Dette emnet er nedlagt

PSYC5302 – Tilstander og utredning barn og ungdommer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i utredning av utviklingsforstyrrelser og forstyrrelser som inntrer i barnealderen (0–18 år).
Du får en innføring i atferdsproblemer, emosjonelle og sosiale vansker, utviklingsforstyrrelser, barn i risiko og problemer i ungdomsalderen. Du lærer de grunnleggende strategiene og metodene i utredning av barn som anvendes innenfor det psykiske helsevernet for barn og ungdommer. Du får kunnskap om kategoriene i diagnosesystemet til Verdens helseorganisasjon (ICD) som omhandler utviklingsforstyrrelser og forstyrrelser som inntrer i barne- og ungdomsalder. Du lærer å anvende diagnostiske metoder med utgangspunkt i kasuistiske beskrivelser av barn.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal:
• Få kunnskap om utviklingsforstyrrelser og vansker som kan inntre i utviklingsperioden (0–18 år), og om barn i psykososial risiko.
• Få kunnskap om kategoriene i diagnosesystemet til Verdens helseorganisasjon (ICD) som omhandler utviklingsforstyrrelser og forstyrrelser som typisk inntrer i barne- og ungdomsalder.

Ferdighetsmål
Du skal:
• Lære å gjenkjenne de grunnleggende karakteristika hos barn med forskjellige tilstander og syndromer.
• Lære de grunnleggende strategiene og metodene i utredning av barn som anvendes innenfor det psykiske helsevernet for barn og ungdommer.
• Lære å anvende de aktuelle diagnosesystemene med utgangspunkt i kasuistiske beskrivelser av barn.

Holdningsmål
Du skal:
• Forstå at kliniske tilstander hos barn ofte er modifiserbare og at kunnskap om normale og patologiske utviklingsprosesser kan belyse hverandre.
• Forstå at patologiske tilstander hos barn kan skape atypiske omsorgsbetingelser.
• Forstå det sammensatte bildet av svakheter og styrker som vansker hos barn ofte representerer.

Det blir gitt forelesninger om:
• atferdsproblemer (ADHD og utagerende atferdsforstyrrelser),
• emosjonelle og sosiale vansker (depresjon hos barn, angstforstyrrelser og forstyrrelser av sosiale relasjoner),
• utviklingsforstyrrelser (mental retardasjon, autismespekter-forstyrrelser og barn med hjerneskade),
• barn i risiko (mishandling og vanskjøtsel, seksuelle overgrep),
• problemer som kan inntre i ungdomsalderen (familiekonflikt, spiseforstyrrelser og stoffmisbruk).

Innenfor hvert av de fem områdene blir det lagt vekt på utredningsmetoder.

Opptak og adgangsregulering

Emner er forbeholdt studenter med opptak på prosjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot PSYC5304 – Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge

Undervisning

Det vil være en forelesningsrekke på 30 timer.

Undervisningen er lagt til første halvdel av semesteret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3-timers skriflig skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Innholdet i emnet viderføres i emnet PSYC5304 fra høsten 2008.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Vår 2009

Høst 2008

Vår 2008

Siste gang våren 2009

Undervisningsspråk

Norsk