Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet med kurset er å gi studentene innføring i sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver innen humaniora og samfunnsvitenskap. Det legges vekt på hermeneutikk, kjønnsteoretisk og samfunnsvitenskapelig vitenskapssyn. Emnet fokuserer på vitenskapsteoretiske problemstillinger knyttet til lesning og fortolkning av tekst på ene siden og erfaring som kunnskapskilde på den andre siden. Forholdet mellom ulike vitenskapsteoretiske posisjoner og deres implisitte og eksplisitte verdigrunnlag vil også bli belyst.

Hva lærer du?

Ved avslutningen av kurset skal studentene ha kjennskap til og være i stand til å skille mellom ulike vitenskapsteoretiske perspektiver, kunne identifisere og drøfte ulike kunnskapssyn. Studentene skal kritisk kunne drøfte hva slags kunnskap tekst og erfaring kan gi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb

Det kan innvilges enkeltemneopptak til emnet for søkere med relevant faglig bakgrunn. Kortfattet søknad sendes info@teologi.uio.no. Vennligst oppgi fødsels- og personnummer og fagbakgrunn. Søknad må foreligge i rimelig tid før fristen for semesterregistrering 1. september.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad eller tilsvarende som kvalifiserer til masterprogrammene ved Det teologiske fakultet.

Undervisning

Undervisningen vil skje i form av forelesninger, seminarer, og kollokviegrupper dannet av studentene.

Obligatorisk aktivitet

Skriftlig bokrapport fra pensumlisten med innlevering i Fronter (ca 400 ord)

Eksamen

3-dagers hjemmeeksamensoppgave på 3000-4000 ord.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO

Studenter som har strøket til eksamen kan søke om å få avlegge ny eksamen. Ny eksamen arrangeres enten senere samme semester, eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter