Hva lærer du?

Kunnskap

En kandidat fra Honours-programmet

 • har faglig tyngde og intuisjon basert på en forskerorientert tilnærming til sitt fagområde
 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kjenner til hvordan kunnskapsområder er bygget opp og kan orientere seg i nye fagområder
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan en problemstilling kan belyses fra flere fagområder
 • gjenkjenner fellestrekkene ved metoder og prinsipper fra flere fagområder

Ferdigheter

En kandidat fra Honours-programmet

 • behersker sentrale verktøy og metoder fra forskning og arbeidsliv fra flere fagområder
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • behersker bruk av relevant digital teknologi innen eget fagområde og i anvendelse på andre fagområder

Generell kompetanse

En kandidat fra Honours-programmet

 • kjenner til utvikling, muligheter og begrensninger innen minst to fagområder og hvordan disse påvirker hverandre: faglig, etisk og samfunnsmessig
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser
 • kan formidle og kommunisere fagstoff til ulike målgrupper
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor flere fagområder og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
Publisert 12. sep. 2018 08:31 - Sist endret 13. des. 2018 11:28