Hva lærer du?

Med en mastergrad i arkeologi har du tilegnet deg følgende kunnskaper, ferdigheter og fagkompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om de viktigste metoder for datainnsamling og analyse som benyttes for å få innsikt i arkeologisk materiale

 • har spesialisert innsikt i analyse, drøfting og tolkning av materialet i masteravhandlingen

 • kan anvende kunnskap om perspektiver fra tilgrensende samfunns-, historie- og naturvitenskaper på en selvstendig kritisk måte innenfor arkeologi

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i arkeologiens historie, egenart og samfunnsoppdrag

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan forstå, kritisk vurdere og analysere grunnleggende problemstillinger innen arkeologisk virksomhet

 • kan anvende både kvalitative og kvantitative metoder til å analysere større mengder relevante arkeologiske data og informasjon

 • kan gjennomføre utgravning og dokumentasjon av et arkeologisk materiale

 • kan forholde seg kritisk til informasjon innhentet med arkeologiske metoder, ved aktiv anvendelse av de viktigste støttevitenskapene som benyttes i faget (f.eks. botanikk, geologi, kjemi, geografi og statistikk)

 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig og klart avgrenset arkeologisk forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer, jf. Den nasjonale forskningsetiske komité for humaniora og samfunnsfag (NESH)

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante problemstillinger som omhandler arkeologisk kildemateriale med utgangspunkt i fagets samfunnsoppdrag overfor forsking og forvaltning

 • kan anvende sine arkeologiske kunnskaper i nye konkrete situasjoner i arbeidslivet, innen forskning, forvaltning og formidling

 • kan kommunisere om resultatene av egen selvstendig arkeologisk analyse både med spesialister og med allmenheten

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. jan. 2016 14:26