Hva lærer du?

En kandidat med bachelorgrad i idéhistorie:

Kunnskap

 • kjenner til hovedtrekkene i vestens idéhistorie fra antikken til våre dager og kan forstå tekster innen religion, litteratur, estetikk, politikk og vitenskap i lys av denne
 • har fordypet kunnskap i idéhistoriske temaområder eller epoker
 • kjenner til idéhistoriske teorier og metoder, som tekst i kontekst, begrepshistorie, talehandlingsteori, diskursanalyse og resepsjons- og virkningshistorie
 • kan holde seg oppdatert på idéhistorisk forskning, metode og historisk tekstfortolkning gjennom lesning av idéhistorisk sekundærlitteratur
 • kjenner til idéhistoriefagets historie fra 1900 av 
 • har grunnleggende kunnskaper innen et annet selvvalgt fag

Ferdigheter

 • kan formulere idéhistoriske problemstillinger og analysere tekster ut fra idéhistoriske metoder og teorier
 •  kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan reflektere over eget idéhistorisk arbeid og rette seg etter veiledning og konstruktiv kritikk
 • kan presentere idéhistoriske temaer skriftlig og muntlig i akademiske og ikke-akademiske sjangre

Generell kompetanse

 • behersker grunnleggende kildekritikk, kjenner kravene til akademisk redelighet, sitat- og kildehenvisninger og kjenner prinsipper for akademisk skriving som etterprøvbarhet, presisjon og kritikk
 • kan utforme sammenhengende skriftlige framstillinger med idéhistoriske perspektiver og argumentere for egne synspunkter og hypoteser
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor idéhistorie både skriftlig og muntlig, gjennom veiledning og gjennom å kommentere andres arbeid, og slik bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nyere trender innen idéhistorisk forskning når det gjelder kildetilfang og problemstillinger

 

Publisert 15. mai 2018 10:05 - Sist endret 28. okt. 2019 10:12