Hva lærer du?

Kunnskaper

Du kan analysere et informasjonssystem ved bruk av relevant teori:

 • Du har en god forståelse av sentrale teorier og begreper.
 • Du forstår muligheter og begrensninger ved IT-løsninger i bruk.
 • Du har forståelse for IT-systemers livssyklus: fra design til programmering, implementering, bruk og videreutvikling.
 • Du kjenner til sosiale og etiske IT-utfordringer.

Du har oppdatert fagkunnskap innen spesialiseringen du har valgt:

 • Du har god forståelse av sentrale teorier og begreper.
 • Du forstår muligheter og begrensninger ved IT-løsninger i bruk.
 • Du har forståelse for IT-systemers livssyklus: fra design til programmering, implementering, bruk og videreutvikling.
 • Du kjenner til sosiale og etiske utfordringer ved IT.

Du kjenner til vitenskapelig praksis:

 • Du har god kunnskap om vitenskapelige tenkemåter og forskningsmetoder.
 • Du kan velge relevante tilnærminger i egen forskning.

Ferdigheter

Du kan analysere et informasjonssystem ved bruk av relevant teori:

 • Du kan vurdere IT-løsninger i en sosial kontekst og relatert til andre systemer og infrastrukturer.
 • Du kan analysere brukernes behov og vurdere dem i lys av tekniske muligheter og begrensninger.
 • Du kan vurdere sosiale og etiske konsekvenser av IT.

Du kan forske på faglige problemstillinger:

 • Du kan foreta kvalifiserte valg og bruke relevante kvalitative forskningsmetoder.
 • Du kan identifisere og utdype relevante faglige problemstillinger.
 • Du kan skrive en større vitenskapelig rapport.
 • Du kan formidle og diskutere egne forskningsresultater både muntlig og skriftlig.
 • Du kan gjenkjenne god argumentasjon og forskning.

Generell kompetanse

Du kan delta på en kunnskapsbasert, kritisk og profesjonell måte i prosjekter:

 • Du undersøker og bruker brukernes og samfunnets behov som grunnlag for faglige vurderinger og valg.
 • Du kan bruke et selvstendig og kritisk blikk på eget og andres arbeid.
 • Du kan skape og gjenkjenne velbegrunnet faglig argumentasjon.
 • Du har et reflektert forhold til din egen kunnskap og ferdigheter.
 • Du er faglig nysgjerrig og holder tritt med den faglige utviklingen.

Du kan anvende dine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å oppnå ny innsikt:

 • Du kan se faglige sammenhenger og sette ting inn i et større perspektiv.
 • Du kan overføre idéer til nye områder og tenke nyskapende og innovativt.
 • Du kan finne gode faglige problemstillinger og utforske dem, både alene og i samarbeid med andre.
 • Du kjenner godt eget fagfelts betydning i samfunn og næringsliv, og kan drøfte etiske problemstillinger.

Læringsbeskrivelser for deg som startet på studieprogrammet høsten 2017 eller tidligere

Publisert 22. des. 2016 12:39 - Sist endret 15. juli 2021 10:03