Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innhold del 1: Elevvurdering

Temaet elevvurdering blir belyst ved hjelp av sentrale teorier og internasjonal og norsk forskning.

Emnet retter oppmerksomheten mot vurdering som del av klasseromsundervisning i grunnopplæringen der sammenhengen mellom vurdering og andre didaktiske kategorier (innhold, mål, læringsutbytte og læringsaktiviteter) understrekes.

Emnet dekker ulike former for elevvurdering, med vekt på vurdering for- og vurdering av læring, herunder begrepene formativ og summativ vurdering.

Det fokuseres på aktuelle utdanningspolitiske problemer med elevers læringsutbytte og skolenes resultatforbedring.

Innhold del 2: Kvalitetsvurdering i utdanningssystemet

Denne delen gir en oversikt over ulike evalueringstradisjoner -begreper og verktøy og har både et teoretisk og anvendt siktemål.

Emnet dekker styrings- og evalueringsteori med relevans for utdanningspolicy og skolepraksis, med referanse til både fortidige og fremtidige beslutninger.

Emnet retter oppmerksomheten mot evaluering i forvaltning og styring av utdanningssystemet, og drøfter ulike aktørers rolle og ansvar i utviklingsarbeid. Det gir innsikt i dilemmaer som berører forholdet mellom politikk og offentlighet, og mellom profesjonelle og private hensyn.

Aktuelle problemstilinger sees i lys av et fortids- og fremtidsperspektiv.

Hva lærer du?

Emnet består av to deler

 1. Elevvurdering
 2. Kvalitetsvurdering i utdanningssystemet 

Mål del 1: Elevvurdering

Kunnskaper

Studentene skal kunne

 • demonstrere forskningsbasert kunnskap om grunnleggende temaer og problemstillinger innen elevvurdering

Ferdigheter

Studentene skal kunne

 • foreslå begrunnede anbefalinger i tilknytning til organisering og gjennomføring av vellykket undervisning med vurdering for- og av elevens læring, samt skolenes resultatforbedringer
 • kritisk analysere ulike former for elevvurdering ved hjelp av nasjonale og internasjonale teoribidrag
 • gjennomføre analyser av utdanningspolitiske dokumenter knyttet til vurdering, med bakgrunn i kunnskap om- og innsikt i spenninger mellom ulike formål med vurdering

Profesjonell (generell) kompetanse

Studentene skal kunne

 • vise en grunnleggende profesjonsforståelse som senere kan utvikles videre på grunnlag av praksiserfaringer (i studiet og i yrkesvirksomhet)
 • vise profesjonsrettet og praktisk innsikt i arbeid med elevvurdering i grunnopplæringen
 • vise at de har grunnlag for en profesjonell kompetanse som omfatter et etisk perspektiv på ansvar og oppgaver knyttet til vurdering for og av undervisning

Mål del 2: Kvalitetsvurdering i utdanningssystemet

Kunnskaper

Studentene skal kunne

 • demonstrere teoretisk oversikt over ulike evalueringsformer relatert til system- og resultatansvar

Ferdigheter

Studentene skal kunne

 • skissere alternative evalueringsforløp som sikter mot å anvende resultater for kontroll- og utviklingsformål
 • foreslå begrunnede planer om kvalitetsforbedring i utdanningssystemet, på bakgrunn av kunnskap om evalueringsformer

Profesjonell (generell)kompetanse

Studentene skal kunne

 • reflektere over evalueringers intensjoner og funksjoner i lys av ansvarlighet og ansvarliggjøring
 • kritisk analysere forskningens begrunnelse og bruk i evidensbasert policy og praksis, og drøfte betydningen av standardiserte tester i tilknytning til læreplanspørsmål og felles kvalitetsansvar
 • vise at de har grunnlag for å ta på seg arbeidsoppgaver knyttet til kvalitetsvurderingssystem

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Alle søkere med opptak til master i pedagogikk, studieretning KUL har adgang til emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalt gjennomført 1.semester på master.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 stp. med PED4450.

Undervisning

Innledende forelesninger ved emneansvarlig lærer, etterfulgt av seminarvirksomhet med vekt på studentaktivitet og studentdiskusjoner (i grupper og/eller i plenum).

Det forventes aktiv deltakelse i undervisningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet omfatter ett arbeidskrav som må være godkjent for at studentene skal kunne gå opp til den avsluttende eksamenen.

Studenten kan velge

 • Enten: Prosjektnotat

Med utgangspunkt i et case skal  studentene, i grupper eller individuelt, utarbeide  et prosjektnotat på 6-8 sider.

 • Eller: Essay

Skrive et essay på 6-8 sider om et oppgitt tema eller problemstilling.

Nærmere retningslinjer for arbeidskravene med innleveringsfrister vil bli kunngjort ved semesterstart. Arbeidskrav godkjennes av emneansvarlig.

Eksamen

Avsluttende eksamen: Individuell hjemmeeksamen på 8 dager. Oppgaven skal være på 7 - 10 sider.

Frister og retningslinjer for innlevering, kunngjøres ved semesterstart.

Kun skriftlig eksamen er grunnlag for karakteren. Eksamen sensureres av 1 sensor.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Arbeidskrav og eksamen skal gjennomføres i samme semester. Ved ikke bestått eksamen, kan eksamen tas opp igjen neste gang emnet tilbys ordinært. Godkjent arbeidskrav har gyldighet i 2 år.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Det vises til kvalitetssystemet for IPED.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Undervisning i emnet tilbys siste gang vår 2019.

Eksamen

Eksamen i emnet tilbys siste gang vår 2020.

Undervisningsspråk

Norsk