Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Doktorgradskurset i forskningsetikk setter fokus på den enkeltes ansvar for forskningsetisk tilnærming i eget doktorgradsprosjekt.

Forskningsetiske normer og verdier er integrerte elementer i alle vitenskaper, ikke noe som påføres forskningen fra eksterne instanser. Forskningsetisk refleksjon preger vitenskapelig arbeid, fra forskningsprosessens spede start til de ferdige publikasjoner og formidlingen til allmennheten. Det dreier seg ikke bare om hensyn til dem som utforskes, men også om hensyn til kolleger og en bredere offentlighet. Gjennom korte forelesninger og seminarundervisning inviteres det til forskningsetisk refleksjon om egen og andres forskning.

Kurset arrangeres to ganger i året. Kurset består av en kombinasjon av forelesning, seminar og skriftlig arbeid og forutsetter aktiv deltagelse.

Hva lærer du?

Undervisningen består av tre timer forelesninger og tre timer seminarer. Forelesningene tar utgangspunkt i pensum. Seminarene tar utgangspunkt i arbeidsnotatene fra hver enkelt deltaker der det redegjøres for relevante forskningsetiske temaer i eget prosjekt. Her gjør kandidatene også bruk av "Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi" (2006) fra Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

Etter endt kurs skal kandidatene

  • kunne gjøre rede for sentrale forskningsetiske normer. Vitenskap er regulert av etiske verdier og normer, både internt i forskersamfunnet og eksternt i forhold til dem som utforskes og dem som bruker resultater av forskning.
  • kunne identifisere relevante forskningsetiske temaer og utfordringer i egen og andres forskning
  • med en klarere forståelse kunne følge normer for god forskningsetisk skikk. Kurset skal bidra til bredere forståelse og praktisering av sentrale forskningsetiske verdier, som saklighet, upartiskhet, respekt for de utforskedes integritet, vitenskapelig ydmykhet og god henvisningsskikk.

Opptak og adgangsregulering

SV9102 Forskningsetikk er obligatorisk for alle kandidater med opptak på et ph.d.-program ved Samfunnsvitenskapelig Fakultet ved UiO, med unntak av kandidater ved Psykologisk Institutt som følger egen etikk-undervisning. Kandidatene søker opptak via StudentWeb. Påmeldingsfrist for våren 2018 er 15.februar.

Merk: Før kursstart skal kandidatene levere et arbeidsnotat i forskningsetikk. Notatet skal redegjøre for ett eller flere forskningsetiske temaer i egen avhandling, og legges til grunn for presentasjon og diskusjon i seminarene i forskningsetikk.

Notatet skal være mellom 800 og 2000 ord og lastes opp i Canvas. Notatet skal leveres som pdf.

Innleveringsfrist: 23.mars 2018 kl.14.00

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Adgang til kurset forutsetter opptak på ph.d.-programmet ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet ved UiO.

Kandidater fra andre institutter ved UiO kan få opptak dersom det er ledig kapasitet.

Overlappende emner

Kandidater innenfor studieretning psykologi skal følge PSY9002 Forskningsetikk i stedet for SV9102 Forskningsetikk.

Kandidater som kan dokumentere kurs/undervisning/presentasjon på samme nivå og med tilsvarende omfang som fakultetets kurs i forskningsetikk, kan søke om fritak fra kurset. Alle søknader om fritak eller utsettelse behandles av lederen for programstyret for ph.d.-graden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og sendes fakultetet.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av korte forelesninger, plenumsdiskusjon og seminarer, og går over to sesjoner, hver på tre timer.

Deltakerne skal før kursstart skrive et kort arbeidsnotat om eget forskningsprosjekt der de redegjør for et eller flere forskningsetiske temaer i egen avhandling med utgangspunkt i Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (NESH 2006). Notatet leveres i Canvas.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Utkast til arbeidsnotat diskuteres i seminardelen av kurset. I etterkant av kurset leverer studentene en revidert versjon av arbeidsnotatet på 800 til 2000 ord for vurdering ('Bestått' /'Ikke bestått') i Canvas.

Innleveringsfrist: 25.mai 2018 kl. 14.00. NB: En forutsetning for å levere eksamen er godkjent obligatorisk oppmøte.

 

Eksamensspråk

Arbeidsnotat leveres på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Fakta om emnet

Studiepoeng
1
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Engelsk