KRIS1002 – Livssyn og religion i Norge- konflikt, dialog, forandring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studieemnet har to hoveddeler. Den første gir oversikt over nyere kristendoms- og livssynshistorie i Norge, innblikk i noen viktige religions- og livssynsdebatter fra "det moderne gjennombrudd" til i dag og innføring i aktuell religionssosiologi. Den andre hoveddelen gir innføring i jødedom, islam, buddhisme og nyreligiøsitet og fordypning i religionsmøtet med vekt på den kristne dialogen med islam og buddhisme i det moderne samfunn.

Universell utforming

Høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle. For å nå dette målet utvikler fakultetet noen tilbud og tjenester etter prinsipper om universell utforming. Fra høsten 2006 har vi tilbudt dette emnet universelt utformet, og det betyr at vi har tenkt gjennom mange spesielle læringsbehov og tilrettelagt for dem så godt som mulig allerede ved semesterstart. Eksempelvis vil pensumlitteraturen tilbys som data- og lydfiler, og forelesningene sendes over nettradio med mulighet for respons i vårt virtuelle klasserom på Fronter. Dette prosjektet er del av Det teologiske fakultets satsning på fleksibel læring og et inkluderende læringsmiljø.

Hva lærer du?

Studiemnet skal gi evne til å forstå dagens religions- og livssynsdebatt i et historisk perspektiv og innsikt i forandringsprosesser i det norske samfunnet, med vekt på aktuelle brytninger mellom ulike livssyn og religioner. Det skal også gi evne til å bearbeide sentrale tema og utfordringer i aktuell religionsdialog.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Regelmessige forelesninger og gruppeundervisning.

Obligatoriske aktiviteter:
To skriftlige innlegg - det andre skal bygge på det første - som tar opp tema fra forelesning eller pensum og diskuterer/reflekterer over innholdet. Studenten kan hente tema fra en liste med forslag eller få tema godkjent av gruppeleder. Innleggene kan diskuteres i gruppene og godkjennes av gruppeleder. Det forutsettes aktiv deltagelse på gruppeundervisningen.

Gruppeundervisningen har obligatorisk fremmøte. Studenter vil få for lavt fremmøte må ta kontakt med gruppelærer for å gjøre avtale om annen obligatorisk aktivitet som kan kompensere for manglende deltagelse.

Eksamen

3-dagers hjemmeeksamensoppgave på 3000-4000 ord.

Hjelpemidler

Hjelpemidler ved Det teologiske fakultet

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO

Studenter som har strøket på eksamen og studenter som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men må ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter