Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Spesielt om undervisning og eksamen Høst 2020: 

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon!

 

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid.

Du får oppnevnt veileder i forbindelse med masteroppgavearbeidet. Studenter som ikke ønsker å arbeide individuelt med masteroppgaven, kan søke tilknytning til et prosjekt sammen med medstudenter og vitenskapelig ansatte.

Studenter på allmenn studieretning oppfordres til å følge forskningsseminarer for masterstudenter

Det er mange ting du må vite når du skal skrive og levere masteroppgaven. Alt om masteroppgaven er en egen nettside med oversikt over formelle krav, ressurser og all praktisk informasjon til hjelp i din oppgaveskrivingen; fra prosjektbeskrivelse til ferdig skrevet masteroppgave, innlevering og sensur.

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med oppgaven skal studentene demonstrere emne til å behnadle et avgrenset tema på en vitenskapelig og faglig holdbar, gjennomtenkt og presis måte i løpet av et gitt, begrenset tidsrom.

Kunnskaper

 • studenten skal gjennom arbeidet med masteroppgaven vise generell og praktisk forskningsinnsikt og spesiell kunnskap om forskningsfeltet for masteroppgaven

Ferdigheter

 • studenten skal belyse pedagogiske problemstillinger forskningsmessig
 • studenten skal kunne planlegge og gjennomføre forskningsprosjekter

Generell kompetanse

 • studeten skal vise faglig fordypning
 • studenten skal vise kritisk evne og selvstendighet i forskninsrelatert arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er forbeholdt studenter på Master i pedagogikk, allmenn studieretning.

Studiet bygger videre på de pedagogiske emnene i Bachelorgraden i pedagogikk (80-gruppen). Hvis du er student med annet opptaksgrunnlag og ikke har tilsvarende kompetanse som 80-gruppen gir, er det ditt ansvar som student å skaffe deg denne.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle eksamener som inngår i programmet Master i pedagogikk, allmenn studieretning, må være gjennomført før oppgaven leveres til sensur.

Overlappende emner

En masteroppgave kan kun inngå i èn mastergrad.

Undervisning

Undervisningen på emnet består av:

Veiledning

Veiledning kan foregå i gruppe eller individuelt. Veileder tildeles på bakgrunn av den innleverte prosjektbeskrivelsen. Veileder og student inngår en skriftlig avtale om veiledning. Veiledningen er på inntil 42 timer, inkludert veileders tid til lesing av tekst. Du finner all informasjon om både prosjektbeskrivelsen og veiledning på nettsiden: Alt om masteroppgaven

Forskningsseminar for masterstudenter

Det tilbys seminar innen ulike forskningsfelt hvert semester. Disse seminarene er også en del av undervisningstilbudet på PED4331 – Fordypningsemne (nedlagt). I vårsemesteret vil seminarene har spesiell fokus på fordypningsemnet.

Innholdet i forskningsseminarene er knyttet til forskning og forskere ved Pedagogisk forskningsinstitutt og eventuelle samarbeidspartnere. Arbeidsformen varierer fra tema til tema, men er i hovedsak seminarer og foregår i relativt små grupper hvor målsetningen er å diskutere og belyse teori og forskning innen den enkelte forskers fagfelt.

I noen tilfeller vil undervisningen være knyttet direkte til forskningsprosjekter og studenter vil få mulighet til å skrive masteroppgave innenfor prosjektene. I andre tilfeller bringer studentene inn sine egne problemstillinger og tekster innenfor seminarets tema til diskusjon.

Det anbefales at studentene presenterer egne tekster fra masteroppgaven og at medstudenter får anledning til å komme med tilbakemeldinger. For nærmere beskrivelse av undervisningens innhold samt tid og sted, se forskningsseminarsiden

Se for øvrig informasjon på semestersiden for gjeldende semester.

Eksamen

Eksamen er todelt:

For å kunne levere oppgaven og gjennomføre prøveforelesning og muntlig eksamen, må studenten ha gjennomført og bestått alle øvrige obligatoriske emner i masterprogrammet.

1. Masteroppgaven

Masteroppgaven skal leveres i studiets 4. semester hvis det ikke er søkt om utsettelse eller permisjon i løpet av studietiden.

"På grunn av situasjonen med koronaviruset er det gjort endringer i innleveringsfristen for oppgaven."

https://www.uio.no/studier/program/pedagogikk-master/beskjeder/informasjon-om-koronaviruset.html

Det er to frister per semester for innlevering av oppgaven:

Vårsemester: 1. mai og 1.juni

Oppgaver som leveres innen 1. mai vil normalt få sensur innen utgangen av juni. Oppgaver som leveres senere enn 1. mai og ikke senere enn 1. juni vil normalt få sensur innen utgangen av august.

Høstsemesteret: 1. oktober og 1. november

Oppgaver som leveres innen 1. oktober vil normalt få sensur innen utgangen av desember. Oppgaver som leveres senere enn 1. oktober og ikke senere enn 1. november vil normalt få sensur i løpet av januar

Du finner all informasjon om ferdigstilling og innlevering på nettsiden: Alt om masteroppgaven

2. Prøveforelesning og muntlig

En prøveforelesning på 25-30 minutter over oppgitt tema. Tema for forelesningen oppgis av kommisjonen som vurderer oppgaven og skal tematisk være knyttet til masteroppgaven. Tema kunngjøres etter at foreløpig karakter for oppgaven er satt, og en uke før prøveforelesningen skal avholdes.

Påfølgende muntlig prøving på 25 - 30 minutter kan være knyttet til både oppgaven og prøveforelesningen.

Masteroppgaven skal leveres både i trykt versjon og i elektronisk utgave i systemet DUO.

Se forøvrig informasjon på semestersiden for gjeldende semester.

Sensorveiledning

UV-fakultetets retningslinjer for sensur av masteroppgaven

Kommisjonen består av to sensorer, hvorav minst en er ekstern. Veileder kan ikke være en av disse. Hovedveileder skal delta i sensurmøtet, og er pliktig til å gi kommisjonen informasjon som kan ha betydning for sensuren. Dette kan for eksempel være opplysninger om kandidatens arbeid, eller føringer som veileder har lagt på kandidaten. Veileder deltar ikke i karakterfastsettelsen. Kommisjonen skal i fellesskap komme fram til enighet om karakteren. Ved eventuell uenighet oppnevnes en ny kommisjon.

Ved klagesensur vil veileder ikke være tilgjengelig for klagekommisjonen.

Kvalitetskrav

Vurderingen av en masteroppgave bygger på en helhetsvurdering. Følgende kriterier bør likevel nevnes som betydningsfulle i bedømmelsen:
a. At en tar utgangspunkt i en klar, velspesifisert og faglig interessant spørsmålsstilling. Studenten bør begrunne hvorfor spørsmålene er faglig interessante og samfunnsmessig relevante.
b. At tolkinger og analyser er veldokumenterte og hviler på et forsvarlig faglig grunnlag. Det legges her vekt på at studenten gjør skikkelig rede for og har en kritisk distanse til data, kilder og litteratur som presenteres.
c. At man presenterer og drøfter resultater fra andre undersøkelser som er relevante for oppgaven.
d. At drøftingen er aktuell og relevant og gjennomføres på en konsisten og redelig måte.
e. At de sammenfatninger eller konklusjoner som gis, er i samsvar med teoretiske premisser, spørsmålsstillinger og empirisk materiale, og at de formidles på en språklig og forståelsesmessig tilfredsstillende måte.
f. At alle formelle krav til skriftlige arbeider er fulgt.
g. At prosjekter som innebærer behandling av personopplysninger meldes til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), se: Personvernombudsordningen for forskning.

Den faglige kompetansen som skal opparbeides og dokumenteres gjennom arbeidet med oppgaven, er på den ene siden en evne til stødig håndverksmessig utførelse av et forskningsarbeid. Dette handler om argumentasjonsmessig ryddighet, skriftlig formuleringsevne, evne til å analysere og utnytte et materiale på en forskriftsmessig og samvittighetsfull måte osv. Gjennom mastergradsstudiet skal studentene på den annen side øve opp og utvikle faglig kreativitet og intuisjon. Det vil si evne til å stille gode spørsmål, til oppfinnsomme og innsiktsgivende sammenstillinger og tolkninger. Dette dreier seg også om evne til å sette små detaljer inn i større sammenhenger og evne til å gå i dybden på et problem og gripe dets ulike avskygninger.

 1. Masteroppgaven
 2. Prøverforelesning og muntlig eksamen

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

På muntlig eksamen har studenten anledning til å benytte seg av egne notater, selvlagde presentasjoner og annet materiale som måtte være relevant.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det gis en foreløpig karakter på oppgaven, og endelig samlet karakter etter prøveforelesning og muntlig diskusjon. Karakteren kan justeres opp eller ned en karakter.

Ved innlevering av fellesarbeid, settes en karakter for oppgaven som gjelder for begge studentene. Prøveforelesningen og den muntlige prøven gjennomføres individuelt, og eventuell justering av karakter gjøres for hver student individuelt.

Begrunnelse og klage

Muntlig eksamen kan ikke påklages. Dette betyr i praksis at det kun er den skriftlige delen av eksamen som kan påklages. Hvis studenten klager på karakteren på grunnlag av vurderingen av den skriftlige delen av eksamen, og får medhold i klagen, skal ny muntlig prøve holdes til fastsettelse av endelig karakter. (Dette gjelder både når ny karakter fastsettes til studentens gunst og til studentens ugunst.)

Ved klagesensur vil veileder IKKE være tilgjengelig for klagekommisjonen.

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Hvis du ikke leverer og er meldt til eksamen, må du huske å trekke deg innen fristen, som er 15. mai i vårsemesteret og 15. november i høstsemesteret.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Oppgavens karakter

Masteroppgaven skal utgjøre et selvstendig arbeid av forskningskarakter. Dette innebærer:

a) At den skal knyttes til et eller flere spørsmål som tematisk faller innenfor det pedagogiske fagfelt.
b) At den skal konsentrere seg om en avgrenset, tydelig, fruktbar og forskbar problemstilling.
c) At den skal baseres på en eller flere av de følgende former for bearbeiding av et materiale:

 • innsamling og analyse av egne empiriske data (gjennom for eksempel observasjon, intervju, spørreskjema, kunnskapsprøver m.m.)
 • innsamling, sammenholdning og tokning av foreliggende tekster og kildemateriale
 • analyse av foreliggende emnpiriske data, offentlig statstikk m.m.
 • beskrivelse og analyse av en eller flere teoretiske tradisjoner/retninger eller metodiske spørsmål

d)At alt arbeid med oppgaven og den endelige teksten holder etisk forsvarlig standard.

Formelle innholdskrav

Oppgaven skal inneholde et sammendrag på 1 til 2 sider. Sammendraget skal stå først i oppgaven. Dette sammendraget må også leveres og elektronisk (DUO). Sammendraget skal skrives i standardisert skjema.
Masteroppgaven skal være sidenummerert og ha en innholdsfortegnelse og en litteraturliste.
Forsiden på masteroppgaven skal angi:

 • Masteroppgavens tittel
 • Forfatterens navn
 • Semester og år
 • Studieordning
 • Universitet, fakultet og institutt.

Omfang

Oppgaven skal normalt være på mellom 90-110 sider, font 12 og linjeavstand 1 1/2. Litteraturliste og eventuelle vedlegg, f.eks. intervjuguide og brev til etiske komiteer, medregnes ikke i sidetallsregnskapet.

Det er normalt ikke anledning til å avvike fra disse kravene. Om studenten og veilederen mener det foreligger et helt særskilt tilfelle, må studenten sende skriftlig søknad om fritak til instituttet. Søknaden må være begrunnet og inneholde anbefaling fra veileder.

Bruk av fellesarbeid

Det er anledning for to studenter til å skrive masteroppgave sammen. Slike oppgaver bør være inntil 50 prosent lengre enn individuelle. Studenter som leverer felles masteroppgave, må levere en kort redegjørelse for hvordan arbeidet har vært fordelt mellom dem i gjennomføringen av oppgavearbeidet, og i skrivingen av selve teksten.

Unntak fra offentlighet

Skal oppgaven din klausuleres? Det vil si at den ikke skal være offentlig tilgjengelig etter at eksamen er avlagt. Informasjon og retningslinjer

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Eksamen i emne tilbys siste gang vår 2022.

Undervisningsspråk

Norsk