Dette emnet er nedlagt

UTLED4110 – Trinn 1: Ledelse og styring av utdanning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Skolen har behov for ledere som bidrar til en konstruktiv styring av virksomheten gjennom regelverk, budsjettering, planlegging, evaluering og resultatoppfølging. Gjennom arbeid med kvalitetskriterier knyttet til nasjonal og kommunal utdanningspolitikk og organisasjonsteoretiske begreper om skole og utdanning, er målet å utvikle en styringskompetanse for et utdanningssystem i sterk endring. Emnet kvalifiserer for ledelse av innovative læringskulturer med utgangspunkt i pedagogisk ledelseskompetanse og gir en innføring i økonomi og juss som redskaper for styring av utdanning.

Temaer som tas opp:

Kvalitet i styring

 • Styring på nasjonalt og kommunalt/fylkeskommunalt nivå
 • Økonomi og juss som redskaper for styring av utdanning
 • Forholdet mellom politikk, offentlighet, forvaltning og profesjon

Kompetanse for ledelse

 • Skolen som organisasjon og system
 • Kommunikasjon og læring i organisasjoner
 • Personalledelse og profesjoner

Kultur for læring

 • Utdanningens mandat og oppgaver
 • Det kulturelle fellesskapet som respekterer forskjellighet og mangfold
 • Evaluering, endring og kvalitetsutvikling

Hva lærer du?

Målet er at studentene skal utvikle:

 • Forståelse av den nasjonale og kommunale utdanningspolitikken
 • Innsikt i ulike styringsstrategier, herunder økonomi og juss
 • Kunnskap om organisasjonsteoretiske begreper om skole og utdanning
 • Kunnskap om kulturens betydning for ledelse og utvikling av læringskulturer
 • Kompetanse i vurdering og veiledning som strategi for læring og utvikling

Opptak og adgangsregulering

For informasjon om opptak og adgangsregulering se informasjonen om studieprogrammet: Hvordan søke på dette studiet?

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Forutsetter normalt opptak på masterprogrammet i Utdanningsledelse. Studenter som tar emnet som videreutdanning eller innenfor Rektorskolen må inneha kvalifikasjoner som tilsvarer opptakskravene til masterprogrammet.

Innpasning

Emnet inngår i masterprogrammet i Utdanningsledelse. Emnet kan også gjennomføres som videreutdanning i Rektorskolen.

Emnet tilsvarer UTLED4011 – Organisasjonskunnskap og ledelse (nedlagt), UTLED4012 – Styring av utdanning (nedlagt) og UTLED4013 – Ledelse av pedagogisk virksomhet (nedlagt). Studenter som er tatt opp på masterprogrammet i Utdanningsledelse følger normalt UTLED4110 og avlegger eksamen i høstsemesteret. Studenter som har fått innpasninger (.f.eks fritak for deler av UTLED4110 på grunnlag av tidligere utdanning) eller av andre grunner (sykdom osv.) ikke kan ta UTLED4110 i samme kalenderår, følger UTLED4011 – Organisasjonskunnskap og ledelse (nedlagt), UTLED4012 – Styring av utdanning (nedlagt) og/eller UTLED4013 – Ledelse av pedagogisk virksomhet (nedlagt). Studenter som ønsker å følge delemnene på 10 studiepoeng må søke instituttet om dette.

Undervisning

Emnet tilbys som et deltidsstudium og er organisert i form av seminarer, gruppearbeid og individuelle oppgaver. Det legges til rette for at studentene kan arbeide problembasert med utgangspunkt i konkrete eksempler fra egen praksis/ arbeidsplass. Studentene får veiledning enkeltvis og/eller i grupper i forbindelse med oppgaver som spesifiseres i form av studiekrav. Arbeid i basisgrupper er en viktig læringsarena. Undervisningen vil være sammenfallende med undervisningen på emnene UTLED4011 – Organisasjonskunnskap og ledelse (nedlagt), UTLED4012 – Styring av utdanning (nedlagt) og UTLED4013 – Ledelse av pedagogisk virksomhet (nedlagt).

Undervisningen strekker seg over to semestre, med undervisningsstart i vårsemesteret.

Hva skjer via nettet?

 • Informasjon mellom studenter og lærestedet skjer i hovedsak ved hjelp av en elektronisk læringsplattform.
 • Det arbeides med nettbaserte oppgaver.
 • Veiledning på oppgaver er i hovedsak nettbasert.
 • I tillegg legges det til rette for kommunikasjon i lukkede basisgrupperom.

Vurdering av studiet

Det etableres en referansegruppe for Utdanningsledelse trinn 1. Underveis legges det til rette for møter hvor studentene får mulighet til å påvirke tilretteleggingen av studiet samt gi fortløpende vurdering til kursleder. Hver basisgruppe bidrar med en representant i referansegruppen.

Eksamen

Individuell prøveforelesning 30 minutter. Deretter åpent for spørsmål fra tilhørerne og sensorene ca. 15 minutter. 7 dager før datoen for prøveforelesningen får studenten utdelt et tema som vedkommende skal forelese over. Deltakerne i basisgruppa kan være til stede ved hverandres prøveforlesninger. Prøveforelesninger er offentlige og andre tilhørere er velkomne til å delta. Retningslinjer prøveforelesning.

Karakterskala: Vurderes til bestått/ikke bestått


Studiekrav:

En forutsetning for å gå opp til eksamen er at studentene har gjennomført studiekravene som er spesifisert for emnet. Studiekravene formidles til søkere som har fått opptak på emnet ved studiestart.

Annet

Kursdimensjonering

Minimum 15 og maksimum 45 studenter. Emnet tilbys alle studenter som er tatt opp på Masterprogrammet i Utdanningsledelse.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Vår og høst

Emnet går på deltid over to semester med start i vårsemesteret.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo