Hva lærer du?

En kandidat fra studieretningen Sør-Asia:

Kunnskap

 • har avansert kunnskap om nyere sørasiatisk historie, politikk, samfunnsdynamikk og kulturtradisjoner og spesialisert innsikt i et avgrenset område innenfor studiet av sørasiatiske samfunnsforhold.
 • kan bruke relevante metodiske og analytiske verktøy for Sør-Asia-studier, som feltarbeid med deltakende observasjon, intervjuer, diskursanalyse, tekstanalyse og mindre spørreundersøkelser.
 • har kunnskap om Sør-Asia-forskningens historie, sentrale grunnlagsproblemer og debatter knyttet til studiet av ikke-vestlige samfunn, og kan anvende dette på nye problemstillinger innenfor fagfeltet.
 • kan analysere samfunnsforhold i Sør-Asia med utgangspunkt i regionens historiske, religiøse, språklige og sosiale mangfold.

Ferdigheter

 • kan finne relevante kilder, forholde seg kritisk og analytisk til dem og anvende disse til å formulere faglige resonnementer innenfor studiet av Sør-Asia. 
 • kan samle empiri gjennom feltarbeid eller tekststudier og analysere materialet gjennom teoretiske rammeverk relevante for Sør-Asia-studier.
 • kan formulere en problemstilling og gjennomføre et selvstendig og avgrenset forskningsprosjekt under veiledning, i tråd med forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

 • kan med bakgrunn i Sør-Asia-studier analysere forskningsetiske problemstillinger knyttet til studiet av andre land og mennesker. 
 • kan i studiet av Sør-Asia reflektere kritisk over egne tolkninger og kunnskapsproduksjon. 
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger innen Sør-Asia-studier og formidle egne forskningsobservasjoner, både skriftlig og muntlig, til spesialister så vel som allmennheten og bruke fagets terminologi. 
 • kan bidra til ny innsikt om Sør-Asia basert på teoretisk og empirisk kunnskap.
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 8. des. 2017 12:18