Hva lærer du?

En mastergrad i historie gir:

Kunnskap

 • Avansert og spesialisert kunnskap. Kandidaten har avansert kunnskap innenfor vide deler av historiefaget og spesialisert, vitenskapelig innsikt i temaet for masteroppgaven
 • Teori og faghistorie. Kandidaten har innsikt i et omfattende tilfang av teori og metoder lånt fra humaniora og samfunnsfag, og hen kjenner fagets egen historie
 • Grunnlagsproblemer. Kandidaten kan analysere historiske grunnlagsproblemer gjennom en dypere reflekterende holdning til problemer knyttet til å utforske og fremstille historie. Hen behersker kritisk selvrefleksjon om historiefaget, både når det gjelder tilegnelse av realhistorisk kunnskap og utarbeidelse av eget historisk arbeid

Ferdigheter

 • Utvelgelse. Kandidaten kan velge ut, samle inn og vurdere kilder for å belyse en spesifikk historisk problemstilling, og kan på bakgrunn av dette analysere store informasjonsmengder og presentere analysen i et klart språk og i tråd med etiske normer for historiefaget
 • Etiske normer. Kandidaten behersker de rådende etiske normer i faget, særlig i situasjoner med taushetsbelagt materiale og i møter med levende aktører der opplysninger må behandles med varsomhet
 • Selvstendig forskningsarbeid. Kandidaten kan utvikle, avgrense og formulere et større selvstendig forskningsarbeid, og kan ferdigstille akademiske arbeider, blant annet i form av artikler, monografier og kronikker
 • Å samarbeide med andre i mindre grupper, bl.annet gjennom planlegge og gjennomføre felles oppgaver og presentasjoner samt å legge fram eget og andres arbeid i plenum
 • Metode og kritikk. Kandidaten behersker historisk kildekritikk og de metodene og siteringsteknikkene som ellers hører til vitenskapelig historieskrivning. 

Generell kompetanse

 • Faglig diskusjon og formidling. Kandidaten kan diskutere faglige spørsmål knyttet til eget og andres arbeid og legge frem og drøfte sitt arbeid med fagpersoner. Hen kan reflektere over og formidle forskningsarbeid muntlig, skriftlig og visuelt, både innad i fagfellesskapet og i møte med en større offentlighet
 • Forskningssituasjon. Kandidaten har inngående kjennskap til forskningssituasjonen innenfor avgrensede felter, og kan utarbeide en prosjektbeskrivelse der denne litteraturen legger det teoretiske og realhistoriske grunnlaget for å gjennomføre et større historisk forskningsarbeid. Hen er rustet til å bruke sin kunnskap og sine vitenskapelige ferdigheter også på nye forskningsområder
 • Samfunnsrelevans. Kandidaten kan identifisere samfunnsspørsmål med historisk innhold og anvende historisk kunnskap i samfunnsdebatten

 

Tidligere master- og hovedfagsoppgaver

Lenken nedenfor viser en samlet oversikt over master- og hovedfagsoppgaver i historie. Oversikten vil kunne gi deg et godt inntrykk av de faglige mulighetene dette programmet gir deg:

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 25. nov. 2020 17:43