Dette emnet er nedlagt

UTLED4020 – Styring, forvaltning og kvalitetsutvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på den grunnleggende forståelse for fagfeltet som etableres i UTLED4010 – Læring, ledelse og utvikling (nedlagt). Emnet skal gi både utvidet og mer inngående kjennskap til fagfeltet og utdanningslederrollen. Temaene innenfor dette emnet retter seg mot styring og ledelse av utdanning, profesjonalitet, etikk og internasjonalisering.

Emnet består av 4 hovedområder:

a) Utdanningsledelse, profesjonalitet og kvalitetsutvikling

 • Dannelse og tilpasning
 • Læring, kunnskapsutvikling og kompetanse i organisasjoner
 • Pedagogisk profesjonalitet i ledelse
 • Identitet og kompetanse i ledelse

b) Styring av utdanning

 • Politisk, administrativ og profesjonsstyring
 • Styringsstrategier og styringsmidler
 • Forhandlingssystemet, makt og interesser
 • Modernisering, forvaltning og selvstyrte enheter

c) Yrkesetikk

 • Verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker
 • Arbeidsgiver og leder
 • Ansvarsplikt ("accountability")
 • Lojalitet, etikk og moralsk dømmekraft

d) Utdanning og internasjonalisering

 • Globalisering og konsekvenser for utdanningssamfunnet
 • Mediesamfunnet, teknologi og utdanning
 • Norsk utdanningspolitikk og relasjonen til EU
 • Det flerkulturelle utdanningssamfunnet

Hovedområdene a), b) og c) er obligatoriske. Hovedområde d) Utdanning og internasjonalisering kan enten avlegges ved ILS, eller det kan etter søknad legges til annet utdanningssted som tilbyr studier med tilsvarende innhold, omfang (ca. 10 studiepoeng) og nivå.

Hva lærer du?

Målet er å gi en utvidet og inngående kjennskap til fagfeltet utdanningsledelse og lederrollen. Studiet bygger på UTLED4010 – Læring, ledelse og utvikling (nedlagt), og er sentrert rundt emnene profesjonalitet og etikk, styring og internasjonalisering. Forholdet mellom juridiske, økonomiske og informative styringsstrategier vil bli spesielt tematisert. Det legges vekt på at studentene skal utvikle kompetanse til å kommunisere om og i sentrale begreper innenfor fagfeltet. I studiet tas nettbaserte læringsressurser og læringsarenaer i bruk.

Opptak og adgangsregulering

Emnet tilbys i 2003. Fra 2004 gjelder ny studieplan. Se Programplanen for masterstudiet i Utdanningsledelse for mer informasjon.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til UTLED4020 - Styring, forvaltning og kvalitetsutvikling krever bestått eksamen fra UTLED4010 – Læring, ledelse og utvikling (nedlagt), SKOLEUT1, UTDLED1 eller tilsvarende emner fra universiteter og høgskoler. Eksempler er halvårsenheter fra høgskoler/universitet innen fagområdene ledelse, skoleutvikling, veiledning og skolebasert vurdering. Emner innpasses i den grad de oppfyller krav om innhold, omfang og nivå. Søknader om innpasning vurderes normalt i forbindelse med opptaket til emnet. Søknader om innpasning skal inneholde en skriftlig søknad vedlagt utfylt søknadsskjema og cv samt studieplan og litteraturliste for emnet som ønskes innpasset i masterprogrammet. Personer som søker innpasning må i tillegg dokumentere at de oppfyller forkunnskapskravene til UTLED4010 – Læring, ledelse og utvikling (nedlagt). Alle søknader behandles individuelt.

Undervisning

Emnet er inndelt i 4 hovedområder. Innenfor hvert hovedområde tilbys seminararbeid, nettbasert læring og refleksjon i mindre grupper (basisgrupper). Det legges til rette for at studentene kan arbeide problembasert. Dette gir mulighet for å gå i dybden og arbeide med teori knyttet til konkrete praksiseksempler / erfaringer fra egen arbeidsplass. Bredden ivaretas ved at studentene er ansvarlige for et fellespensum. Deler av tilbudet vil også bli organisert etter aksjonslæringsprinsipper slik at man tilstreber et tett samspill mellom deltakernes lederpraksis og teoretiske analyser og refleksjoner.

Vurdering av studiet

Det etableres en referansegruppe for emnet. Underveis legges det til rette for møter hvor studentene får mulighet til å påvirke tilretteleggingen av studiet samt gi fortløpende vurdering til kursleder. Hver basisgruppe bidrar med en representant i referansegruppen.

Litteratur

UTLED4010 – Læring, ledelse og utvikling (nedlagt) og UTLED4020 har til sammen et litteraturomfang tilsvarende 4000 sider (hver av dem på ca 2000 sider) Dersom studentene velger annen litteratur enn anbefalt, må de påse at disse gir en tilsvarende dekning av områdene når det gjelder nivå og omfang. Alternativ litteratur skal godkjennes skriftlig av kursansvarlig og litteraturliste leveres til instituttet.

Studiekrav

Emnet forutsetter deltakelse på fellessamlinger (minimum 80% fremmøte), gjennomføring av IKT-basert arbeid og deltakelse i en "basisgruppe". Det utarbeides presiseringer for studiekrav til emnet. Studiekravene formidles til søkere som har fått opptak på emnet ved studiestart.

Eksamen

Studiet vil tilstrebe en sammenheng mellom mål, innhold, arbeidsformer og vurdering. Vurderingen skjer på to måter:

 • En uformell vurdering med vekt på veiledning og læring som gir opplysning til studenter og lærere om studieresultat, studieprosesser og om selve studieopplegget. Den veiledende vurdering tar sikte på å hjelpe studentene til å gjennomføre studiearbeidet individuelt og i samarbeid med andre. På det faglige plan skal den bidra til å se sammenheng mellom teori og praksis, mellom planlegging og arbeidsresultat, og den skal hjelpe studentene til å justere, korrigere og videreutvikle sentrale problemstillinger i studiet, og til å bli oppmerksomme på ulike perspektiv som gjelder ledelse i skolen. På det personlige plan kan den veiledende vurderingen bidra til å vedlikeholde motivasjon og gi ideer til vurdering av eget ledelsesarbeid.
 • En formell vurdering med vekt på kontroll som danner grunnlaget for godkjenning av emnet. Den formelle vurderingen for UTLED4020 – Styring, forvaltning og kvalitetsutvikling (nedlagt) er individuell muntlig eksamen. Det anvendes en todelt skala for vurdering: bestått/ ikke bestått.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Vår og høst

Deltid

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo