Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar utgangspunkt i pedagogisk praksis innenfor studiets fagområder: kunnskap, utdanning og læring, slik de er representert i de to spesialiseringsområdenes temaer.

Emnet består av obligatorisk praksisseminar og to praksisperioder på til sammen 10 uker. Undervisningen i praksisseminaret er praksisforberedende for de to praksisperioder som skal gjennomføres. Samtidig vil emnet handle om å analysere praksis, dele praksiserfaringer og reflektere kritisk-konstruktivt over praksis med utgangspunkt i studiets teorideler. Din deling av praksiserfaringer er en viktig del av emneinnholdet.

Praksis kan foregå i ulike virksomheter i offentlig og privat sektor som arbeider innenfor de felt som studiet tar for seg. I praksisperioden følger du arbeidsrytmen på det enkelte praksissted og deltar i de ulike aktivtetene der i den grad det er forutsening for det. Du kan også tildeles selvstendige oppgaver på praksisstedet. Praksis veiledes av en veileder på praksisstedet. I praksisperiodene skal du få innsyn i, og erfaring med, viktige samarbeidsformer, arbeidsmåter og strategier i praksisfeltet.

Hva lærer du?

Kunnskaper

 • Du skal utvikle kunnskaper om arbeid med kunnskap, utdanning og læring i sentrale institusjoner og kontekster.
 • Du skal forstå ulike rasjonaler for pedagogisk praksis med utgangspunkt i divergerende samfunnsmessige, faglige og politiske hensyn.
 • Du skal utvikle kunnskaper og forståelse for aktuelle utfordringer innenfor de fagområder som studiets to studieretninger tar for seg.

Ferdigheter

 • Du skal settes i stand til å ta kvalifiserte og begrunnede valg i relasjon til virksomheters arbeid innenfor studiets fagområder.
 • Du skal utvikle ferdigheter i å analysere virksomheters pedagogiske praksis, dilemmaer og forandringsprosesser i slik praksis.
 • Du skal utvikle ferdigheter i å beskrive, reflektere og dele praksiserfaringer.
 • Du skal få erfaring fra arbeid med ulike former for intervensjoner i virksomheters pedagogiske praksis.
 • Du skal settes i stand til å formulere, formidle og anvende løsningsmodeller i relasjon til virksomheters arbeid.

Generell kompetanse

 • Du skal lære å bruke pedagogiske teorier og modeller til å utøve og utvikle faget på et vitenskapelig grunnlag.
 • Du skal settes i stand til å forholde seg analytisk og kritisk-konstruktivt til pedagogisk praksis
 • Du skal utvikle ferdigheter i å veilede om- og å tilpasse teoretiske prinsipper og modeller til konkrete situasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Alle studenter med opptak til master i pedagogikk, studieretning KUL har adgang til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnene i 1. semester på masterprogrammet i pedagogikk, studieretning KUL må være gjennomført og godkjent for at du skal kunne begynne på emnet.

Undervisning

Emnet går over to semestere.

Undervisningstilbudet i emnet består av praksisseminar. I seminaret brukes ulike pedagogiske arbeidsformer slik som forelesninger, framlegg fra studenter og gruppeprosesser.

I tillegg til praksisseminaret, skal du gjennomføre obligatorisk veiledet praksis. I praksisperioden vil du blir veiledet av en veileder på praksisstedet.

Veiledet praksis omfatter pr.semester 5 uker praksis med 4 dager i uka på praksisstedet og obligatorisk seminar på UiO den 5. dagen (se kommentar under "Annet" nederst på siden). Undervisningen på emnene i programmet samkjøres slik at de samlet har undervisningsaktiviteter gjennom hele semesteret.

Deltakelse i praksisopphold (to perioder a 5 uker med 4 dagers praksis) og seminar er obligatorisk (80 prosent fremmøte). I praksisoppholdet følger du normalt arbeidstiden på praksisstedet.

Undervisningen på emnene i programmet samkjøres slik at de samlet har undervisnignsaktiviteter gjennom hele semesteret.

Praksisperiode og praksisseminar

Fordi gjennomføring av praksis er avhengig av praksisstedenes tilgjengelighet, vil tidsperioden for praksis og tidsperioden for praksisseminar ikke alltid stemme overens. Dette medfører at du kan være i praksis i uker som praksisseminar ikke avholdes og at du kan måtte møte til praksisseminar i uker som du ikke har praksisopphold.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Tidligere avlagt prakisis i Masterprogrammet i pedagogikk, studieretning Didaktikk og organisasjonlæring eller i Profesjonsstudiet i pedagogikk innen didaktikkfeltet gir fritak for praksisperioden, men ikke fra gjennomføring av studiekravet.

Eksamen

Emnet går over to semestre, 2. og 3. semester av studiet. Eksamenssemester er 3. semester. Eksamensordningen består av 3 arbeidskrav og ett studiekrav.

Arbeidskrav

 • Arbeidskrav 1: Deltakelse i undervisningen er obligatorisk.
 • Arbeidskrav 2: Gjennomføring av praksis på to ganger 5 uker er obligatorisk.
 • Arbeidskrav 3: Alle studenter skal enten individuelt eller i gruppe ha ett framlegg i undervisningen med erfaringsdeling fra gjennomført praksis. Arbeidet skal presenteres muntlig og være forberedt med skriftlig underlag til deling med alle.

Studiekrav

Praksisrapport.

Frister, omfang og krav til arbeidskrav og studiekrav kunngjøres ved semesterstart.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Arbeidskravene godkjennes av emneansvarlig.

Praksisrapport. 1 sensor. Godkjennning av praksis: veileder på praksisstedet attesterer på gjennomført praksis.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Hvis du har gjennomført og fått godkjent alle arbeiskrav, men ikke består studiekravet, kan du melde deg til eksamen på nytt neste gang emnet tilbys ordinært uten å gjennomføre noen av arbeidskravene på nytt. Godkjente arbeidskrav er gyldige i 2 år.

Hvis du ikke har fått godkjent arbeidskravene, må du gjennomføre de aktuelle kravene på nytt.

Det gis normalt ikke adgang til mer enn én gjennomføring av veiledet praksisperiode på til sammen 10 uker.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Periodisk emneevaluering 2016:

Samlet rapport fra emneansvarlige

Rapport fra admin.ansvarlig

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Undervisning i emnet tilbys siste gang høst 2019.

Eksamen

Eksamen i emnet tilbys siste gang høst 2019.

Undervisningsspråk

Norsk