Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

  • 15. april

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Studieplasser

41

Opptakskrav

Opptak til dette masterprogrammet/studieretningen krever følgende:

  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer
  • generell studiekompetanse

Søkere som mangler fagkravet i norsk og dermed ikke fyller kravet til generell studiekompetanse, kan få dispensasjon fra norskkravet ved å dekke et spesielt opptakskrav i engelsk. Dette vil i hovedsak gjelde søkere med utenlandsk utdanning.

Det spesielle opptakskravet i engelsk kan dekkes på en av følgende måter:
a) Engelsk fra Vg1 i norsk videregående skole (140 årstimer) med karakteren 4 eller bedre, eventuelt bestått engelsk Vg2 eller Vg3
b) En internasjonalt godkjent engelsktest

Krav til faglig fordypning

Den faglige fordypningen utgjør til sammen minst 80 studiepoeng informatikk inkludert 30 studiepoeng på laveste nivå (1000-emner) og 20 studiepoeng på avansert nivå (2000- og 3000-emner), hvorav:

  • minst 20 studiepoeng programmering
  • en spesialisering på minst 30 studiepoeng innenfor ett av feltene menneske-maskin interaksjon (HCI), informasjonssystemer eller programvareutvikling (software engineering)

Søkere som oppfylte opptakskravene til masterprogrammet Informatikk: design, bruk, interaksjon, slik de var beskrevet høsten 2017, kvalifiserer for opptak til denne studieretningen til og med 2021. 

Opptak før fullført bachelorutdanning

Dersom det er færre kvalifiserte søkere enn studieplasser til masterprogrammet, kan det gis betinget opptak til søkere som mangler inntil 20 studiepoeng, og i tillegg har bestått minst 70 av de 80 studiepoengene som inngår i krav til faglig fordypning.

De emnene du eventuelt mangler legges inn i planen for masterstudiet i tillegg til det som inngår for øvrig i masterstudiet. Innleveringsfristen vil normalt utvides med 6 uker per emne du mangler fra bachelorgraden.

Betinget opptak forutsetter at manglende eksamener avlegges og bestås ved første mulige anledning, og senest innen 1 år. Resultatet av manglende eksamener kan ikke være dårligere enn at kravet til vektet karaktergjennomsnitt i fordypningen oppfylles. Hvis kravet ikke oppfylles, mister du studieplassen.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen. Dersom du har mer enn 80 studiepoeng som dekker kravet til faglig fordypning, beregnes de 80 studiepoengene med best resultat.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved Universitetet i Oslo vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram, eller studieretning, innen det samme fagområdet på nytt.