningen vil være sentrale problemstillinger når barn og unge kommer til psykologisk behandling, og konkretiseringen innebærer ulike innfallsvinkler avhengig av barnets/ungdommens alder, problem og kontekst.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal:
• Få forståelse av det særegne i alliansebygging og kommunikasjon med barn og unge i terapi.
• Kunne knytte utviklingspsykologisk kunnskap til problemforståelse og endringsarbeid.
• Få forståelse for problemutviklende og problemopprettholdende faktorer.
• Få oversikt over noen sentrale terapeutiske framgangsmåter i arbeid med barn og unge.

Ferdighetsmål
Du skal:
• Beherske ”grunntrinnene” i alliansebygging med barn/unge og foreldre.
• Være i stand til å utforske og møte barnets opplevelsesverden gjennom egnete kommunikasjonsformer.
• Kunne skissere relevant informasjon til å kartlegge og formulere kasusbeskrivelse.
• Kunne reflektere over egnede terapeutiske metoder og intervensjoner.

Holdingsmål
Du skal:
• Kunne reflektere over egne tanker og følelser knyttet til kliniske tema.
• Kunne reflektere over eget personlig og faglig utgangspunkt.
• Få forståelse av egne ferdigheter og utviklingsmuligheter.
• Utvikle respekt, åpenhet og toleranse for klient og foreldre.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot PSYC5304 – Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge

Undervisning

Forelesning, 4 timer
Fellessamling for kullet, 4 timer

Studentene fordeles i fire grupper. Hver gruppe har samlet 34 timer seminar. Obligatorisk oppmøte på seminar.

Gruppearbeid uten lærer tilstede, er forventet til 12 timer tidsbruk.

For at obligatorisk aktivitet skal godkjennes må samtlige elementer samlet være godkjent. Dersom den obligatoriske aktiviteten inneholder obligatorisk deltakelse vil den obligatoriske aktiviteten ikke bli godkjent dersom fraværet overskrider 15%.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Muntlig kasusframleggelse:

Med utgangspunkt i en kasusbeskrivelse skal studentene muntlig legge fram og argumentere for en kasusformulering med skisse til behandlingsopplegg. De fire gruppene vil bli slått sammen til en plenumsgruppe og det vil bli gruppefremleggelse.

I tillegg bygger vurderingen på at studenten har fulgt den obligatoriske undervisning som er påkrevd og at studenten er funnet skikket til å utføre det arbeidet denne har vært satt til (jfr. bestemmelser om skikkethetsvurdering.

Hjelpemidler

Hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Innholdet i emnet videreføres i emnet PSYC5304 som gis første gang høsten 2008.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Høst 2008

Vår 2008

Siste gang høsten 2008

Undervisningsspråk

Norsk