Hva lærer du?

Gjennom dette tverrfaglige studieprogrammet lærer du hvordan tekniske, sosiale, kulturelle, estetiske og etiske kvaliteter må spille sammen når IT-løsninger designes og brukes.

Etter at du har fullført bachelor i Informatikk: design, bruk, interaksjon, har du oppnådd:

Kunnskaper

Du forstår hvordan IT påvirker individ, organisasjon og samfunn og omvendt:

 • Du har solide kunnskaper om prinsipper for brukermedvirkning.
 • Du har god kjennskap til arbeidsformer innen interaksjonsdesign.
 • Du kjenner til prinsipper og lovverk knyttet til IT-løsninger.
 • Du har grunnleggende kunnskap om informasjonssystemer og IT-løsninger.

Du kan forklare sentrale begreper innenfor design, bruk og interaksjon med IT-løsninger:

 • Du kan beskrive og forklare interaksjonen mellom mennesker og IT.
 • Du kjenner til en rekke forskjellige teknikker og verktøy for systemutvikling.
 • Du forstår muligheter og begrensninger i programvare.
 • Du kan forklare hvordan datamaskiner er bygd opp og fungerer.

Ferdigheter

Du kan analysere IT-løsninger på alle nivåer: individ, organisasjon og samfunn:

 • Du kan vurdere om nye IT-løsninger er mulige og ønskelige.
 • Du kjenner til lover og regelverk som påvirker design og bruk av IT som for eksempel regler for arbeidsmiljø og personvern.

Du kan lage og forstå dataprogrammer, og du kan velge blant og bruke hensiktsmessige relevante teknikker og verktøy.

Du kan utvikle IT-løsninger som er brukbare og effektive fra første stund og over tid:

 • Du kan bruke metoder for å samarbeide med brukere om å utforme IT-løsninger.
 • Du kan kombinere kunnskap om brukernes behov med muligheter og begrensninger i IT.
 • Du kan analysere og forstå hvordan IT inngår i større tekniske og sosiale systemer.

Generell kompetanse

Du kan reflektere over sentrale etiske, samfunnsmessige og faglige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid.

Du kan ivareta brukernes behov i IT-prosjekter basert på kunnskap om deres behov og en kritisk vurdering av brukssituasjonen:

 • Du kan jobbe metodisk og langsiktig, individuelt og i samarbeid med andre.
 • Du kan kommunisere eget arbeid skriftlig og muntlig på en god måte.
 • Du kan anlegge et selvstendig og kritisk blikk på eget og andres arbeid.
 • Du kan skape og gjenkjenne velbegrunnet argumentasjon for egen faglig posisjon.
 • Du har en utforskende og kritisk holdning til kunnskap og læring, søker nyskapning og innovasjon i vid forstand.
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 14. juli 2021 13:36