Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Mastergradens undervisningsbaserte emner foregår i stor grad som seminartimer, der det forventes at studentene selv bidrar til den faglige diskusjonen omkring ett gitt tema. For en nærmere beskrivelse, se presentasjonen av hvert emne innen studieretningene.

Obligatorisk undervisning

Se det enkelte emne.

Undervisningsspråk

Primært norsk, noen emner på engelsk.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo, men feltkurs er utenfor campus.

Eksamens- og vurderingsformer

Studentene evalueres gjennom en kombinasjon av muntlige og skriftlige eksamener, samt innleverte skriftlige oppgaver og deltagelse i undervisningen. For en nærmere beskrivelse, se presentasjonen av hvert emne innen studieretningen.

Eksamensspråk

I de fleste emnene som inngår i studieretningen gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, svensk eller dansk. Noen emner kan være på engelsk eller et annet fremmedspråk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 14:32