Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Endringer på emnet våren 2020 på grunn av koronaviruset: Skoleeksamen erstattes med en hjemmeeksamen til samme tid og av samme lengde. 

Komparativ politikk er et hovedområde innen statsvitenskap. Emnet gir en innføring i hvordan moderne stater styres. Emnet gir også en innføring i de tre områdene som det tilbys spesialisering innenfor:

 • utvikling, demokratisering og konflikt
 • politiske institusjoner
 • holdninger, verdier og velgeratferd

Vi starter med en diskusjon av de to hovedgruppene av stater: demokratier og diktaturer.

I den første delen av emnet ser vi først på hva som kjennetegner disse to styreformene, samt demokratiseringsbølger, før vi undersøker økonomiske og kulturelle forutsetninger for regimevariasjon og endring.

Den andre delen av emnet gir først en generell innføring i forholdet mellom utøvende og lovgivende institusjoner i demokratiske regimer, både presidensielle og parlamentariske, før vi ser på dette forholdet i en norsk kontekst. Deretter gjennomgås:

 • valg
 • valgsystemer
 • folkeavstemninger

både generelt og i en norsk kontekst.

I den tredje delen av emnet ser vi først på samspillet mellom sosiale skillelinjer og politiske partier, generelt og i norsk politisk historie, før vi studerer velgeratferd og politisk deltakelse generelt og kjønn og politikk spesielt. Emnet bindes sammen med en diskusjon om effekter av politiske systemer på blant annet:

 • økonomisk vekst
 • representasjon
 • regimestabilitet

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal

 • bli kjent med sentrale begreper, temaer og faglige debatter innenfor komparativ politikk
 • få kunnskap om sentrale trekk ved det norske politiske systemet

Ferdigheter

Du skal

 • være i stand til å beskrive trekk ved det norske politiske systemet og sette det inn i en komparativ sammenheng
 • kunne gjøre rede for utbredelse av ulike styreformer, samt kunne forklare fremvekst og konsekvensene av ulike styresett

Generell kompetanse

Du skal

 • anvende teoretisk og begrepsmessig kunnskap om politiske forhold
 • syntetisere og fremstille kunnskap fra forskjellige kilder
 • diskutere statsvitenskapelige problemstillinger med medstudenter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

4-timers skoleeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info