Dette emnet er nedlagt

STV4400 – Designseminar i offentlig politikk og administrasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Designseminaret er en integrert del av arbeidet med masteroppgaven. Sentrale temaer i seminaret er forskningsdesign og vitenskapelig forfatterskap.

Gjennom diskusjon av eget og andres masteroppgaveprosjekt vil du få økt bevissthet om relevante sider ved det å gjennomføre en selvstendig vitenskapelig undersøkelse: begrepsdannelse og presisering av problemstilling, valg av undersøkelsesopplegg og forskningsmetode samt bruk av kilder og data.

Hva lærer du?

Kunnskaper

  • Du får økt innsikt i prosessen med å utvikle en problemstilling og et undersøkelsesopplegg i praksis.

Ferdigheter

  • Du lærer å utvikle og vurdere sammenhengen mellom eget oppgavetema, problemstilling, begrepsavklaring, undersøkelsesopplegg og metode.
  • Du får trening i å reflektere over og vurdere sterke og svake sider ved andres forskningsdesign langs de samme dimensjonene.
  • Du kan presentere eget arbeid muntlig i en forsamling.
  • Du kan gi konstruktive kommentarer til andres arbeid, både skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse

  • Du utvikler evnen til å delta aktivt i faglig fundert muntlig diskusjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i statsvitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

STV4020A – Forskningsmetode og statistikk (eller STV4020 – Forskningsmetode og statistikk (nedlagt)) må være bestått og veileder må være oppnevnt.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at valgfrie substansemner tilsvarende 30 studiepoeng er gjennomført før designseminaret tas. Disse emnene forutsettes å være del av det teoretiske og/eller substansielle fundamentet for arbeidet med masteroppgaven.

Undervisning

Seminarer.

Designseminarene går kun i høstsemesteret i første undervisningsbolk og varer i 6 uker.

Obligatorisk aktiviteter

  • Oppmøte på første seminar
  • Deltakelse minst 2/3 av seminarene
  • Skrive og presentere en skisse til masteroppgave
  • Opponere på andres skisser minst én gang.

Fellesforelesningen er ikke obligatorisk

Skissen (ca. 3000 ord) deles ut til alle seminardeltakerne i rimelig tid før den presenteres. Seminarlederen gir beskjed om omfanget på den muntlige presentasjonen. I skissen skal du redegjøre det for problemstilling, sentrale begreper, forskningsdesign, metode, data/kilder, og lignende. Det kan også være relevant å si litt om tidligere forskning på feltet.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Alle deltakere må møte på første samling og gjennomføre de obligatoriske aktivitetene for å få godkjent designseminaret.

Seminarleder tar fortløpende stilling til om skissen kan godkjennes. Deltakere kan bli bedt om å levere inn en revidert, forbedret skisse dersom den som er presentert i seminaret har vesentlige mangler.

Hvis skissen ikke oppfyller elementære krav til vitenskapelig fremstilling og drøfting av relevante designspørsmål, kan emnet ikke godkjennes som bestått selv om de øvrige kravene er oppfylt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk