English version of this page

Hva skjer når du sier fra om læringsmiljøet?

Hvem mottar saken din?

 • Saken din sendes direkte til Si fra-mottaket på det fakultetet du tilhører.
 • Si-fra mottaket består av fakultetets studieleder, læringsmiljøkontakt og en vara hvis en eller begge skulle være borte. Disse tre vil vurdere saken din og hvem som må involveres for å løse den på best mulig måte.

Hva skjer videre ved positive tilbakemeldinger?

 • Dine tilbakemeldinger kan gjøre at et bra tiltak fortsetter og dermed kan komme flere studenter til gode.Hvis meldingen gjelder enkeltpersoner, vil de selv og vedkommendes leder få vite om tilbakemeldingen - og bli kjempeglade!  

Hva skjer videre ved andre si fra-saker?

 • Innen tre uker vil du få informasjon fra saksbehandler om mottatt sak og videre saksgang.
 • Si fra-mottaket avgjør om saken skal behandles på institutt, program eller fakultet.
 • Hvis saken inneholder sensitive opplysninger, vil disse bli unntatt offentlighet og saken vil bli behandlet fortrolig. Det innebærer at ditt navn ikke blir kjent for flere enn det som er nødvendig for videre behandling i saken.
 • Saksbehandler vil ta kontakt med deg om det er behov for ytterligere opplysninger for å belyse saken.
 • Hvis du blir innkalt til en kartleggingssamtale, kan du ha med deg en person som en medstudent eller Studentombudet.
 • Hvis du anses å være part i saken, vil du bli informert om sakens utfall.
 • Du skal ikke oppleve negative konsekvenser fordi du sier ifra. Hvis du allikevel skulle opplever dette, ber vi deg ta direkte kontakt med Enhet for intern revisjon.

Hva skjer når du sier fra om enkeltpersoner?

 • Hvis saken retter seg mot ansatte eller medstudenter ved UiO, har den det gjelder rett til å få vite om saken, få innsyn i saken og få uttale seg. Den eller de saken gjelder på vil bli innkalt til egne møter for å få saken belyst fra flere sider.
 • Dersom saken gjelder uakseptabel adferd eller andre kritikkverdige forhold, vil saken bli fulgt opp i tråd med saksgangen for varslingssaker.

Offentlig innsyn

Din innmelding vil bli arkivert i universitetets arkivsystem. Sakens tittel, samt tidspunktet for når den kom inn til fakultetet, vil bli publisert på offentlig journal. Det innebærer at de som ut fra tittelen blir interessert i saken kan be om å få lese sakens dokumenter. Dette kan f.eks. være journalister. Hvis saken vurderes å være sensitiv, vil ditt navn ikke fremkomme på offentlig journal. All taushetsbelagt informasjon som kan avsløre deg og andre involverte parter i saken vil bli fjernet før dokumenter utleveres.

Enhet for intern revisjon

Enhet for intern revisjon (EIR) er en uavhengig enhet ved UiO som kan kontrollere at saker blir fulgt opp riktig.

 

Publisert 16. sep. 2013 14:26 - Sist endret 7. feb. 2020 16:25