Dette emnet er nedlagt

DIAK1003 – Kos, kors og klem? Om grenser, kjønn og dømmekraft i kirkas ungdomsarbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I samarbeid med Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep inviterer TF til et kurs i skjæringsfeltet mellom teologi, psykologi og jus. Kurset er særskilt relevant for de som jobber med eller ønsker å jobbe med ungdom i kirka. Ifølge evalueringen av trosopplæringsreformen trengs det mer arbeid både med ungdomsfeltet og med etikkfeltet i trosopplæringen.

Kurset fokuserer derfor på ungdomsfeltet og dreier seg om dagligdagse og mindre dagligdagse utfordringer knyttet til kjønn og seksualitet i ung kirkepraksis. Vi skal jobbe med de vanskelige grensene, gråsonene, vi skal snakke sammen om bevisst og ubevisst grenseoverskridende adferd, og drøfte hierarkier og makt.

Undervisningen (obligatorisk) foregår på to heldagssamlinger, 3. – 4. september og 19. – 20. november.

Hva lærer du?

I ungdomsarbeidet blir vi daglig utfordret til å bruke skjønn og dømmekraft. God dømmekraft kan bare vokse fram i en prosess der konkrete praktiske erfaringer og synet på hva et menneske er gjensidig befrukter hverandre. Dømmekraft handler om å forstå, identifisere og gjøre noe i forhold til de etiske fordringene som springer ut av møter mellom mennesker i konkrete praksiser.

På dette kurset legger vi sterk vekt på casebasert arbeid i grupper, der praksisnære dilemmaer drøftes i lys av teoretiske problemstillinger og med blikk på kliniske, historiske og aktuelle spørsmål. Dømmekraftperspektivet utgjør altså et treffpunkt mellom oss som konkrete personer, de praksisene vi deltar i og de verdier og perspektiver vi tar utgangspunkt i for arbeidet vårt.

Et samspill mellom praktiske og teoretiske perspektiver er nødvendig om vi skal klare å utvikle et felles og gjenkjennelig språk på feltet. Forkynnelsen av evangeliet og formidling av verdier og praksiser må vi som fellesskap og enkeltmennesker gi konkrete utforminger. Til dette trengs det dømmekraft.

Kursets arbeidsformer er forelesninger, casebasert arbeid i grupper, filmvisninger med diskusjon m.m. Studentene skal levere et refleksjonsnotat mellom samlingene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Allmenn studiekompetanse. Kurset er et heisemne, dvs. at det kan avlegges eksamen både på bachelor- og masternivå (to pensum- og eksamensvarianter). Foruten den allmenne målgruppa som er studenter og ansatte på kirkefeltet, tilbys også kurset særskilt som valgemne på masterprogrammet i diakoni og profesjonsetikk samt studenter ved Frelsesarméens offiserskole (diakonibiten).

Undervisning

Undervisningen er obligatorisk (2 x 2 heldagsamlinger). Det skal leveres et refleksjonsnotat og deltas i gruppeopplegg i Fronter mellom samlingene.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

En tredagers hjemmeeksamen på 3000-4000 ord.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som har strøket på eksamen får mulighet til å ta ny eksamen. Ny eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2009

Eksamen

Høst 2009

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter