SDID4090 – Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Mastergradsoppgaven er normalt en monografi, men kan også være en samling mindre, tematisk sammenhengende arbeid. Mastergradsoppgaven er et selvstendig arbeid over et selvvalgt samfunnsdidaktisk emne. Oppgaven kan enten være empirisk eller teoretisk.

Retningslinjer for masteroppgave

Hva lærer du?

Arbeidet med mastergradsoppgaven skal først og fremst gi egen erfaring fra vitenskapelig arbeid. Gjennom arbeidet skal kandidaten bli i stand til å drive forsknings- og utviklingsarbeid i fagfeltet på en måte som styrker dets stilling i det norske skolesystemet. Arbeidet skal kvalifisere for å formidle samfunnsfag i norsk skole.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til programspesialisering i Lektorprogrammet

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterspesialiseringen i samfunnsfagdidaktikk innenfor Lektorprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på de øvrige emnene i programspesialiseringen, se emnegruppen.

Undervisning

Det gis inntil 8 timer veiledning enten individuelt eller i gruppe (for studenter som skriver masteroppgave sammen). En veiledningsavtale som er forpliktende for begge parter fylles ut i forkant og leveres instituttet.

  • Retningslinjer for masteroppgave Her finner du det viktigste formalia du må vite om skriving og innlevering av masteroppgaven.
  • Veiledningsavtale Avtalen leveres senest 1. februar (for oppstart om våren) eller 1. september (for oppstart om høsten) til ILS.

Eksamen

Masteroppgaven blir vurdert av en eksamenskommisjon som består av to sensorer, hvorav minst en er ekstern. Veileder kan ikke være en av disse. Hovedveileder skal delta i sensurmøtet, og er pliktig til å gi kommisjonen informasjon som kan ha betydning for sensuren. Dette kan for eksempel være opplysninger om kandidatens arbeid, eller føringer som veileder har lagt på kandidaten. Veileder deltar ikke i karakterfastsettelsen. Kommisjonen skal i fellesskap komme fram til enighet om karakteren. Ved eventuell uenighet oppnevnes en ny kommisjon.

Det anvendes en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått, med A som beste karakter, og F for ikke bestått.

Det er obligatorisk å lever masteroppgaven både i DUO og i Inspera. Les mer om innlevering i DUO

Forsinket innlevering av oppgaven

Om du vet du ikke blir ferdig med masteroppgaven innen normert tid må du huske å trekke deg fra eksamen før trekkfristen for emnet. Trekkfristen står på emnets semesterside; dette for ikke å bruke opp et av dine tre eksamensforsøk. I tillegg må du søke om utvidelse av studieretten din. Søknaden finner du her:

Søknad om utvidet studierett

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Veiledning skjer fortløpende

Eksamen

Vår og høst

Innleveringsfrist i vårsemesteret er 15. februar og 1. juni.

Innleveringsfrist i høstesemesteret er 15. september og 1. desember.

OBS: Emnet legges ned etter våren 2020. Siste mulighet for å levere masteroppgaven er våren 2020.

Undervisningsspråk

Norsk